Wet machtiging tot deelneming in aandelenkapitaal Centrale Organisatie voor Radioactief Afval

[Regeling vervallen per 23-05-2003.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 22-05-2003

Wet van 18 december 1986, houdende machtiging tot deelneming in het aandelenkapitaal van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA N.V.)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is dat de Staat deelneemt in het aandelenkapitaal van de naamloze vennootschap Centrale Organisatie voor Radioactief Afval;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-05-2003]

  • 1 Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt gemachtigd deel te nemen in het aandelenkapitaal van de naamloze vennootschap Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA N.V.).

  • 2 De deelneming beloopt ten hoogste 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal, doch niet meer dan € 363 024,17.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-05-2003]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 1986

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. H. T. M. Nijpels

Uitgegeven de negenentwintigste december 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven