Uitvoeringsbesluiten

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1987 t/m 31-12-2007

Uitvoeringsbesluiten

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 55, vijfde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1986, 567);

Gezien het advies van de Sociale Verzekeringsraad van 26 september 1986, nr. 86/6237,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a. AAW:

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1980, 28);

b. WAO:

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 942);

c. AAF:

Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds als bedoeld in artikel 66 van de AAW;

d. AOF:

Arbeidsongeschiktheidsfonds als bedoeld in artikel 72 van de WAO.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

  • 1 De verdeling van de lasten van de aanvullende uitkering over het AAF en AOF geschiedt zodanig dat ten laste komt van:

    • a. het AAF het deel, dat wordt bepaald door de verhouding tussen de grondslag, waarnaar de uitkering op grond van de AAW wordt berekend, en 100/107,5 van het dagloon, waarnaar de uitkering op grond van de WAO wordt berekend;

    • b. het AOF het andere deel.

  • 2 Met betrekking tot de verdeling van de lasten van de aanvullende vervolguitkering over het AAF en het AOF is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Indien de uitkering op grond van de AAW, de WAO of beide wetten is ingetrokken, is artikel 2 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in aanmerking wordt genomen de grondslag dan wel het dagloon, waarnaar de uitkering op grond van de AAW dan wel de WAO zou zijn berekend op de dag, met ingang waarvan de uitkering op grond van de AAW, de WAO of beide wetten is ingetrokken, als die intrekking niet had plaatsgevonden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Voor zolang de grondslag, waarnaar de uitkering op grond van de AAW wordt of zou worden berekend, is bepaald met toepassing van artikel 43, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1986, 567) wordt in afwijking van de artikelen 2 en 3 als grondslag in aanmerking genomen de grondslag, waarnaar de uitkering op grond van de AAW zou worden berekend zonder toepassing van genoemd artikel 43, eerste lid.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Met betrekking tot de lasten van de aanvullende uitkering en de aanvullende vervolguitkering zijn de artikelen 73, vierde lid, van de AAW en 79 van de WAO van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1987.

's-Gravenhage, 23 december 1986

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven