Toeslagenwet

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingTW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0004043
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 3. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
 4. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 5. Beleidsregel boete werknemer 2017
 6. Beleidsregel maatregelen UWV
 7. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 8. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 9. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 10. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 11. Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet
 12. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
 13. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 14. Controlevoorschriften toeslagenwet
 15. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 16. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
 17. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
 18. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 19. Regeling terugvordering geringe bedragen
 20. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
 21. Remigratiebesluit
 22. SZW-intrekkingsregeling 2004
 23. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 24. Verzamelbesluit SZW 2017
 25. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: IVa
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1:1, 2:1, 2:10, 2:2, 2:4, 3:2, 3:6, 4:1
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 7. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikel: 2
 10. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 11. Beleidsregel maatregelen UWV
  Artikel: 1
 12. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 14. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 15. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 16. Besluit passende arbeid WW en ZW
  Artikel: 1
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 18. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 19. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 674
 20. Circulaire Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 21. Controlevoorschriften toeslagenwet
  Artikelen: 1, 3
 22. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 3, 12c
 23. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 24. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XIV
 25. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 12
 26. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 46, 47
 27. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: LVI, LVII
 28. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 29. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: Q
 30. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: J
 31. Participatiewet
  Artikelen: 6, 53, 60a
 32. Regeling SUWI
  Artikelen: 1.1, 3.4
 33. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 5.29a, 5.29b, 5.34
 34. Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 3
 35. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 2, 2a
 36. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 37. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.3.2
 38. Remigratiebesluit
  Artikel: 6
 39. Remigratiewet
  Artikelen: 6d, 6f
 40. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: V
 41. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 4, 12a
 42. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXIII
 43. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 7
 44. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 45. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 1.2
 46. Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.
  Artikel: 1
 47. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: V
 48. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: VII
 49. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: V
 50. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: X
 51. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: IX
 52. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XI
 53. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: VIA
 54. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: VIII
 55. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIVj
 56. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 57. Werkloosheidswet
  Artikelen: 1, 11, 27g, 37
 58. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.10
 59. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 60. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:43, 5.8.20, 5.8.8, 46, 48
 61. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 6
 62. Wet beperking export uitkeringen
  Artikelen: IV, XI
 63. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: VII
 64. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 65. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: IV
 66. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 16, 24, 27, 38a
 67. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 4
 68. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: IX
 69. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: IV
 70. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 71. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 72. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 73. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: IX
 74. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 7a, 29g
 75. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 6
 76. Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
  Artikelen: VI, XVI
 77. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 30, 82a
 78. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 3.17
 79. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: X, XII
 80. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: X
 81. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikel: VI
 82. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: XII
 83. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1, 62, 96
 84. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: VIII
 85. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: V
 86. Wijzigingswet Toeslagenwet, enz. (verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen)
  Artikel: I
 87. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV
 88. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: X
 89. Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
  Artikel: VIII
 90. Ziektewet
  Artikelen: 8, 45g
Terug naar begin van de pagina