Uitvoeringsbesluit toezicht Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 01-01-1987 t/m 31-12-2014

Uitvoeringsbesluit toezicht verordening slachting en weging slachtvarkens 1987

Het Produktschap Vee en Vlees behartigt de belangen van allen, die bij de Nederlandse vee- en vleessector zijn betrokken. Het is een overlegplatform van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het schap is ingesteld voor de diersoorten runderen, varkens, schapen, geiten en paarden.De Voorzitter van het produktschap voor vee en vlees,

gelet op, de artikelen 38 en 42 van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 en artikel 2 van de Verordening algemene bepalingen,

BESLUIT :

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

I.C.M.

:

de Internationale Controle Maatschappij B.V. te Spijkenisse;

A.I.D.

:

de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij.

Voorts geldt artikel 1 van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Met het toezicht, namens het produktschap, op de naleving van het bij of krachtens de artikelen 2 t/m 14 van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 bepaalde, zijn belast de door de voorzitter daartoe aangewezen functionarissen van de I.C.M..

 • 2 Het toezicht wordt uitgeoefend ten aanzien van bedrijfsgenoten en diegenen die een overeenkomst inzake het levend wegen van de slachtvarkens hebben afgesloten met het produktschap, indien deze bedrijfsgenoten en contractanten zijn vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage.

 • 3 De voorzitter kan, in gevallen waarin zulks naar zijn oordeel in het belang van een doelmatig toezicht geboden is, aan de hoofd-controleur van de I.C.M. met betrekking tot de uitoefening van het toezicht door de controleurs een bindende aanwijzing geven, voor zover deze aanwijzing past binnen de overeenkomst tussen het produktschap en de I.C.M..

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter voorziet elk der, in artikel 2 bedoelde functionarissen van een schriftelijke, door hem ondertekende, lastgeving.

 • 2 De in artikel 2 bedoelde functionarissen zijn gehouden de, in het eerste lid genoemde, lastgeving desgevraagd te tonen aan de ambtenaren van de bevoegde overheidsdiensten en diegenen ten aanzien waarvan het toezicht wordt uitgeoefend.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het toezicht behelst de navolgende werkzaamheden:

  • -

   onderzoek naar het naleven van de regelen inzake de merking van levende slachtvarkens;

  • -

   onderzoek naar het naleven van de regelen inzake de weging van levende slachtvarkens;

  • -

   onderzoek naar het naleven van de regelen inzake de weeginstallatie en de toetsgewichten;

  • -

   onderzoek naar het naleven van de regelen inzake de administratieve bescheiden met betrekking tot levende slachtvarkens,

  een en ander zonder schade toe te brengen aan het bedrijfsproces van betrokkenen, voor zover dat, gezien de doelmatigheid van het toezicht, onnodig geacht moet worden.

 • 2 De voorzitter stelt terzake een instructie voor het toezicht vast.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De in artikel 2, tweede lid, bedoelde personen zijn gehouden uiterlijk om 21.00 uur aan de I.C.M. te melden op welk tijdstip zij aanvangen met het wegen van levende slachtvarkens, indien en voor zover het betreft een tijdstip dat afwijkt van de bij het produktschap en de I.C.M. bekende tijdstippen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De functionarissen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, rapporteren hun bevindingen tenminste éénmaal per week aan het produktschap en de A.I.D..

 • 2 De hoofd-controleur, als bedoeld in artikel 2, derde lid, verstrekt elke maand een algemeen overzicht van de bevindingen aan het produktschap.

 • 3 Het produktschap zendt dit algemene overzicht in afschrift aan de A.I.D..

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

In verband met de uitoefening van het toezicht zijn de, in artikel 2 bedoelde, functionarissen, onderscheidenlijk hoofdcontroleur bevoegd:

 • a. inzage te verlangen van administratieve bescheiden;

 • b. toegang te vorderen tot terreinen waar varkens worden gewogen;

 • c. medewerking te vorderen aan de uitvoering van de in artikel 4 bedoelde taak;

 • d. terugwegingen te verrichten met betrekking tot de levende slachtvarkens;

een en ander binnen de grenzen, gesteld in de Verordening Algemene Bepalingen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De in artikel 2, eerste lid, bedoelde functionarissen melden terstond na constatering feiten, waarvan zij mogen aannemen dat deze ernstige overtredingen behelzen, aan de hoofd-controleur, als bedoeld in artikel 2, derde lid.

 • 2 De hoofd-controleur meldt terstond na kennisneming van de in het eerste lid bedoelde feiten, deze feiten aan de hoofdinspecteur van de A.I.D. in het ressort alwaar het feit werd geconstateerd.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De in artikel 2 bedoelde functionarissen verlenen medewerking aan de desbetreffende opsporingswerkzaamheden van de A.I.D..

 • 2 Indien het verlenen van medewerking, als bedoeld in het eerste lid, op bezwaren stuit, treden de I.C.M., het produktschap en de A.I.D. in overleg en treffen die maatregelen die nodig geacht worden.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De in artikel 2 bedoelde functionarissen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen, welke zij in hun hoedanigheid vernemen en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan het produktschap geheimhouding heeft opgelegd, of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het Uitvoeringsbesluit toezicht verordening slachting en weging slachtvarkens 1978 (1982) wordt op het in het tweede lid van artikel 12 bedoelde tijdstip ingetrokken.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit toezicht Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987.

 • 2 Het treedt in werking op het tijdstip dat de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 van kracht wordt.

De

Voorzitter van het produktschap voor vee en vlees

voor deze
:

Chr.W.C. van Gisbergen

plaatsvervangend voorzitter

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Friesland

1.

G. ten Hoor

Klein Groningen 20

Wijnjewoude

Groningen

2.

Veemarkt

Sontweg 7

Groningen

Drenthe

3.

Handelsonderneming

R. de Vries

Roden B.V. Roden

Wenckebachstraat 10

Assen

4.

S. Hees (café)

Brink 47

Ruinen

Overijssel

5.

Fa. J. Potdijk

Delmaweg 6

Geesteren (O)

6.

J.A. Tijs

Poggelbeldweg 21a

Haarle (gem. Hellendoorn)

7.

v.d. Vegt en Slotman

Raalterstraat 3

Heino

8.

"De Waag"

Langsweg 8

Lemelerveld

9.

Waag "De Roustap" J. v. Strik

Dedemsvaartweg 35

Rouveen

10.

Fa. J. Redder

Gemeenteweg 173a

Staphorst

11.

G. Companjen B.V.

Harmsenweg 6

Vriezenveen

12.

Veemarkt

Veemarkt 4

Zwolle

13.

J.B.A. Gebbink

Pluimersdijk 1a

Diepenheim

14.

B.G. ter Riele

Withagenweg 42

Wilp

Gelderland

15.

P. de Koning

Goorsteeg 21

Lunteren

16.

Gebr. van Os

Aaldert 5

Bergharen

17.

A. Hardeman

Hoofdweg 32

Ederveen

18.

W. Arendsen

Koningsweg 2

Hengelo (Gld)

19.

J.B.M. Eggink B.V.

Heringsaweg 10

Lichtenvoorde

20.

Cavee-Coveco

Zutp.emmerikseweg 35

Toldijk

21.

Weegplaats Nulde B.V.

Hoornsdam 9

Putten

22.

J. Klarenbeek

Dunerkamperweg 4

Stroe

23.

Gemeentewaag

Keppelseweg 39

Wehl

24.

W. Hardeman

Roekelseweg 23

Wekerom

25.

B.H.W. Lammers

Woold 116

Winterswijk

26.

L. van de Kamp

Esvelderweg 21

Kootwijkerbroek

27.

W.A. Floor

Stationstraat 4

Lunteren

Utrecht

28.

Fa. L. Kassing & Zn.

Varkensweegstation

Kassing/de Raaphof

Schoudermantel 52

Bunnik

29.

J. v. Nuyssenborg B.V.

Woudenbergseweg 3

Maarsbergen

30.

Openbaar Slachthuis

Amsterdamsestraatweg 283

Utrecht

31.

Gem. Reinigings-, en Havendienst (Veemarkt)

Markt Tractieweg 2

Utrecht

32.

Veewaag G. de Greef

Laagerfseweg 48

Woudenberg

Zuid-Holland

33.

Groenoordhallen (Veemarkt)

Willem de Zwijgerlaan 2

Leiden

34.

E.E.G.-slachterij G. Drost B.V.

Beneluxlaan 59

Schoonhoven

Noord-Brabant

35.

J.A. Leyten en Zn.

Gilzeweg 28a

Chaam

36.

J. Paridaans

Grote Aardweg 7

Eersel

37.

Gemeente Veemarkt

Veemarktkade 19

‘s-Hertogenbosch

38.

Veehandel van Rooi

Herendijk 2

Lieshout

39.

C. Hoppenbrouwers

Melklanden 1

Oirschot

40.

Fa. v.d. Brekel Roosendaal B.V.

Schotsbossenstraat 7

Roosendaal

41.

Fa. Wittebols

Gastelseweg 258

Roosendaal

42.

R. v.d. Heiden

Munikenhof 8

Terheyden

43.

P.A.J.M. Gabriëls

Voortweg 8a

Uden

44.

Porcs-Impex B.V.

Essenseweg 60

Nispen

45.

Tivac B.V.

Broekakkerstraat 9

Nispen

46.

G.C.M. Hamers

Oude Bossebaan

Udenhout

47.

W.C.A.A. Vugts

Tongerloseweg 7

Diessen

48.

A. Bouw Varkenshandel B.V., weegplaats "De Vlonder"

Wilhelminastraat 8

Boekel

Limburg

49.

M.C. Cuppen

Hortenweg 57a

Grubbenvorst

50.

Fa. Gebr. Hendrikx

Hanikerweg 57

Lomm

51.

J.M. Koppen

Merefeltstraat 4

Nederweert

52.

Cavee-Coveco

Rijksweg Zuid 3

Kelpen

Naar boven