Regeling Aangiftebiljet heffing industrielawaai 1986

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 25-12-1986 t/m heden

Regeling aangiftebiljet heffing industrielawaai 1986

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Gelet op artikel 7, tweede en derde lid, van de Tijdelijke heffingwet industrielawaai (Stb. 1983, 685) juncto de artikelen 6, derde lid en 7, derde lid van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301).

Besluit

Artikel 1

Als formulier van het aangiftebiljet voor het heffingtijdvak van 1 januari 1986 tot en met 31 december 1986 wordt vastgesteld het formulier waarvan het model is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Degene die een heffing als bedoeld in de Tijdelijke heffingwet industrielawaai (Stb. 1983, 685) verschuldigd is geworden en aan wie niet reeds een aangiftebiljet is uitgereikt, is verplicht voor het tijdstip waarop de heffing moet worden betaald, een schriftelijk verzoek om uitreiking van een aangiftebiljet in te dienen bij de directeur Geluid van het directoraat-generaal voor de Milieuhygiëne van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 3

  • 1 Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst

's-Gravenhage, 19 december 1986

De

minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. H. T. M. Nijpels

Naar boven