Regeling monsterneming bestrijdingsmiddelen

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geldend van 01-03-1995 t/m 16-10-2007

Regeling monsterneming bestrijdingsmiddelen

De minister van Landbouw en Visserij in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 19 Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288);

Gehoord de Bestrijdingsmiddelencommissie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-10-2007]

 • 1 Elk monster van een te bemonsteren partij van een bestrijdingsmiddel moet zo nauwkeurig mogelijk de gemiddelde samenstelling van die partij weergeven.

 • 2 Te dien einde wordt de te bemonsteren partij van een bestrijdingsmiddel, of worden gedeelten uit verschillende plaatsen van die partij, zo goed mogelijk dooreengemengd.

 • 3 In afwijking van het in het eerste en tweede lid bepaalde kunnen, indien dit naar het oordeel van de monsternemer voldoende wordt geacht, de monsters worden genomen uit bepaalde gedeelten van een partij van een bestrijdingsmiddel, zonder dat deze worden gemengd. In het proces-verbaal van monsterneming moet dit worden vermeld.

 • 4 Een ten behoeve van de monsterneming geopende verpakking wordt door de monsternemer voor zover mogelijk opnieuw gesloten en verzegeld en tevens voorzien van een label waarop de door hem uit die verpakking genomen hoeveelheid is vermeld.

 • 5 Van in het klein verpakte bestrijdingsmiddelen kan ook één of kunnen enkele eenheden in ongeschonden originele verpakking als monster worden genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 17-10-2007]

 • 1 De verpakking van de monsters behoort dusdanig te geschieden, dat daardoor geen verlies van bestanddelen, of verandering van eigenschappen, samenstelling, hoedanigheid of toestand optreedt.

 • 2 Bij voorkeur dient als verpakkingsmateriaal glas of aardewerk te worden gebruikt: waar dit zonder bezwaar mogelijk is, kan ook papier, kunststof of metaal worden gebruikt. Het verpakkingsmateriaal dient volkomen schoon te zijn.

 • 3 Terstond na het vullen wordt de verpakking gesloten, verzegeld en van zodanig opschrift voorzien, dat de herkomst vaststaat.

 • 4 De belanghebbende heeft onmiddellijk na de verzegeling het recht het monster van zijn handtekening te voorzien of anderszins te waarmerken.

Artikel 3

[Vervallen per 17-10-2007]

 • 1 De monsternemer maakt van elke monsterneming een proces-verbaal op, vermeldende plaats, datum en uur der monsterneming, naam en adres van de belanghebbende, naam of aanduiding van het middel, eventueel de in artikel 1, derde lid, bedoelde aantekening en verdere bijzonderheden.

 • 2 Nadat de monsters en een afschrift van het proces-verbaal te bestemder plaatse ontvangen zijn, worden de gegevens in de daarvoor bestemde registers ingeschreven, met vermelding van de monsternemer.

Artikel 5

[Vervallen per 17-10-2007]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 6

[Vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling monsterneming bestrijdingsmiddelen.

's-Gravenhage, 10 december 1986

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal,

G. J. van Dinter

Terug naar begin van de pagina