Toeslagenwet

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 14-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting TW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0004043
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 3. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
 4. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 5. Beleidsregel boete werknemer 2017
 6. Beleidsregel maatregelen UWV
 7. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 8. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 9. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 10. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 11. Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet
 12. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
 13. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 14. Controlevoorschriften toeslagenwet 2022
 15. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 16. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 17. Regeling terugvordering geringe bedragen
 18. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
 19. Remigratiebesluit
 20. SZW-intrekkingsregeling 2004
 21. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 22. Verzamelbesluit SZW 2017
 23. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: IVa
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1:1, 2:1, 2:10, 2:2, 2:4, 3:2, 3:6, 4:1
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 7. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikel: 2
 10. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 11. Beleidsregel maatregelen UWV
  Artikel: 1
 12. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 14. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 15. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 16. Besluit passende arbeid WW en ZW
  Artikel: 1
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 18. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 19. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 674
 20. Circulaire Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 21. Controlevoorschriften toeslagenwet 2022
  Artikel: 3
 22. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 3, 12c
 23. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 24. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XIV
 25. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 12
 26. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 46, 47
 27. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: LVI, LVII
 28. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 29. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: Q
 30. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: J
 31. Participatiewet
  Artikelen: 6, 53, 60a
 32. Protocol Voorzieningen UWV 2024
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2024
 33. Regeling SUWI
  Artikelen: 1.1, 3.4
 34. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 5.29a, 5.29b, 5.34
 35. Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 3
 36. Regeling opvang ontheemden Oekraïne
  Artikel: 7
 37. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 2, 2a
 38. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 39. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.3.2
 40. Remigratiebesluit
  Artikel: 6
 41. Remigratiewet
  Artikelen: 6d, 6f
 42. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: V
 43. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 4, 12a
 44. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXIII
 45. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 7
 46. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 47. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 1.2
 48. Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.
  Artikel: 1
 49. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: V
 50. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: VII
 51. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: V
 52. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: X
 53. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: IX
 54. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XI
 55. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: VIA
 56. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: VIII
 57. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: VII
 58. Verzamelwet SZW 2024
  Artikel: V
 59. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIVj
 60. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 61. Werkloosheidswet
  Artikelen: 1, 11, 27g, 37
 62. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.10
 63. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 64. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:43, 5.8.20, 5.8.8, 46, 48
 65. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 6
 66. Wet beperking export uitkeringen
  Artikelen: IV, XI
 67. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: VII
 68. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 69. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: IV
 70. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 16, 24, 27, 36, 38a
 71. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 4
 72. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: IX
 73. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: IV
 74. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 75. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 76. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 77. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: IX
 78. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 7a, 29g
 79. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 6
 80. Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
  Artikelen: VI, XVI
 81. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 30, 82a
 82. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: X, XII
 83. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: X
 84. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikel: VI
 85. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: XII
 86. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1, 62, 96
 87. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: VIII
 88. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: V
 89. Wijzigingswet Toeslagenwet, enz. (verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen)
  Artikel: I
 90. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV
 91. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: X
 92. Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
  Artikel: VIII
 93. Ziektewet
  Artikelen: 8, 45g

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161
Wijziging 26-11-2014
samen met
02-07-2014
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2014, 269
33988
samen met
33801
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 227 33716
Wijziging 26-02-1997 Stb. 1997, 96 25047
01-07-2024 Wijziging 29-05-2024 Stcrt. 2024, 17898 29-05-2024 Stcrt. 2024, 17898
Wijziging 29-11-2023 Stcrt. 2023, 33542 29-11-2023 Stcrt. 2023, 33542
Wijziging 08-11-2023 Stb. 2023, 417 36415 29-11-2023 Stb. 2023, 437
Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 06-06-2023 Stcrt. 2023, 16403 06-06-2023 Stcrt. 2023, 16403
Wijziging 30-11-2022 Stb. 2022, 499 35394 06-12-2022 Stb. 2022, 500
Wijziging 22-11-2022 Stcrt. 2022, 32251 22-11-2022 Stcrt. 2022, 32251
Wijziging 31-05-2022 Stcrt. 2022, 14977 31-05-2022 Stcrt. 2022, 14977
Wijziging 03-12-2021 Stcrt. 2021, 49166 03-12-2021 Stcrt. 2021, 49166
t/m 15-11-2021 1) Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 26-05-2021 Stcrt. 2021, 27619 26-05-2021 Stcrt. 2021, 27619
Wijziging 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61666 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61666
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 110 34628 30-11-2020 Stb. 2020, 499
Wijziging 27-05-2020 Stb. 2020, 173 35213 05-06-2020 Stb. 2020, 174
Wijziging 02-06-2020 Stcrt. 2020, 30199 02-06-2020 Stcrt. 2020, 30199
Wijziging 25-11-2019 Stcrt. 2019, 65478 25-11-2019 Stcrt. 2019, 65478
Wijziging 03-06-2019 Stcrt. 2019, 31612 03-06-2019 Stcrt. 2019, 31612
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67779 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67779
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 29-11-2017 Stb. 2017, 484
Wijziging 25-11-2015
samen met
02-07-2014
Stb. 2015, 464
samen met
Stb. 2014, 269
34273
samen met
33801
02-07-2014 Stb. 2014, 269
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 15-05-2018 Stcrt. 2018, 28171 15-05-2018 Stcrt. 2018, 28171
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 23-11-2017 Stcrt. 2017, 68641 23-11-2017 Stcrt. 2017, 68641
Wijziging 25-11-2015
samen met
02-07-2014
Stb. 2015, 464
samen met
Stb. 2014, 269
34273
samen met
33801
02-07-2014 Stb. 2014, 269
Wijziging 16-01-2017 Stb. 2017, 78 34577 22-09-2017 Stb. 2017, 354
Wijziging 26-06-2017 Stcrt. 2017, 37065 26-06-2017 Stcrt. 2017, 37065
Wijziging 26-06-2017 Stcrt. 2017, 37060 26-06-2017 Stcrt. 2017, 37060
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 06-12-2016 Stcrt. 2016, 68600 06-12-2016 Stcrt. 2016, 68600
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 318 34396 27-10-2016 Stb. 2016, 421
Wijziging 14-11-2016
samen met
23-08-2016
Stb. 2016, 471
samen met
Stb. 2016, 318
34528
samen met
34396
14-11-2016 Stb. 2016, 471
Wijziging 25-11-2015
samen met
02-07-2014
Stb. 2015, 464
samen met
Stb. 2014, 269
34273
samen met
33801
02-07-2014 Stb. 2014, 269
t/m 01-07-2016 2) Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 13-06-2016 Stcrt. 2016, 31769 13-06-2016 Stcrt. 2016, 31769
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 30-09-2015
samen met
26-11-2014
Stb. 2015, 376
samen met
Stb. 2014, 504
34073
samen met
33988
10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 27-06-2016
samen met
25-11-2015
samen met
30-09-2015
samen met
26-11-2014
samen met
02-07-2014
Stcrt. 2016, 34586
samen met
Stb. 2015, 464
samen met
Stb. 2015, 376
samen met
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2014, 269
34273
samen met
34073
samen met
33988
samen met
33801
04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 30-11-2015 Stcrt. 2015, 43984
rectificatie in
Stcrt. 2015, 43984
30-11-2015 Stcrt. 2015, 43984
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 376 34073 14-10-2015 Stb. 2015, 377
t/m 01-07-2015 3) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 19-06-2015 Stcrt. 2015, 17514 19-06-2015 Stcrt. 2015, 17514
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 12-12-2014 Stcrt. 2014, 36893 12-12-2014 Stcrt. 2014, 36893
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 269 33801 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 227 33716 04-07-2014 Stb. 2014, 271
t/m 01-01-2012 4) Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 238 33162 30-09-2014 Stb. 2014, 346
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 23-06-2014 Stcrt. 2014, 18131 23-06-2014 Stcrt. 2014, 18131
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 25-11-2013 Stb. 2013, 497
Wijziging 05-12-2013 Stcrt. 2013, 34713 05-12-2013 Stcrt. 2013, 34713
Wijziging 21-06-2013 Stcrt. 2013, 17666 21-06-2013 Stcrt. 2013, 17666
t/m 01-01-2013 5) Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 675 33327 20-12-2012 Stb. 2012, 676
Wijziging 06-12-2012 Stcrt. 2012, 25904 06-12-2012 Stcrt. 2012, 25904
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 463 31929 13-10-2012 Stb. 2012, 482
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
Wijziging 22-06-2012 Stcrt. 2012, 13238 22-06-2012 Stcrt. 2012, 13238
Wijziging 08-12-2011 Stb. 2012, 2 32846 08-03-2012 Stb. 2012, 109
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
Wijziging 21-12-2011 Stcrt. 2011, 23884 21-12-2011 Stcrt. 2011, 23884
Wijziging 15-12-2011 Stb. 2011, 647 32777 22-12-2011 Stb. 2011, 648
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
Wijziging 16-12-2010 Stcrt. 2010, 21445 16-12-2010 Stcrt. 2010, 21445
t/m 01-01-2010 6) Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 596 32037 23-12-2009 Stb. 2009, 623
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 17-12-2009 Stcrt. 2009, 20547 17-12-2009 Stcrt. 2009, 20547
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 390 31893 04-09-2009 Stb. 2009, 391
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 04-12-2008 Stb. 2008, 510 31586 04-12-2008 Stb. 2008, 510
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 23-08-2007 Stb. 2007, 305
Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 555 30970 14-12-2007 Stb. 2007, 556
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 302 30937 23-08-2007 Stb. 2007, 303
t/m 05-05-2005 7) Wijziging 07-12-2006
samen met
07-12-2006
Stb. 2006, 696
samen met
Stb. 2006, 695
30664
samen met
30063
07-12-2006 Stb. 2006, 695
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 23-12-2004 Stb. 2004, 718
Wijziging 10-12-2003 Stb. 2003, 524 28983 19-12-2003 Stb. 2003, 525
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 555 29231 19-12-2003 Stb. 2003, 556
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
01-01-2002 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 692 27897 20-12-2001 Stb. 2001, 693
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
01-12-2001 Wijziging 16-11-2001 Stb. 2001, 568 27208 20-11-2001 Stb. 2001, 569
01-07-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 67 26943 26-06-2001 Stb. 2001, 317
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
01-02-2001 Wijziging 24-12-1998
samen met
26-02-1997
Stb. 1998, 742
samen met
Stb. 1997, 96
26239
samen met
25047
14-10-2000 Stb. 2000, 462
01-01-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 627 27248 21-12-2000 Stb. 2000, 627
01-07-2000 Wijziging 20-01-2000 Stb. 2000, 40 23993 31-05-2000 Stb. 2000, 237
01-05-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 595 26063 28-01-2000 Stb. 2000, 54
01-01-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 594 26812 22-12-1999 Stb. 1999, 594
Wijziging 27-05-1999 Stb. 1999, 250 25757 11-06-1999 Stb. 1999, 251
24-12-1999 Wijziging 15-12-1999 Stb. 1999, 564 26722 15-12-1999 Stb. 1999, 564
01-07-1999 Wijziging 27-03-1999 Stb. 1999, 185 26011 01-06-1999 Stb. 1999, 240
01-01-1999 Wijziging 09-04-1998 Stb. 1998, 278 25661 24-06-1998 Stb. 1998, 386
31-12-1998 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742
01-10-1998 Wijziging 11-06-1998 Stb. 1998, 412 25618 15-09-1998 Stb. 1998, 554
01-08-1998 Wijziging 09-04-1998 Stb. 1998, 278 25661 24-06-1998 Stb. 1998, 386
01-07-1998 Wijziging 26-03-1998
samen met
24-12-1997
Stb. 1998, 203
samen met
Stb. 1997, 789
24233
samen met
25641
02-04-1998 Stb. 1998, 204
01-04-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 773 25189 21-02-1998 Stb. 1998, 127
02-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 24-12-1997
samen met
24-04-1997
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1997, 178
25415
samen met
24776
02-09-1997 Stb. 1997, 391
31-12-1997 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
01-05-1997 Wijziging 24-04-1997 Stb. 1997, 178 24776 24-04-1997 Stb. 1997, 178
01-03-1997 Wijziging 24-12-1998
samen met
26-02-1997
Stb. 1998, 742
samen met
Stb. 1997, 96
26239
samen met
25047
26-02-1997 Stb. 1997, 97
01-01-1997 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 696 24258 21-12-1995 Stb. 1995, 696
01-08-1996 Wijziging 25-04-1996 Stb. 1996, 248
samen met
Stb. 1996, 789
23909 04-06-1996 Stb. 1996, 295
Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 690 24169 04-06-1996 Stb. 1996, 295
01-03-1996 Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 19-02-1996 Stb. 1996, 141
01-01-1996 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 696 24258 21-12-1995 Stb. 1995, 696
Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 200 22614 12-04-1995 Stb. 1995, 201
29-12-1995 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 691 24326 21-12-1995 Stb. 1995, 691
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
01-01-1995 Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775 19-12-1994 Stb. 1994, 917
01-01-1994 Wijziging 22-12-1993 Stb. 1993, 750 22899 22-12-1993 Stb. 1993, 751
Wijziging 23-12-1993
samen met
16-12-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 650
23258
samen met
22495
23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-03-1992 Wijziging 26-02-1992 Stb. 1992, 82 22228 26-02-1992 Stb. 1992, 83
01-07-1991 Wijziging 26-06-1991 Stb. 1991, 339 22046 26-06-1991 Stb. 1991, 339
29-06-1990 t/m 01-01-1987 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 316 21213 30-05-1990 Stb. 1990, 316
01-01-1990 Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 127 20855 27-04-1989 Stb. 1989, 123
01-07-1987 Wijziging 11-06-1987 Stb. 1987, 281 19778 11-06-1987 Stb. 1987, 281
13-03-1987 Tekstplaatsing 13-03-1987 Stb. 1987, 91
01-01-1987 Nieuwe-regeling 06-11-1986 Stb. 1986, 562 19257 26-11-1986 Stb. 1986, 597
Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 316 21213 30-05-1990 Stb. 1990, 316
Wijziging 18-12-1986 Stb. 1986, 639 19735 29-12-1986 Stb. 1986, 700
Wijziging 06-11-1986 Stb. 1986, 568 19606 26-11-1986 Stb. 1986, 597
Wijziging 06-11-1986 Stb. 1986, 567 19383 26-11-1986 Stb. 1986, 597

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 211)
 2. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 8 , Artikel 12 , Artikel 4a , Artikel 8a , Artikel 44f , Artikel 44g2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 5 , Artikel 44e3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 44d4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 14h5)
 6. Heeft betrekking op Artikel 26)
 7. Heeft betrekking op Artikel 44*7)
Naar boven