Vergoedingen toeslagenfonds aan Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds en Arbeidsongeschiktheidsfonds

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1987 t/m 21-09-2004

Vergoedingen toeslagenfonds aan Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds en Arbeidsongeschiktheidsfonds

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 43, zesde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1986, 567);

Gezien het advies van de Sociale Verzekeringsraad van 26 september 1986, nr. 86/6237,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a. de Minister:

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. maand:

kalendermaand;

c. AAW:

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1980, 28);

d. WAO:

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 942);

e. TW:

Toeslagenwet (Stb. 1986, 562);

f. Invoeringswet:

Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1986, 567);

g. AAF:

Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds als bedoeld in artikel 66 van de AAW;

h. AOF:

Arbeidsongeschiktheidsfonds als bedoeld in artikel 72 van de WAO;

i. TF:

Toeslagenfonds als bedoeld in artikel 33 van de TW;

j. arbeidsongeschiktheidsuitkering:

uitkering op grond van de AAW alsmede uitkering op grond van de WAO.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

  • 1

Het bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 43, zesde lid, van de Invoeringswet, bedraagt het verschil tussen de arbeidsongeschiktheidsuitkering die wordt uitbetaald en de arbeidsongeschiktheidsuitkering die zou worden uitbetaald zonder toepassing van het eerste en tweede lid van genoemd artikel 43.

  • 2 De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bedoeld in het eerste lid, omvatten de daarover door de werkgever verschuldigde premies volksverzekeringen en de werkgeversdelen van de premies werknemersverzekeringen. Artikel 76a van de AAW blijft hierbij buiten toepassing.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Voor het einde van iedere maand verstrekt de bedrijfsvereniging aan het TF op een door het TF aan te geven wijze:

  • a. een raming van het totaal van de bedragen, bedoeld in artikel 2, over de volgende maand;

  • b. een opgave van het totaal van de werkelijke bedragen, bedoeld in artikel 2, over de vorige maand.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

  • 1 Op de vierde dag van iedere maand stelt het TF aan de bedrijfsvereniging ter beschikking het totaal van de geraamde bedragen, bedoeld in artikel 2, over die maand.

  • 2 Het TF verrekent op het in het eerste lid genoemde tijdstip het verschil tussen het totaal van de werkelijke en de geraamde bedragen, bedoeld in artikel 2, over de voorvorige maand met de bedrijfsvereniging.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Indien de in artikel 4 genoemde dag een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is, wordt de eerstvolgende dag in aanmerking genomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Voor het einde van iedere kalendermaand verstrekt de bedrijfsvereniging aan het AAF en het AOF op een door het AAF respectievelijk AOF aan te geven wijze een opgave van het totaal van de werkelijke bedragen, bedoeld in artikel 2, over de vorige maand en brengt deze bedragen:

  • a. indien deze zijn bepaald met toepassing van artikel 43, eerste lid, van de Invoeringswet, in mindering op de opgave van de werkelijke lasten van de AAW over de vorige kalendermaand, bedoeld in artikel 3, onderdeel c, van het besluit van de Sociale Verzekeringsraad van 27 juni 1984, nr. 84/4289 (Stcrt. 1984, 125);

  • b. indien deze zijn bepaald met toepassing van artikel 43, tweede lid, van de Invoeringswet, in mindering op de opgave van de werkelijke lasten van de WAO over de vorige kalendermaand, bedoeld in artikel 3, onderdeel f, van het besluit van de Sociale Verzekeringsraad van 27 juni 1984, nr. 84/4290 (Stcrt. 1984, 125 en 126).

Artikel 7

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1987.

's-Gravenhage, 23 december 1986.

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.de Graaf.

Naar boven