Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering pro rata-pensioenen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 24-11-1999 t/m 31-12-2005

Besluit van 24 december 1986, houdende premieheffing ziekenfondsverzekering pro rata-pensioenen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 25 november 1986, DGVGZ/VTA/VZ/VV, nr. 36318, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 15, zesde lid, van de Ziekenfondswet;

Gehoord de Ziekenfondsraad (adviezen van 26 juni 1986, nr. SVV/VERZ/17 832 en 8 augustus 1986, nr. JA/16 386);

De Raad van State gehoord (advies van 19 december 1986, nr. W13.86.0627);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 23 december 1986, DGVGZ/VTA/VZ/VV, nr. 36852, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de toepassing van artikel 15, eerste lid, van de Ziekenfondswet wordt ten aanzien van degene die bij of krachtens artikel 8a van de Ziektewet als werknemer in de zin van die wet wordt beschouwd, mede als uit te betalen arbeidsongeschiktheidsuitkering aangemerkt het bedrag waarmede de uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt beperkt in verband met samenloop met een uitkering ingevolge de artikelen 11 of 19 van de Wet rechtspositionele voorzieningen rampenbestrijders dan wel de sociale wetgeving van een ander land.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de toepassing van artikel 15, eerste lid, van de Ziekenfondswet wordt ten aanzien van degene die naast een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de sociale wetgeving van een ander land met toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de gemeenschap verplaatsen of een door Nederland met een of meer andere staten gesloten verdrag inzake sociale zekerheid een aanvullende uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt, de som van de uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de sociale wetgeving van dat andere land als grondslag voor de berekening van de verschuldigde ziekenfondspremie aangemerkt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet premieheffing over uitkeringen (Stb. 1986, 639) in werking treedt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering pro rata-pensioenen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 24 december 1986

Beatrix

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

L. C. Brinkman

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. de Koning

Uitgegeven de dertigste december 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven