Werkloosheidswet

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0004045
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 3. Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
 4. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 5. Beleidsregel boete werknemer 2017
 6. Beleidsregel maatregelen UWV
 7. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
 8. Beleidsregels Scholing 2016
 9. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 10. Beleidsregels toepassing artikel 16, derde lid en artikel 24, vijfde lid, WW 2006
 11. Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
 12. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 13. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 14. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
 15. Besluit beëindiging aansluiting werkgever bij een sector
 16. Besluit conversie WW
 17. Besluit eindconversie WW
 18. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 19. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 20. Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren
 21. Besluit passende arbeid WW en ZW
 22. Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering sector Uitzendbedrijven 2003
 23. Besluit registratie UWV 2009
 24. Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012
 25. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
 26. Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang
 27. Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfonds 2003
 28. Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2003
 29. Besluit vaststelling wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet 2003
 30. Besluit verhaal overheidswerkgever
 31. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 32. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 33. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
 34. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 35. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
 36. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
 37. Regeling aanwijzing van volledige kalendermaanden en werkdagen in de Werkloosheidswet
 38. Regeling herlevingstermijn WW
 39. Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
 40. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag
 41. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 42. Regeling terugvordering geringe bedragen
 43. Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2021
 44. Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet
 45. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
 46. Regeling vrijwilligerswerk in de WW
 47. Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
 48. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 49. Remigratiebesluit
 50. Scholingsregeling WW
 51. SZW-intrekkingsregeling 2004
 52. SZW-intrekkingsregeling 2008
 53. Uitkeringsreglement WW 2015
 54. Vakantieregeling WW en IOW
 55. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 56. Wijzigingsbesluit van enkele op de Werkloosheidswet gebaseerde besluiten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: V, XX
 2. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
  Artikel: 4
 3. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikelen: 1, 2
 4. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1:1, 2:10, 2:4, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 4:1, 4:2a, 5:1, 5:1a
 5. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 106
 6. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 7. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 8. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 9. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 10. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 11. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 13. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 14. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018
  Artikel: 4
 15. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017
  Artikel: 4
 16. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018
  Artikel: 4
 17. Beleidsregels Scholing 2016
  Artikel: 1
 18. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 19. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 20. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 21. Beleidsregels toepassing artikel 16, derde lid en artikel 24, vijfde lid, WW 2006
  Bijlage: bijlage
 22. Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
  Bijlage: bijlage
 23. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 24. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
  Artikel: 1
 25. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 4.2, 5.1, 5.17
 26. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 1
 27. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikelen: 1, 3, 5
 28. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 55y, 97
 29. Besluit beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen BES
  Artikel: 1
 30. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 38, 38b, 39, 39b
 31. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 3, 4, 5, 5a, 7, 8, 9, 13, 14, 19
 32. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikelen: 1, 2, 7, 10, 11, 18
 33. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikelen: 1, 3, 8, 13, 26a
 34. Besluit conversie WW
  Artikel: 2
 35. Besluit eindconversie WW
  Artikel: 1
 36. Besluit ex artikel 12 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 1
 37. Besluit ex artikel 9 Algemene Ouderdomswet enz.
  Artikel: 1
 38. Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet
  Artikelen: 3, 4a
 39. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 40. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 3
 41. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 42. Besluit participatiebudget
  Bijlage: 1
 43. Besluit passende arbeid WW en ZW
  Artikelen: 1, 2, 4, 5
 44. Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering sector Uitzendbedrijven 2003
  Artikel: 6
 45. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2007
  Artikelen: 1, 2
 46. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2008
  Artikelen: 1, 2
 47. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009
  Artikelen: 1, 2
 48. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2010
  Artikelen: 1, 2
 49. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2011
  Artikelen: 1, 2
 50. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2012
  Artikelen: 1, 2
 51. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2013
  Artikelen: 1, 2
 52. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
  Artikel: 1
 53. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2008
  Artikel: 1
 54. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009
  Artikel: 1
 55. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2010
  Artikel: 1
 56. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011
  Artikel: 1
 57. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2012
  Artikel: 1
 58. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013
  Artikel: 1
 59. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014
  Artikel: 1
 60. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2015
  Artikel: 1
 61. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016
  Artikel: 1
 62. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2017
  Artikel: 1
 63. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2018
  Artikel: 1
 64. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2019
  Artikel: 1
 65. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2020
  Artikel: 1
 66. Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2021
  Artikel: 1
 67. Besluit rechtspositie College voor de rechten van de mens
  Artikel: 10
 68. Besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens
  Artikel: 9
 69. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 36b, 36v
 70. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
  Artikel: 3
 71. Besluit tegemoetkoming schade bij rampen
  Artikel: 4
 72. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 11
 73. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 74. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikelen: 7, 21, 24
 75. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 5
 76. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1999
  Artikel: 1
 77. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 2000 en overhevelingstoeslag 2001
  Artikelen: 1, 2
 78. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  Bijlage: bijlage
 79. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 80. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 81. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 82. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 83. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 84. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 54a, 124
 85. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 86. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 87. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 88. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 89. Circulaire uitvoering overeenkomst VWNW-beleid en WW-dossier sector Rijk
  Bijlage: bij circulaire 2017-0000327379
 90. Circulaire wijziging Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
  Tekst: tekst
 91. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 12c, 12h, 23, 26, 27, 27a
 92. Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2004
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 93. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
  Artikel: 4
 94. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 95. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 25
 96. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 1
 97. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XII
 98. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 42, 44
 99. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 43, 44, 45, 128
 100. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Hoofdstuk: 2
 101. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 102. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1, 3, 6
 103. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: M
 104. Participatiewet
  Artikelen: 6, 10b, 41, 53, 60a
 105. Pensioenwet
  Artikel: 55
 106. Rechtspositiebesluit WRR 2004
  Artikel: 8
 107. Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Artikel: 5
 108. Rechtspositieregeling Raad van bestuur SVB
  Artikel: 7
 109. Rechtspositieregeling Raad van bestuur UWV
  Artikel: 6
 110. Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur UWV
  Artikel: 6
 111. Rechtspositieregeling voorzitter RWI
  Artikel: 6
 112. Regeling SUWI
  Artikelen: 1.1, 3.4
 113. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 3.2
 114. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
  Artikel: 3
 115. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
  Artikel: 3
  Bijlagen: 6, 27
 116. Regeling bezoldiging en schadeloosstelling functionarissen Kamer van Koophandel
  Artikel: 4
 117. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 6
 118. Regeling herbeoordelingsoperatie WAO sector Politie
  Artikelen: 1, 5
 119. Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
  Artikel: 1
 120. Regeling rechtspositie Commissariaat voor de Media en Stimuleringsfonds voor de journalistiek
  Artikel: 9
 121. Regeling rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 12
 122. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 1, 2, 2a
 123. Regeling spaarloon politie
  Artikelen: 3, 11
 124. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 125. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
  Artikel: 1
 126. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikelen: 1, 4, 8
 127. Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-verzekerden en vrijwillig WW-verzekerden
  Artikelen: 11, 12
 128. Regeling vrijwilligerswerk in de WW
  Artikel: 2
 129. Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
  Artikel: 3
 130. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
  Artikel: 4
 131. Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
  Artikelen: 1, 6
 132. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
  Artikel: 4
 133. Registratieregels UWV 2016
  Artikelen: 2, 3
 134. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 106
 135. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 1
  Tekst: tekst
 136. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 1
  Tekst: tekst
 137. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 138. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikel: 1
 139. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikel: 1
 140. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikel: 1
 141. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Tekst: tekst
 142. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
  Bijlage: 6
 143. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 144. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 145. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
 146. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
 147. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 148. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 149. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikel: 1
 150. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 151. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 152. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikel: 1
 153. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Tekst: tekst
  Artikel: 1
 154. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 1
  Tekst: tekst
 155. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 156. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 1
 157. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 1
 158. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6f
 159. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: VI
 160. Reïntegratiebesluit
  Artikelen: 16, 17
 161. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: VIII
 162. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XI
 163. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 1
 164. Spaarloonregeling politiepersoneel Justitie
  Artikelen: 3, 11
 165. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004
  Tekst: tekst
 166. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikel: 3
 167. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 5, 7, 14g, 44e
 168. Uitkeringsreglement WW 2015
  Artikelen: 1, 4
 169. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 6.2
 170. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 171. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 3.0, 3.6a, 7.9
 172. Vakantieregeling WW en IOW
  Artikelen: 2, 3
 173. Vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds per 1 juli 1997
  Artikel: 1
 174. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van OCW)
  Bijlage: Basisselectiedocument arbeidsvoorzieningsbeleid vanaf 1945
 175. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: VI
 176. Verzamelwet SZW 2012
  Artikelen: VIII, XXVIII
 177. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: VI
 178. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XI
 179. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: X
 180. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XIII
 181. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: VIII
 182. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: X
 183. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: VI
 184. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: VIII
 185. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: I
 186. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: III
 187. Veteranenbesluit
  Artikel: 19
 188. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 189. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 190. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 191. Werkloosheidswet
  Artikel: 137
 192. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.3
 193. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:13
 194. Wet arbeidsmarkt in balans
  Artikel: V
 195. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 8, 54
 196. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:43, 5.8.20, 5.8.8, 46, 48
 197. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 6
 198. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: IV
 199. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: VIII
 200. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 201. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: III
 202. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 24, 25, 27, 38a, 74, 100, 108
 203. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 28, 33
 204. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 2, 4
 205. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: I
 206. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 2, 28
 207. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 5, 28, 63b
 208. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikelen: 1, 3, 3a, 10, 24
 209. Wet kinderopvang
  Artikel: 1.6
 210. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: VII
 211. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 15, 16, 17
 212. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 7, 29g, 50
 213. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 10a, 11, 12a, 35, 35g
 214. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 184
 215. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 30, 31, 32a, 33, 36, 41, 45a, 64, 83, 89, 90, 90a
 216. Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
  Artikelen: 7, 12, 13, 14, 16, 19, 21
 217. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 46n
 218. Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
  Artikel: V
 219. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: I
 220. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 30a, 33, 33d, 82a, 83i
 221. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 1.1, 2.2
 222. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: I
 223. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 28
 224. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 19
 225. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: IV
 226. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: V
 227. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: XII
 228. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikel: I
 229. Wet verhoging daglonen WAO, WWV en WW
  Artikel: 1
 230. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: IX
 231. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 232. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 66
 233. Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie
  Artikel: 10
 234. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 9, 15, 30, 58, 59, 96, 123c
 235. Wet werk en zekerheid
  Hoofdstuk: 2
 236. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: VI
 237. Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
  Artikel: IV
 238. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2001
  Tekst: tekst
 239. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2002
  Tekst: tekst
 240. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003
  Tekst: tekst
 241. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004
  Tekst: tekst
 242. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: V
 243. Wijzigingswet Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, enz. (wijziging uitkeringsgrondslag)
  Artikel: V
 244. Wijzigingswet Toeslagenwet, enz. (verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen)
  Artikel: III
 245. Wijzigingswet Werkloosheidswet, enz. (aanscherping referte-eisen WW)
  Artikel: XII
 246. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XI
 247. Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
  Artikelen: III, XI
 248. Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)
  Artikel: II
 249. Ziektewet
  Artikelen: 7, 29d, 29e, 29f, 30, 45, 45g, 102
Terug naar begin van de pagina