Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 20-01-2000 t/m 31-07-2008

Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986

De minister van Landbouw en Visserij,

Overwegende, dat Verordening (EEG) nr. 1999/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 juli 1985 betreffende de regeling actieve veredeling (PbEG no. L 188) nationale uitvoering behoeft;

Gelet op artikel 13 van het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980 (Stb. 758);

Mede gelet op artikel 11 van de In- en uitvoerwet (Stb. 1962, 295);

In overeenstemming met de staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

Terzake van actief veredelingsverkeer wordt vrijstelling verleend van de heffingen bij in- of uitvoer bedoeld in de Regeling in- en uitvoer landbouwgoederen voor zover de heffing verschuldigd is terzake van de invoer van goederen uit een land of gebied dat geen deel uitmaakt van de Europese Gemeenschappen, en in de artikelen 2 en 3, tweede lid, van de Compensatiebeschikking toetreding Spanje en Portugal (Stcrt. 1986, 52).

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Met betrekking tot de goederen die vallen onder de basisverordeningen genoemd in kolom 1 van bijlage 1 van de Regeling in- en uitvoer landbouwgoederen met uitzondering van de goederen die vallen onder de basisverordeningen in kolom 1 van de horizontale balken 1-1, VIa, VIb en VIc alsmede VIIa, is het produktschap belast met de uitvoering van het actief veredelingsverkeer op de voet van het bepaalde in deze regeling.

 • 2 Met betrekking tot de goederen die vallen onder de basisverordeningen genoemd in kolom 1 van de horizontale balken I-1, Va, VIb en VIc alsmede VIIa van bijlage I van de Regeling in- en uitvoer landbouwgoederen is de Belastingdienst belast met de uitvoering van het actief veredelingsverkeer.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2008]

De vrijstelling geldt onder de voorwaarde dat zij vervalt, voor zover de veredelingsprodukten niet binnen een door het produktschap gestelde termijn een bestemming als bedoeld in artikel 8 hebben gekregen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De vrijstelling geldt voor personen aan wie het produktschap vergunning tot actief veredelingsverkeer heeft verleend.

 • 2 De vergunning wordt slechts verleend op een daartoe ingediende aanvraag.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het produktschap verleent slechts een vergunning tot actief veredelingsverkeer aan personen, die tegenover het produktschap schriftelijk hebben verklaard:

  • a. veredelingshandelingen te verrichten of te laten verrichten met inachtneming en onder de voorwaarden van het Communautair douanewetboek;

  • b. aan het regionaal inspectiekantoor van de Algemene inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij waaronder het bedrijf ressorteert, schriftelijk te melden wanneer de betrokken goederen op het bedrijf worden aangevoerd onderscheidenlijk verwerkt;

  • c. zich met betrekking tot de inrichting van de administratie en de melding van de betrokken ingevoerde goederen aan de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te zullen gedragen naar de aanwijzingen, die dienaangaande door de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij dan wel door het produktschap in het belang van een goede uitvoering van deze regeling zullen worden gegeven;

  • d. voor veredelingsprodukten, waarvoor forfaitaire opbrengstpercentages zijn vastgesteld, binnen een termijn van 14 dagen na afloop van de in artikel 4 bedoelde termijn en voor de overige veredelingsprodukten maandelijks aan het produktschap een schriftelijke opgave te verstrekken, overeenkomstig de aanwijzingen die dienaangaande door het produktschap dan wel door de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn gegeven:

   • -

    van de hoeveelheden ingevoerde en be- of verwerkte invoergoederen;

   • -

    de daaruit of daardoor verkregen hoeveelheden veredelingsprodukten, resten en afvallen;

   • -

    de hoeveelheden veredelingsprodukten, resten en afvallen met hun onderscheidenlijke bestemmingen als bedoeld in artikel 8;

  • e. toe te laten dat door de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij dan wel door het produktschap, indien zulks aan deze instantie of instanties nodig voorkomt, wordt overgegaan tot controle op de naleving van hetgeen bij of krachtens deze regeling is bepaald en daartoe in het bijzonder aan de ambtenaren van de voornoemde Inspectiedienst alsmede aan de door het produktschap gemachtigde personen op hun verzoek toegang te verlenen tot de bedrijfsgebouwen, hun inzage te geven van alle bescheiden die betrekking hebben op de invoer, aanvoer op het bedrijf, be- of verwerking, afvoer van het bedrijf en de uiteindelijke bestemming als bedoeld in artikel 8 van de zich in het actief veredelingsverkeer bevindende goederen en hun deze goederen, voor zover nog geen wederuitvoer heeft plaatsgevonden, hetzij in ongewijzigde staat, hetzij in de vorm van tijdens de be- of verwerking verkregen goederen, te zullen tonen en te zullen toelaten, dat zij daarvan monsters nemen;

  • f. ervoor in te staan dat ingeval zij de veredelingshandelingen laten verrichten, ook de veredelaars aan het gestelde in de onderdelen a, c, voor zover het de inrichting van de administratie betreft, en e voldoen;

  • g. in voorkomend geval, indien een volledige compensatie niet of niet tijdig plaatsvindt, dan wel een identificatie niet mogelijk is, zorg te dragen voor een stipte betaling van de verschuldigde heffingen alsmede van de ingevolge het Communautair douanewetboek verschuldigde compenserende intresten.

 • 2 Het produktschap kan voorts voorschriften aan de vergunning verbinden.

 • 3 De vergunning kan worden ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2008]

Het produktschap kan een vergunning, op een daartoe ingediend verzoek, verlengen danwel wijzigen. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Een bestemming is bereikt, indien de veredelingsprodukten:

  • a. zijn uitgevoerd naar een land of gebied dat geen deel uitmaakt van de Europese Gemeenschappen, danwel indien vrijstelling is verleend van de heffingen bij in- of uitvoer, bedoeld in de artikelen 2 en 3, tweede lid, van de Compensatiebeschikking toetreding Spanje en Portugal (Stcrt. 1986, 52) naar Spanje of Portugal en aan alle voorwaarden voor de toepassing van de beschikking is voldaan;

  • b. worden opgeslagen in een hier te lande gelegen inrichting voor douane-opslag of douane-entrepot met het oog op uitvoer naar een land of gebied, dat geen deel uitmaakt van de Europese Gemeenschappen;

  • c. worden geplaatst onder een der andere douaneregelingen, bedoeld in het Communautair douanewetboek;

  • d. opnieuw ingevolge artikel 2 vrijstelling is verleend.

 • 2 Voorts is een bestemming bereikt indien de veredelingsprodukten onder toelating van het produktschap:

  • a. in het vrije verkeer worden gebracht onder betaling van de in artikel 2 genoemde heffingen die golden op de dag van invoer, als bedoeld in artikel 7 van de Regeling in- en uitvoer landbouwgoederen, alsmede de ingevolge het Communautair douanewetboek verschuldigde compenserende intresten;

  • b. onder de regeling voor behandeling onder douanetoezicht worden geplaatst;

  • c. worden vernietigd onder ambtelijk toezicht, waarbij de resten en de afvallen die uit deze vernietiging voortkomen zelf ofwel worden uitgevoerd naar een land of gebied dat geen deel uitmaakt van de Europese Gemeenschappen, ofwel een van de overige bestemmingen, genoemd in het eerste lid dan wel in de onderdelen a en b kunnen krijgen.

 • 3 De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn eveneens van toepassing op onveredelde goederen.

 • 4 Indien de uit equivalente goederen verkregen veredelingsprodukten worden uitgevoerd naar een land of gebied dat geen deel uitmaakt van de Europese Gemeenschappen, onderscheidenlijk naar Spanje of Portugal, voordat de invoer van invoergoederen heeft plaatsgevonden, is een bestemming als bedoeld in artikel 4 bereikt, indien de aangifte ten invoer van de invoergoederen is aanvaard.

 • 5 Het produktschap stelt de termijn vast, waarbinnen de in het vierde lid bedoelde invoergoederen moeten zijn ingevoerd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De invoer van een goed in het kader van het actief veredelingsverkeer dient te blijken door middel van een door een ambtenaar der invoerrechten en accijnzen afgetekend formulier L als bedoeld in artikel 37 van de Douaneregeling.

 • 2 De uitvoer van een goed naar een land of gebied dat geen deel uitmaakt van de Europese Gemeenschappen onderscheidenlijk naar Spanje of Portugal in het kader van het actief veredelingsverkeer dient te blijken door middel van een door een ambtenaar der invoerrechten en accijnzen afgetekend formulier L, als bedoeld in artikel 39 van de Douaneregeling.

Artikel 10

[Vervallen per 01-08-2008]

Indien de in artikel 2 bedoelde vrijstelling geheel of gedeeltelijk is vervallen of ingetrokken dan wel indien daarvan is afgezien, geldt voor de berekening van de heffing als dag van invoer de dag van invoer, als bedoeld in artikel 7 van de Regeling in- en uitvoer landbouwgoederen, van de invoergoederen.

Artikel 10a

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Indien ten aanzien van een veredelingsprodukt of een onveredeld goed een douaneschuld ontstaat legt het produktschap overeenkomstig en met inachtneming van het bepaalde in het Communautair douanewetboek compenserende intresten op over het bedrag van de verschuldigde heffingen bij invoer.

 • 2 De vergunninghouder kan bij een verzoek tot het in het vrije verkeer brengen van veredelingsprodukten of onveredelde goederen bij het produktschap een verzoek indienen tot het niet verschuldigd zijn van de in het eerste lid genoemde compenserende intresten. Daartoe dient hij de nodige bewijsstukken bij te voegen waaruit blijkt dat bijzondere omstandigheden, die geen enkele nalatigheid of manipulatie van zijn kant inhouden, het onmogelijk of economisch onmogelijk maken de beoogde uitvoer te verrichten in de door hem verwachte omstandigheden, voor zover die omstandigheden bij de indiening van het verzoek om een vergunning behoorlijk zijn gerechtvaardigd.

 • 3 Indien het produktschap overweegt het in het tweede lid vermelde verzoek in te willigen en wanneer het bedrag dat de basis voor de toepassing van de compenserende intresten hoger dan 3000 ECU per zuiveringsafrekening is, dan kan het produktschap in afwachting van de een beslissing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de vrijgave van de veredelingsprodukten of onveredelde goederen voor de betaling van de verschuldigde intresten een zekerheid verlangen.

Artikel 11

[Vervallen per 01-08-2008]

Ingeval de uit het besluit voortvloeiende bevoegdheden met betrekking tot een na veredeling uit of in te voeren goed toekomen aan een ander produktschap, dan dat hetwelk deze bevoegdheden met betrekking tot het ter veredeling in of uit te voeren goed uitoefent, wordt door de toepassing van deze regeling het eerstbedoelde produktschap mede als bevoegd produktschap aangemerkt en treedt dit, voor wat het deel van de veredelingshandelingen betreft, dat binnen zijn sector valt, als zodanig op.

Artikel 12

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De artikelen 1, 2, 4, 5a, 6, 6b, 7 tot en met 11 van de Veredelingsverkeersbeschikking landbouwgoederen 1968 (Stcrt. 189) worden, voor zover zij geen betrekking hebben op passieve veredeling, ingetrokken.

 • 2 De toestemmingen tot actief veredelingsverkeer, als bedoeld in artikel 5 van de Veredelingsverkeersbeschikking Landbouwgoederen 1968, blijven, voor zover de in artikel 5a, tweede lid, van laatstgenoemde regeling genoemde termijn niet voor die datum is verstreken, van kracht tot en met 31 december 1987.

 • 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1987 en kan worden aangehaald als: regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986.

's-Gravenhage, 24 december 1986

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

Secretaris-Generaal

,

Van Dinter

Terug naar begin van de pagina