Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 januari 1987 en 1 juli 1987

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geldend van 01-01-1987 t/m 09-05-2006

Wet van 24 december 1986, houdende het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1987 en per 1 juli 1987

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, in verband met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector, om de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1987 en per 1 juli 1987 achterwege te laten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Vervallen per 10-05-2006]

  • 2 In afwijking van de in het eerste lid genoemde artikelen wordt bij de herziening per 1 januari 1988 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1987 en 30 april 1987.

Artikel 2

[Vervallen per 10-05-2006]

Indien het bij koninklijke boodschap van 23 januari 1986 ingediende voorstel van wet onder de titel "Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid" (kamerstukken II 1985/1986, 19 383) tot wet wordt verheven en artikel 23 van die wet in werking treedt, vindt, in afwijking van dat artikel, per 1 januari 1987 en per 1 juli 1987 geen herziening van het aldaar bedoelde dagloon plaats en wordt, in afwijking van artikel 23 van die wet, bij de herziening per 1 januari 1988 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1987 en 30 april 1987.

Artikel 3

[Vervallen per 10-05-2006]

Indien het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende voorstel van wet onder de titel "Werkloosheidswet" (kamerstukken II 1985/1986, 19 261) tot wet wordt verheven en artikel 46 van die wet in werking treedt, blijft per 1 juli 1987 de toepassing van artikel 46, eerste lid, van die wet achterwege en wordt, in afwijking van genoemd artikellid, bij de herziening per 1 januari 1988 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1987 en 30 april 1987.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 24 december 1986

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. de Koning

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

L. C. Brinkman

Uitgegeven de dertigste december 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Terug naar begin van de pagina