Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2005

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Meststoffenwet

De minister van Landbouw en Visserij in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 26, van het Meststoffenwet (Stb. 1986, 598) en het Besluit aanwijzing van Ministers betrokken bij aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Meststoffenwet (Stb. 1986, 621);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan te wijzen als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Meststoffenwet bepaalde.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag waarop het Registratiebesluit dierlijke meststoffen in werking treedt.

's-Gravenhage, 17 december 1986

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven