Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen IOAW
Wet IOAW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0004044
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 2. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 3. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 4. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 5. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
 6. Besluit SUWI
 7. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 8. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
 9. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
 10. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
 11. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
 12. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
 13. Regeling vaststelling grondslagen IOAW
 14. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
 15. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 16. Remigratiebesluit
 17. SZW-intrekkingsregeling 2004
 18. SZW-intrekkingsregeling 2008
 19. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 20. Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving)
 21. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 8.8
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1:1, 2:1, 2:4, 2:8, 4:2
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 7. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 9. Besluit Participatiewet
  Artikelen: 1, 7, 8, 9a
  Bijlage: behorende bij artikel 6 van het Besluit Participatiewet
 10. Besluit SUWI
  Artikel: 1.1
  Bijlage: II
 11. Besluit WWB
  Bijlage: behorende bij artikel 8 van het Besluit WWB
 12. Besluit aanwijzing beslagleggende partijen ex art. XXIIIc Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Bijlage: Beslagleggende partijen als bedoeld in artikel 1
 13. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 14. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 15. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikel: 1
 16. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 17. Besluit participatiebudget
  Bijlage: 1
 18. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 19. Circulaire Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 20. Gemeentewet
  Bijlage: I
 21. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 28
 22. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: IX
 23. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 77
 24. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: R
 25. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: K
 26. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015
  Artikel: 4
 27. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015
  Artikel: 3
 28. Participatiewet
  Artikelen: 7, 48, 60, 60a, 67, 69, 78b
 29. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikelen: 1, 4
 30. Regeling SUWI
  Artikel: 1.1
 31. Regeling onderstand BES
  Artikel: 19
 32. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  Artikelen: 1, 4
 33. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
  Artikel: 1
 34. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 5.1
 35. Registratieregels UWV 2016
  Artikelen: 2, 3
 36. Remigratiewet
  Artikel: 2b
 37. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: X
 38. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 4, 12a
 39. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXVI
 40. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: VII
 41. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
  Bijlage: 1
 42. Toeslagenwet
  Artikel: 14g
 43. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 44. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 45. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 3.5
 46. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: X
 47. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XV
 48. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XVI
 49. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XIX
 50. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XIX
 51. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXI
 52. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XVIII
 53. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XVII
 54. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XV
 55. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: VIII
 56. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 57. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 58. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.11
 59. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 60. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:43, 5.8.20, 46
 61. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 27
 62. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 63. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: IX
 64. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: XII
 65. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: V
 66. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 28, 48
 67. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 68. Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
  Artikel: IV
 69. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 70. Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens
  Artikel: II
 71. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: II
 72. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 73. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 34, 45b
 74. Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
  Artikel: 21
 75. Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
  Artikel: IX
 76. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: IX
 77. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 9, 30, 30c, 34, 62, 82a
 78. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen: 3.17, 13.10
 79. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 13.9
 80. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 2.2, 2.3
 81. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: XII
 82. Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders
 83. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 31
 84. Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw
  Artikel: IV
 85. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 96
 86. Wet werk en zekerheid
  Hoofdstuk: 2
 87. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: IX
 88. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: III
 89. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (meer zekerheid gemeenten dat mensen met kleine kans op inschakeling in arbeidsproces met behoud van uitkering maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten)
 90. Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
  Artikel: VI
 91. Ziektewet
  Artikelen: 45g, 46
Terug naar begin van de pagina