Regels gelijkstelling ander inkomen met loondervingsuitkering

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 29-12-2005 t/m 31-12-2007

Regels gelijkstelling ander inkomen met loondervingsuitkering

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 8, zesde lid, van de Toeslagenwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

  • 1 De artikelen 1 tot en met 3 van dit besluit zijn uitsluitend van toepassing op de persoon wiens dagloon of grondslag vermeerderd met het inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven anders dan de loondervingsuitkering op grond waarvan aanspraak op toeslag wordt gemaakt, minder bedraagt dan het voor hem van toepassing zijnde norminkomen als bedoeld in artikel 2 van de Toeslagenwet

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Voor de toepassing van artikel 8, vierde lid, van de Toeslagenwet wordt met de loondervingsuitkering gelijkgesteld een aanvulling op de loondervingsuitkering op grond waarvan aanspraak op toeslag wordt gemaakt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

  • 1 In afwijking van artikel 2 wordt met de loondervingsuitkering gelijkgesteld al het inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven van de persoon die aanspraak maakt op toeslag, indien die persoon:

    • a. niet volledig werkloos is en zijn dagloon niet verlaagd is naar evenredigheid van de verloren arbeidsuren, of

    • b. recht heeft op een uitkering op grond van de Ziektewet (St. 1967, 473) met toepassing van artikel 30 of 31 van die wet, of

    • c. recht heeft op een uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid gebaseerd op een mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 80–100%.

  • 2 Indien de toepassing van het eerste lid er toe leidt dat de toeslag minder bedraagt dan het verschil tussen 100/70 maal de loondervingsuitkering en de som van de loondervingsuitkering en een aanvulling daarop, wordt de gelijkstelling als bedoeld in het eerste lid zodanig beperkt, dat de toeslag gelijk is aan het verschil tussen 100/70 maal de loondervingsuitkering en de som van de loondervingsuitkering en een aanvulling daarop.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1987.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Voor de toepassing van artikel 8, vierde lid, van de Toeslagenwet wordt voor de persoon die loon ontvangt op grond van artikel 629, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim, dat loon gelijkgesteld met de op het dagloon of de grondslag in mindering te brengen loondervingsuitkering.

's-Gravenhage, 23 december 1986

De

staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf

Naar boven