Maatregel ter Ondersteuning van een gerichte Verplaatsing van bedrijven

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-01-1987 t/m 24-09-2008

Maatregel ter Ondersteuning van een gerichte Verplaatsing van bedrijven

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Overwegende dat het wenselijk is de Bijdrageregeling Verplaatsingskosten 1977 (Stcrt. 1977, 128) te vervangen door een nieuwe tijdelijke regeling ter ondersteuning van een verplaatsing van bedrijven naar bepaalde gebieden van het land, waardoor de werkgelegenheid aldaar wordt gestimuleerd, door middel van een bijdrage in de door de werkgever aan de werknemer te verstrekken verhuiskostenvergoeding;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. de directeur:

de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau naar welks gebied een bedrijf wordt verplaatst;

c. de werknemer:

degene die op grond van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 1637a van het Burgerlijk Wetboek in dienst is bij een werkgever;

d. bedrijf:

onderneming of instelling, of een onderdeel daarvan;

e. verplaatsing van het bedrijf:

het overbrengen van het bedrijf naar één van de in bijlage 1 genoemde gebieden vanuit een niet in bijlage 1 genoemd gebied.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Indien een werknemer die, ten gevolge van de verplaatsing van het bedrijf waar hij werkzaam is, een arbeidsplaats gaat vervullen op zo grote afstand van zijn woonplaats dat zulks, ware hij werkloos, naar het oordeel van de directeur in verband met de reisduur, niet als het aanvaarden van passende arbeid kan worden beschouwd, van zijn werkgever een verhuiskostenvergoeding ontvangt, kan aan de werkgever met inachtneming van de bepalingen van dit besluit een tegemoetkoming worden verleend van f 3000.

 • 2 De tegemoetkoming wordt slechts verleend voor zover daarvoor in een jaarlijks vast te stellen en in de Staatscourant te publiceren, landelijk budget gelden beschikbaar zijn gesteld.

 • 3 Geen tegemoetkoming wordt verleend indien het in enig jaar beschikbare bedrag is uitgeput door het totaal aan toezeggingen in dat jaar.

 • 4 Zodra het beschikbare bedrag is uitgeput wordt hiervan in de Nederlandse Staatscourant, alsmede aan de aanvragers wier verzoek nog niet is afgehandeld, mededeling gedaan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De tegemoetkoming wordt verleend onder de voorwaarden dat:

 • a. de nieuwe woonplaats van de werknemer op een zodanige afstand van de plaats waarnaar het bedrijf wordt verplaatst is gelegen, dat het vervullen van zijn arbeidsplaats – ware hij werkloos – naar het oordeel van de directeur in verband met de reisduur als het aanvaarden van passende arbeid kan worden beschouwd;

 • b. de verhuizing van de werknemer binnen een jaar na de datum van de aanvang van de verplaatsing van het bedrijf heeft plaatsgevonden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De tegemoetkoming wordt slechts verleend, indien:

 • a. de werknemer op het tijdstip van de aanvang van de feitelijke verplaatsing van het bedrijf meer dan drie kalendermaanden in dienst is;

 • b. de werkgever de openstaande en de ten gevolge van de verplaatsing openvallende vacatures meldt bij het Gewestelijk Arbeidsbureau, naar welks gebied een bedrijf wordt verplaatst, welke melding het verzoek moet inhouden de voor die vacatures in aanmerking komende werkzoekenden daarnaar te verwijzen;

 • c. de in artikel 2, eerste lid, bedoelde verhuiskostenvergoeding van de werkgever aan de werknemer f 3000 of meer bedraagt.

 • d. de werkgever geen publiekrechtelijke rechtspersoon of onderwijsinstelling is.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De werkgever dient voor de aanvang van de feitelijke verplaatsing van het bedrijf een schriftelijk verzoek tot toekenning van een tegemoetkoming in bij de directeur. Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 december 1988.

 • 2 Bij dit verzoek worden de volgende gegevens overgelegd:

  • a. de naam en het adres van de werknemer die wegens de verplaatsing van het bedrijf medeverhuist, een kopie van zijn arbeidsovereenkomst alsmede een verklaring van deze werknemer dat hij bereid is om mee te verhuizen;

  • b. de openstaande vacatures en de vacatures die ten gevolge van de verplaatsing ontstaan;

  • c. de datum van de aanvang van de verplaatsing van het bedrijf,

  • d. de nieuwe en de oude ligging van het bedrijf;

  • e. een toezegging van de werkgever aan de werknemer, door beide partijen ondertekend, dat hij deze bij verhuizing een verhuiskostenvergoeding van f 3000 of meer zal uitkeren.

 • 3 Indien bij het verzoek de vereiste gegevens niet volledig zijn verstrekt wordt hiervan zo spoedig mogelijk aan de verzoeker mededeling gedaan, waarbij wordt aangegeven welke gegevens nog ontbreken. Het verzoek wordt eerst in behandeling genomen nadat alle vereiste gegevens zijn verstrekt.

 • 4 Behandeling van de verzoeken vindt plaats in volgorde van binnenkomst, onverminderd het bepaalde in het derde lid.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De beslissing omtrent de tegemoetkoming wordt binnen twee maanden na binnenkomst van een verzoek overeenkomstig artikel 5 namens de minister genomen door de directeur.

 • 2 Beslissingen worden schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de aanvrager gebracht.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Betaling van de tegemoetkoming vindt plaats nadat de werknemer is verhuisd.

 • 2 De werkgever dient binnen 3 maanden na de datum van de verhuizing van de werknemer bij de directeur een verzoek tot betaling in, door middel van een hem daartoe verstrekt declaratieformulier.

 • 3 Dit verzoek tot betaling dient vergezeld te gaan van deugdelijke bewijsstukken, waaruit blijkt op welke datum en naar welk adres de verhuizing van de werknemer heeft plaatsgevonden.

 • 4 De werkgever draagt een uit deze regeling voortvloeiende vordering niet over aan een derde.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De tegemoetkoming wordt verleend op voorwaarde dat aan de door de minister aangewezen ambtenaren te allen tijde toegang verleend wordt tot de betrokken onderneming of instelling van de werkgever, kosteloos inlichtingen worden verstrekt en overigens aan hen medewerking wordt verleend, een en ander voorzover dit nodig is voor het toezicht op de naleving van de in de regeling gestelde voorwaarden.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De toezegging van de tegemoetkoming wordt ingetrokken dan wel een betaalde tegemoetkoming wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd, indien:

Artikel 10

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De directeur neemt bij de toepassing van deze regeling de aanwijzingen in acht die hem door of namens de minister worden gegeven.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De Bijdrageregeling Verplaatsingskosten 1977 (Stcrt. 128) wordt ingetrokken, met dien verstande dat aanvragen, die betrekking hebben op de Bijdrageregeling Verplaatsingskosten 1977 en voor de datum van de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, overeenkomstig de bepalingen van de Bijdrageregeling Verplaatsingskosten 1977 worden afgehandeld.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1987.

 • 3 Zij kan worden aangehaald als Maatregel ter Ondersteuning van een gerichte Verplaatsing van bedrijven.

's-Gravenhage, 30 december 1986

De

minister

voornoemd,

J de Koning

Naar boven