Werkloosheidswet

Geraadpleegd op 26-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting WW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0004045
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 3. Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
 4. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 5. Beleidsregel boete werknemer 2017
 6. Beleidsregel maatregelen UWV
 7. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
 8. Beleidsregels Scholing UWV 2021
 9. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 10. Beleidsregels toepassing artikel 16, derde lid en artikel 24, vijfde lid, WW 2006
 11. Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
 12. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 13. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 14. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
 15. Besluit beëindiging aansluiting werkgever bij een sector
 16. Besluit conversie WW
 17. Besluit eindconversie WW
 18. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 19. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 20. Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren
 21. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
 22. Besluit passende arbeid WW en ZW
 23. Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering sector Uitzendbedrijven 2003
 24. Besluit registratie UWV 2009
 25. Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012
 26. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
 27. Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang
 28. Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfonds 2003
 29. Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2003
 30. Besluit vaststelling wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet 2003
 31. Besluit verhaal overheidswerkgever
 32. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 33. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 34. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
 35. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 36. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
 37. Regeling aanwijzing van volledige kalendermaanden en werkdagen in de Werkloosheidswet
 38. Regeling herlevingstermijn WW
 39. Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
 40. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag
 41. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 42. Regeling terugvordering geringe bedragen
 43. Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2022
 44. Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet
 45. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
 46. Regeling vrijwilligerswerk in de WW
 47. Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
 48. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 49. Remigratiebesluit
 50. Scholingsregeling WW
 51. SZW-intrekkingsregeling 2004
 52. SZW-intrekkingsregeling 2008
 53. Uitkeringsreglement WW 2015
 54. Vakantieregeling WW en IOW
 55. Verzamelbesluit SZW 2022
 56. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 57. Wijzigingsbesluit van enkele op de Werkloosheidswet gebaseerde besluiten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: V, XX
 2. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
  Artikel: 4
 3. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikelen: 1, 2
 4. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1:1, 2:10, 2:4, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 4:1, 4:2a, 5:1, 5:1a, 5:1c
 5. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 106
 6. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 7. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 8. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 9. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 10. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 11. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 13. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
  Artikel: 4
 14. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 15. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018
  Artikel: 4
 16. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017
  Artikel: 4
 17. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018
  Artikel: 4
 18. Beleidsregels Scholing UWV 2021
  Artikel: 1
 19. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 20. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 21. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 22. Beleidsregels toepassing artikel 16, derde lid en artikel 24, vijfde lid, WW 2006
  Bijlage: bijlage
 23. Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
  Bijlage: bijlage
 24. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 25. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
  Artikel: 1
 26. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 4.2, 5.1, 5.17
 27. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 1
 28. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikelen: 1, 3, 5
 29. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 55y, 97
 30. Besluit beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen BES
  Artikel: 1
 31. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 38, 38b, 39, 39b
 32. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 3, 4, 5, 5a, 7, 8, 9, 13, 14, 19
 33. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikelen: 1, 2, 7, 10, 11, 18
 34. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikelen: 1, 3, 8, 13, 26a
 35. Besluit conversie WW
  Artikel: 2
 36. Besluit eindconversie WW
  Artikel: 1
 37. Besluit ex artikel 12 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 1
 38. Besluit ex artikel 9 Algemene Ouderdomswet enz.
  Artikel: 1
 39. Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet
  Artikelen: 3, 4a
 40. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 41. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 3
 42. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 43. Besluit participatiebudget
  Bijlage: 1
 44. Besluit passende arbeid WW en ZW
  Artikelen: 1, 2, 4, 5
 45. Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering sector Uitzendbedrijven 2003
  Artikel: 6
 46. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2007
  Artikelen: 1, 2
 47. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2008
  Artikelen: 1, 2
 48. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009
  Artikelen: 1, 2
 49. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2010
  Artikelen: 1, 2
 50. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2011
  Artikelen: 1, 2
 51. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2012
  Artikelen: 1, 2
 52. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2013
  Artikelen: 1, 2
 53. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
  Artikel: 1
 54. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2008
  Artikel: 1
 55. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009
  Artikel: 1
 56. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2010
  Artikel: 1
 57. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011
  Artikel: 1
 58. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2012
  Artikel: 1
 59. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013
  Artikel: 1
 60. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014
  Artikel: 1
 61. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2015
  Artikel: 1
 62. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016
  Artikel: 1
 63. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2017
  Artikel: 1
 64. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2018
  Artikel: 1
 65. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2019
  Artikel: 1
 66. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2020
  Artikel: 1
 67. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2021
  Artikel: 1
 68. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2022
  Artikel: 1
 69. Besluit rechtspositie College voor de rechten van de mens
  Artikel: 10
 70. Besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens
  Artikel: 9
 71. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 36b, 36v
 72. Besluit rechtspositie voorzitters regionale toetsingscommissies euthanasie
  Artikel: 7
 73. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
  Artikel: 3
 74. Besluit tegemoetkoming schade bij rampen
  Artikel: 4
 75. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 11
 76. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 77. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikelen: 7, 21, 24
 78. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 5
 79. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1999
  Artikel: 1
 80. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 2000 en overhevelingstoeslag 2001
  Artikelen: 1, 2
 81. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  Bijlage: bijlage
 82. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 83. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 84. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 85. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 86. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 87. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 54a, 124
 88. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 89. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 90. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 91. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 92. Circulaire uitvoering overeenkomst VWNW-beleid en WW-dossier sector Rijk
  Bijlage: bij circulaire 2017-0000327379
 93. Circulaire wijziging Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
  Tekst: tekst
 94. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 12c, 12h, 23, 26, 27, 27a, 27e
 95. Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2004
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 96. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
  Artikel: 4
 97. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 98. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 25
 99. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 1
 100. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XII
 101. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 42, 44
 102. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 43, 44, 45, 128
 103. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Hoofdstuk: 2
 104. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 105. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1, 3, 6
 106. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: M
 107. Participatiewet
  Artikelen: 6, 10b, 41, 53, 60a
 108. Pensioenwet
  Artikel: 55
 109. Rechtspositiebesluit WRR 2004
  Artikel: 8
 110. Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Artikel: 5
 111. Rechtspositieregeling Raad van bestuur SVB
  Artikel: 7
 112. Rechtspositieregeling Raad van bestuur UWV
  Artikel: 6
 113. Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur UWV
  Artikel: 6
 114. Rechtspositieregeling voorzitter RWI
  Artikel: 6
 115. Regeling SUWI
  Artikelen: 1.1, 3.4
 116. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 3.2
 117. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
  Artikel: 3
 118. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
  Artikel: 3
  Bijlagen: 6, 27
 119. Regeling bezoldiging en schadeloosstelling functionarissen Kamer van Koophandel
  Artikel: 4
 120. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 6
 121. Regeling herbeoordelingsoperatie WAO sector Politie
  Artikelen: 1, 5
 122. Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
  Artikel: 1
 123. Regeling rechtspositie Commissariaat voor de Media en Stimuleringsfonds voor de journalistiek
  Artikel: 9
 124. Regeling rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 12
 125. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 1, 2, 2a
 126. Regeling spaarloon politie
  Artikelen: 3, 11
 127. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 128. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
  Artikel: 1
 129. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikelen: 1, 4, 8
 130. Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-verzekerden en vrijwillig WW-verzekerden
  Artikelen: 11, 12
 131. Regeling vrijwilligerswerk in de WW
  Artikel: 2
 132. Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
  Artikel: 3
 133. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
  Artikel: 4
 134. Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
  Artikelen: 1, 6
 135. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
  Artikel: 4
 136. Registratieregels UWV 2016
  Artikelen: 2, 3
 137. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 106
 138. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Tekst: tekst
  Artikel: 1
 139. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 1
  Tekst: tekst
 140. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 141. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikel: 1
 142. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikel: 1
 143. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikel: 1
 144. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikel: 1
 145. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra versie 1 augustus 2022
  Artikel: 1
 146. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Tekst: tekst
 147. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
  Bijlage: 6
 148. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 149. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 150. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
 151. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
 152. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 153. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 154. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikel: 1
 155. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 156. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 157. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikel: 1
 158. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Tekst: tekst
  Artikel: 1
 159. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 1
  Tekst: tekst
 160. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 161. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 1
 162. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 1
 163. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6f
 164. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: VI
 165. Reïntegratiebesluit
  Artikelen: 16, 17
 166. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: VIII
 167. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XI
 168. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 1
 169. Spaarloonregeling politiepersoneel Justitie
  Artikelen: 3, 11
 170. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004
  Tekst: tekst
 171. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
 172. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikel: 3
 173. Tijdelijke Beleidsregel aanpassing vergoedingen rechtsbijstandverleners en mediators
  Bijlage: bijlage
 174. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 5, 7, 14g, 44e
 175. Uitkeringsreglement WW 2015
  Artikelen: 1, 4
 176. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 6.2
 177. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 178. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 3.0, 3.6a, 7.9
 179. Vakantieregeling WW en IOW
  Artikelen: 2, 3
 180. Vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds per 1 juli 1997
  Artikel: 1
 181. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van OCW)
  Bijlage: Basisselectiedocument arbeidsvoorzieningsbeleid vanaf 1945
 182. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: VI
 183. Verzamelwet SZW 2012
  Artikelen: VIII, XXVIII
 184. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: VI
 185. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XI
 186. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: X
 187. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XIII
 188. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: VIII
 189. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: X
 190. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: VI
 191. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: VIII
 192. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: VIII
 193. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: I
 194. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: III
 195. Veteranenbesluit
  Artikel: 19
 196. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 197. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 198. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 199. Werkloosheidswet
  Artikel: 137
 200. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.3
 201. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:13
 202. Wet arbeidsmarkt in balans
  Artikel: V
 203. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 8, 54
 204. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:43, 5.8.20, 5.8.8, 46, 48
 205. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 6
 206. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: IV
 207. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: VIII
 208. Wet betaald ouderschapsverlof
  Artikel: VI
 209. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 210. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: III
 211. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 24, 25, 27, 36, 38a, 74, 100, 108
 212. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 28, 33
 213. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 2, 4
 214. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: I
 215. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 2, 28
 216. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 5, 28, 63b
 217. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikelen: 1, 3, 3a, 10, 24
 218. Wet kinderopvang
  Artikel: 1.6
 219. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: VII
 220. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 15, 16, 17
 221. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 7, 29g, 50
 222. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 10a, 11, 12a, 35, 35g
 223. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 30, 31, 32a, 33, 36, 41, 45a, 64, 83, 89, 90, 90a
 224. Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
  Artikelen: 7, 12, 13, 14, 16, 19, 21
 225. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 46n
 226. Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
  Artikel: V
 227. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: I
 228. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 30a, 33, 33d, 82a, 83i
 229. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 1.1, 2.2
 230. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: I
 231. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 28
 232. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 19
 233. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: IV
 234. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: V
 235. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: XII
 236. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikel: I
 237. Wet verhoging daglonen WAO, WWV en WW
  Artikel: 1
 238. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: IX
 239. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 240. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 66
 241. Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie
  Artikel: 10
 242. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 9, 15, 30, 58, 59, 96, 123c
 243. Wet werk en zekerheid
  Hoofdstuk: 2
 244. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: VI
 245. Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
  Artikel: IV
 246. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2001
  Tekst: tekst
 247. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2002
  Tekst: tekst
 248. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003
  Tekst: tekst
 249. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004
  Tekst: tekst
 250. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: V
 251. Wijzigingswet Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, enz. (wijziging uitkeringsgrondslag)
  Artikel: V
 252. Wijzigingswet Toeslagenwet, enz. (verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen)
  Artikel: III
 253. Wijzigingswet Werkloosheidswet, enz. (aanscherping referte-eisen WW)
  Artikel: XII
 254. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XI
 255. Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
  Artikelen: III, XI
 256. Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)
  Artikel: II
 257. Ziektewet
  Artikelen: 7, 29d, 29e, 29f, 30, 45, 45g, 102

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 02-08-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 24447
Aanhangig 36415
Nieuwe-regeling 06-11-1986 Stb. 1986, 566 19261
Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 202 35936
Wijziging 09-12-2022
samen met
28-10-2019
Stb. 2022, 509
samen met
Stb. 2019, 377
Wijziging 09-12-2022
samen met
27-03-2019
Stb. 2022, 509
samen met
Stb. 2019, 144
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988
Wijziging 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818
Wijziging 25-11-2015
samen met
26-11-2014
samen met
10-07-2014
samen met
20-12-2012
Stb. 2015, 464
samen met
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2014, 276
samen met
Stb. 2012, 675
34273
samen met
33988
samen met
33327
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370
Wijziging 22-12-2005
samen met
16-12-2004
Stb. 2005, 708
samen met
Stb. 2005, 37
30238
samen met
29531
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 311 28219
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 628 27678
Wijziging 02-07-2009
samen met
29-11-2007
samen met
29-11-2001
Stb. 2009, 318
samen met
Stb. 2007, 551
samen met
Stb. 2001, 625
31811
samen met
31229
samen met
27665
Wijziging 24-12-1998
samen met
24-12-1997
Stb. 1998, 742
samen met
Stb. 1997, 768
26239
samen met
25282
Wijziging 26-02-1997 Stb. 1997, 96 25047
Wijziging 20-12-2001
samen met
29-11-1996
Stb. 2001, 690
samen met
Stb. 1996, 619
27549
samen met
24554
Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775
01-01-2024 Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 26-11-2021 Stb. 2021, 595
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
t/m 15-11-2021 1) Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 110 34628 30-11-2020 Stb. 2020, 499
Wijziging 11-12-2019
samen met
14-11-2018
Stb. 2019, 483
samen met
Stb. 2018, 451
35275
samen met
34967
17-11-2018 Stb. 2018, 452
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074 11-07-2019 Stb. 2019, 266
Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 185 35093 25-11-2019 Stb. 2019, 452
Wijziging 10-07-2014
samen met
20-12-2012
Stb. 2014, 276
samen met
Stb. 2012, 675
33327 18-12-2019 Stb. 2019, 503
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 14-06-2014 Stb. 2014, 216
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 675 33327 20-12-2012 Stb. 2012, 675
t/m 19-07-2017 2) Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 16-01-2017 Stb. 2017, 78 34577 22-09-2017 Stb. 2017, 354
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 224 33065 21-05-2012 Stb. 2012, 224
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 318 34396 27-10-2016 Stb. 2016, 421
Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 221 34336 08-06-2016 Stb. 2016, 222
t/m 01-01-2015 3) , t/m 01-01-2016 4) Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
t/m 01-01-2015 5) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 45 34036 08-04-2016 Stb. 2016, 166
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
t/m 01-07-2015 6) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
t/m 01-01-2013 7) Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
t/m 01-07-2013 8) Wijziging 07-05-2014 Stb. 2014, 167 33855 07-05-2014 Stb. 2014, 167
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 07-02-2013 Stb. 2013, 76 33017 11-02-2014 Stb. 2014, 83
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 25-11-2013 Stb. 2013, 497
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
t/m 01-01-2013 9) Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 675 33327 22-05-2013 Stb. 2013, 186
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 675 33327 20-12-2012 Stb. 2012, 676
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 13-10-2012 Stb. 2012, 483
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 04-10-2012 Stb. 2012, 455
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 657 33133 27-09-2012 Stb. 2012, 657
t/m 01-01-2012 10) Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 224
rectificatie in
Stb. 2012, 224
33065 04-06-2012 Stb. 2012, 251
Wijziging 08-12-2011 Stb. 2012, 2 32846 08-03-2012 Stb. 2012, 109
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 22-02-2012 Stb. 2012, 80
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2011, 9 32383 26-02-2011 Stb. 2011, 121
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 590 31577 06-12-2011 Stb. 2011, 608
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 16-12-2010 Stb. 2010, 838
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 830 32428 16-12-2010 Stb. 2010, 831
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 17-02-2010 Stb. 2010, 72 30424 17-02-2010 Stb. 2010, 73
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 302 30937 21-07-2007 Stb. 2007, 302
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 390 31893 04-09-2009 Stb. 2009, 391
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
t/m 01-01-2007 11) Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 269 31767 26-06-2009 Stb. 2009, 270
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 598 31707 29-12-2008 Stb. 2008, 599
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 590 31577 29-12-2008 Stb. 2008, 591
Wijziging 04-12-2008 Stb. 2008, 510 31586 04-12-2008 Stb. 2008, 510
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 192 31366 29-05-2008 Stb. 2008, 192
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 04-03-2008 Stb. 2008, 79
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 545
rectificatie in
Stb. 2007, 545
31080 12-12-2007 Stb. 2007, 546
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 564 30673 20-12-2007 Stb. 2007, 565
Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 555 30970 14-12-2007 Stb. 2007, 556
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
t/m 01-10-2006 12) Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 302 30937 23-08-2007 Stb. 2007, 303
Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 553 30909 14-12-2007 Stb. 2007, 554
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
t/m 01-10-2006 13) , t/m 01-01-2001 14) , t/m 01-07-2006 15) Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 30-03-2006 Stb. 2006, 167 29738 30-03-2006 Stb. 2006, 168
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 718 30223 22-12-2005 Stb. 2005, 719
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 16-12-2004 Stb. 2005, 37
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 311 28219 18-10-2004 Stb. 2004, 548
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
t/m 01-01-2004 16) , t/m 01-06-2005 17) , t/m 01-07-2005 18) Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 15-09-2005 Stb. 2005, 472 30133 15-09-2005 Stb. 2005, 472
t/m 01-07-2005 19) , t/m 01-01-2005 20) Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 382 30016 16-07-2005 Stb. 2005, 383
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 728 29513 23-12-2004 Stb. 2004, 729
Wijziging 28-04-2005 Stb. 2005, 274 28467 23-05-2005 Stb. 2005, 278
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 728 29513 23-12-2004 Stb. 2004, 729
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 728
rectificatie in
Stb. 2004, 728
29513 23-12-2004 Stb. 2004, 729
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 720 29677 23-12-2004 Stb. 2004, 721
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 23-12-2004 Stb. 2004, 718
Wijziging 04-11-2004 Stb. 2004, 594
rectificatie in
Stb. 2004, 594
29249 03-12-2004 Stb. 2004, 708
Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 731 29718 23-12-2004 Stb. 2004, 732
Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 455 28447 25-10-2004 Stb. 2004, 555
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 555 29231 19-12-2003 Stb. 2003, 556
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 546 29268 19-12-2003 Stb. 2003, 547
t/m 01-01-2002 21) , t/m 15-09-2003 22) Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 12-06-2003 Stb. 2003, 239 25-06-2003 Stb. 2003, 272
Wijziging 05-06-2003 Stb. 2003, 238 23095 25-06-2003 Stb. 2003, 272
Wijziging 24-04-2003
samen met
24-04-2003
Stcrt. 2003, 93
samen met
Stcrt. 2003, 81
24-04-2003 Stcrt. 2003, 81
Wijziging 14-11-2002 Stb. 2002, 584 27873 24-02-2003 Stb. 2003, 72
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 628 27678 13-12-2001 Stb. 2001, 685
01-01-2002 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 695 27686 20-12-2001 Stb. 2001, 696
Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 692 27897 20-12-2001 Stb. 2001, 693
Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 690 27549 20-12-2001 Stb. 2001, 691
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 644 28016 14-12-2001 Stb. 2001, 644
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
29-12-2001 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 695 27686 20-12-2001 Stb. 2001, 695
01-12-2001 Wijziging 16-11-2001 Stb. 2001, 568 27208 20-11-2001 Stb. 2001, 569
01-07-2001 Wijziging 17-05-2001 Stb. 2001, 259 27269 18-06-2001 Stb. 2001, 297
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
01-02-2001 Wijziging 24-12-1998
samen met
26-02-1997
Stb. 1998, 742
samen met
Stb. 1997, 96
26239
samen met
25047
14-10-2000 Stb. 2000, 462
01-01-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 627 27248 21-12-2000 Stb. 2000, 627
Wijziging 13-12-2000
samen met
24-12-1997
Stb. 2000, 561
samen met
Stb. 1997, 768
27093
samen met
25282
17-07-1999 Stb. 1999, 354
Wijziging 26-09-1996 Stb. 1996, 478 24606 22-07-2000 Stb. 2000, 341
22-12-2000 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2000, 561 27093 13-12-2000 Stb. 2000, 561
01-07-2000 Wijziging 20-01-2000 Stb. 2000, 40 23993 31-05-2000 Stb. 2000, 237
01-05-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 595 26063 28-01-2000 Stb. 2000, 54
01-01-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 596 26726 22-12-1999 Stb. 1999, 596
31-12-1999 t/m 01-01-1999 23) , t/m 01-07-1998 24) , t/m 31-12-1998 25) Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 596 26726 22-12-1999 Stb. 1999, 596
24-12-1999 Wijziging 15-12-1999 Stb. 1999, 564 26722 15-12-1999 Stb. 1999, 564
23-07-1999 Wijziging 08-07-1999 Stb. 1999, 307 26394 08-07-1999 Stb. 1999, 307
01-07-1999 Wijziging 27-03-1999 Stb. 1999, 185 26011 01-06-1999 Stb. 1999, 240
21-01-1999 Tekstplaatsing 21-01-1999 Stb. 1999, 21
01-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 741 26257 02-06-1998 Stb. 1998, 332
Wijziging 14-05-1998 Stb. 1998, 300 25263 02-06-1998 Stb. 1998, 332
Wijziging 09-04-1998 Stb. 1998, 278 25661 24-06-1998 Stb. 1998, 386
31-12-1998 t/m 01-07-1998 26) , t/m 01-01-1998 27) Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742
01-12-1998 Wijziging 25-06-1998 Stb. 1998, 446 23429 09-11-1998 Stb. 1998, 622
01-10-1998 Wijziging 11-06-1998 Stb. 1998, 412 25618 15-09-1998 Stb. 1998, 554
Wijziging 11-06-1998 Stb. 1998, 411 25477 02-09-1998 Stb. 1998, 544
01-08-1998 Wijziging 09-04-1998 Stb. 1998, 278 25661 24-06-1998 Stb. 1998, 386
01-07-1998 Wijziging 23-04-1998 Stb. 1998, 290 25478 19-06-1998 Stb. 1998, 369
Wijziging 26-03-1998 Stb. 1998, 203 24233 02-04-1998 Stb. 1998, 204
15-05-1998 t/m 01-01-1992 28) Wijziging 29-04-1998 Stb. 1998, 267 25873 29-04-1998 Stb. 1998, 267
01-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 793 25617 24-12-1997 Stb. 1997, 793
Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 768 25282 24-12-1997 Stb. 1997, 769
Wijziging 11-12-1997 Stb. 1997, 706 25342 11-12-1997 Stb. 1997, 706
Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 760 25122 24-12-1997 Stb. 1997, 805
Wijziging 24-12-1997
samen met
11-09-1997
Stb. 1997, 789
samen met
Stb. 1997, 465
25641
samen met
24787
06-10-1997 Stb. 1997, 466
Wijziging 24-12-1997
samen met
24-04-1997
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1997, 178
25415
samen met
24776
02-09-1997 Stb. 1997, 391
31-12-1997 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
01-12-1997 Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 19-11-1997 Stb. 1997, 553
01-04-1997 Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 562 24770 10-01-1997 Stb. 1997, 37
01-03-1997 Wijziging 24-12-1998
samen met
26-02-1997
Stb. 1998, 742
samen met
Stb. 1997, 96
26239
samen met
25047
26-02-1997 Stb. 1997, 97
26-02-1997 Wijziging 23-01-1997 Stb. 1997, 85 24236 23-01-1997 Stb. 1997, 85
01-01-1997 Wijziging 29-11-1996 Stb. 1996, 619 24554 14-12-1996 Stb. 1996, 660
02-10-1996 Wijziging 26-09-1996 Stb. 1996, 478 24606 26-09-1996 Stb. 1996, 479
01-08-1996 Wijziging 25-04-1996
samen met
08-02-1996
Stb. 1996, 248
samen met
Stb. 1996, 134
23909
samen met
24439
04-06-1996 Stb. 1996, 295
Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 690 24169 04-06-1996 Stb. 1996, 295
Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 690 24169 10-06-1996 Stb. 1996, 305
01-03-1996 Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 19-02-1996 Stb. 1996, 141
01-01-1996 Wijziging 20-12-1995 Stb. 1995, 686 24483 20-12-1995 Stb. 1995, 686
Wijziging 20-12-1995 Stb. 1995, 685 24417 20-12-1995 Stb. 1995, 685
Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 200 22614 12-04-1995 Stb. 1995, 201
Wijziging 22-12-1994 Stb. 1994, 955 23985 20-12-1995 Stb. 1995, 687
29-12-1995 t/m 01-03-1995 29) Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 691 24326 21-12-1995 Stb. 1995, 691
Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 560 24221 20-12-1995 Stb. 1995, 689
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
01-03-1995 Wijziging 22-12-1994 Stb. 1994, 955 23985 02-02-1995 Stb. 1995, 73
Wijziging 22-12-1994 Stb. 1994, 955 23985 20-12-1995 Stb. 1995, 687
01-01-1995 Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775 19-12-1994 Stb. 1994, 917
01-09-1994 Wijziging 19-05-1994 Stb. 1994, 361 23453 07-07-1994 Stb. 1994, 537
01-03-1994 Wijziging 22-12-1993 Stb. 1993, 744 21608 22-12-1993 Stb. 1993, 744
01-01-1994 Wijziging 22-12-1993 Stb. 1993, 750 22899 22-12-1993 Stb. 1993, 751
Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-03-1993 Wijziging 23-11-1992 Stb. 1992, 675 22349 23-11-1992 Stb. 1992, 675
01-01-1993 Wijziging 23-12-1992 Stb. 1992, 732 22875 23-12-1992 Stb. 1992, 732
01-03-1992 Wijziging 26-02-1992 Stb. 1992, 82 22228 26-02-1992 Stb. 1992, 83
29-11-1991 Wijziging 14-11-1991 Stb. 1991, 624 22012 14-11-1991 Stb. 1991, 624
01-09-1991 Wijziging 29-05-1991 Stb. 1991, 250 21352 14-08-1991 Stb. 1991, 428
01-07-1991 Wijziging 26-06-1991 Stb. 1991, 339 22046 26-06-1991 Stb. 1991, 339
29-06-1991 t/m 01-01-1991 Wijziging 26-06-1991 Stb. 1991, 338 21892 26-06-1991 Stb. 1991, 338
01-01-1991 Wijziging 26-06-1991 Stb. 1991, 338 21892 26-06-1991 Stb. 1991, 338
Wijziging 28-06-1990 Stb. 1990, 403 21063 17-12-1990 Stb. 1990, 632
Wijziging 27-06-1990 Stb. 1990, 404 21347 27-06-1990 Stb. 1990, 404
17-10-1990 t/m 01-01-1987 Wijziging 06-09-1990 Stb. 1990, 509 21190 06-09-1990 Stb. 1990, 509
29-06-1990 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 316 21213 30-05-1990 Stb. 1990, 316
01-06-1990 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
01-01-1990 Wijziging 20-12-1989 Stb. 1989, 585 21218 20-12-1989 Stb. 1989, 585
Wijziging 20-12-1989
samen met
27-04-1989
Stb. 1989, 585
samen met
Stb. 1989, 127
21218
samen met
20855
27-04-1989 Stb. 1989, 123
Wijziging 28-12-1988 Stb. 1988, 655 20854 28-12-1988 Stb. 1988, 656
01-01-1989 Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542
01-01-1988 Wijziging 24-12-1987 Stb. 1987, 629 19586 24-12-1987 Stb. 1987, 629
Wijziging 26-11-1987 Stb. 1987, 560 19910 26-11-1987 Stb. 1987, 560
01-07-1987 Wijziging 11-06-1987 Stb. 1987, 281 19778 11-06-1987 Stb. 1987, 281
13-03-1987 Tekstplaatsing 13-03-1987 Stb. 1987, 93
01-01-1987 Nieuwe-regeling 06-11-1986 Stb. 1986, 566 19261 26-11-1986 Stb. 1986, 597
Wijziging 06-09-1990 Stb. 1990, 509 21190 06-09-1990 Stb. 1990, 509
Wijziging 18-12-1986 Stb. 1986, 639 19735 29-12-1986 Stb. 1986, 700
Wijziging 06-11-1986 Stb. 1986, 568 19606 26-11-1986 Stb. 1986, 597
Wijziging 06-11-1986 Stb. 1986, 567 19383 26-11-1986 Stb. 1986, 597

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 36c1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 130bb , Artikel 130dd2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 83)
 4. Heeft betrekking op Artikel 19 , Artikel 684)
 5. Heeft betrekking op Artikel 395)
 6. Heeft betrekking op Artikel 20 , Artikel 42b , Artikel 130cc6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 42a , Artikel 26a7)
 8. Heeft betrekking op Artikel 118)
 9. Heeft betrekking op Artikel 10 , Artikel 27h9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 130v10)
 11. Heeft betrekking op Artikel 42a11)
 12. Heeft betrekking op Artikel 42c12)
 13. Heeft betrekking op Artikel 18 , Artikel 31 , Artikel 130o , Artikel 130p13)
 14. Heeft betrekking op Artikel 5314)
 15. Heeft betrekking op Artikel 77a15)
 16. Heeft betrekking op Artikel 52i16)
 17. Heeft betrekking op Artikel 97b , Artikel 130k17)
 18. Heeft betrekking op Artikel 130l18)
 19. Heeft betrekking op Artikel 72 , Artikel 93 , Artikel 97f , Artikel 72a , Artikel 130l19)
 20. Heeft betrekking op Artikel 7620)
 21. Heeft betrekking op Artikel 82 , Artikel 97c , Artikel 82a21)
 22. Heeft betrekking op Artikel 93 , Artikel 97f22)
 23. Heeft betrekking op Artikel 2723)
 24. Heeft betrekking op Artikel 52e24)
 25. Heeft betrekking op Artikel 10325)
 26. Heeft betrekking op Artikel 19 , Artikel 2826)
 27. Heeft betrekking op Artikel 89 , Artikel 10227)
 28. Heeft betrekking op Artikel 3a28)
 29. Heeft betrekking op Artikel 35b , Artikel 50 , Artikel 52b29)
Naar boven