Vergoedingen Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds aan Arbeidsongeschiktheidsfonds

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-03-1997 t/m 21-09-2004

Vergoedingen Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds aan Arbeidsongeschiktheidsfonds

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 48, achtste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1986, 567);

Gezien het advies van de Sociale Verzekeringsraad van 26 september 1986, nr. 86/6237.

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a. AAW:

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1980, 28);

b. WAO:

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 492);

c. AAF:

Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds als bedoeld in artikel 66 van de AAW;

d. AOF:

Arbeidsongeschiktheidsfonds als bedoeld in artikel 72 van de WAO;

e. Landelijk instituut sociale verzekeringen:

het Landelijk instituut sociale verzekeringen, dat de uitkering op grond van de WAO heeft toegekend.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

  • 1 Het bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WAO, bedoeld in artikel 43, achtste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1986, 567) bedraagt het verschil tussen de uitkering, waarop recht bestaat op grond van de WAO, en de uitkering, waarop recht bestaat op grond van de AAW indien het eerste lid van genoemd artikel 43 geen toepassing zou vinden, doch niet meer dan het verschil tussen de uitkeringen, waarop recht bestaat op grond van de AAW met en zonder toepassing van het eerste lid van genoemd artikel 43.

  • 2 De uitkeringen waarop op grond van de AAW en de WAO recht bestaat, bedoeld in het eerste lid, omvatten de daarover door de werkgever verschuldigde premies volksverzekeringen en de werkgeversdelen van de premies werknemersverzekeringen. Artikel 76a van de AAW blijft hierbij buiten toepassing.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Voor het einde van de kalendermaand, volgend op die waarin de toepassing van artikel 43, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid eindigt, verstrekt het Landelijk instituut sociale verzekeringen met betrekking tot het Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds en het Arbeidsongeschiktheidsfonds aan Onze Minister en het College van toezicht sociale verzekeringen op een door hem aan te geven wijze een opgave van het bedrag bedoeld in artikel 2, en brengt dit bedrag:

  • a. In mindering op de opgave van de werkelijke lasten van de AAW over de vorige kalendermaand, bedoeld in artikel 3, onderdeel f. van het besluit van de Sociale Verzekeringsraad van 27 juni 1984, nr. 84 4289 (Stcrt. 1984, 125);

  • b. In meerdering op de opgave van de werkelijke lasten van de WAO over de vorige kalendermaand, bedoeld in artikel 3, onderdeel 1, van het besluit van de Sociale Verzekeringsraad van 27 juni 1984, nr. 84 4290 (Stcrt. 1984, 125 en 126).

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Dit besluit, dat met de daarbij behorend toelichting in de Nederlande Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 januari 1987.

's-Gravenhage, 23 december 1986

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven