Vrijstellingsregeling portieverpakkingen dik-vloeibare melkproducten

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 13-12-2014 t/m heden

Vrijstellingsregeling Portieverpakkingen dik-vloeibare melkprodukten (Warenwet)

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de minister van Landbouw en Visserij en de staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis,

Gelet op artikel 14, vierde lid, van de Warenwet (Stb. 1935, 793);

Besluiten

Artikel 1

Vrijstelling wordt verleend van het bepaalde in artikel 23, eerste lid, van verordening (EU) 1169/2011 ten aanzien van voorverpakte dik-vloeibare melkprodukten, krachtens welke bepaling de hoeveelheid van bedoelde waren moet zijn uitgedrukt in liter, centiliter of milliliter, onder de volgende voorwaarden:

  • a. de hoeveelheid moet zijn uitgedrukt in grammen;

  • b. de nominale hoeveelheid mag ten hoogste 200 gram bedragen.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling portieverpakkingen dik-vloeibare melkproducten.

Artikel 3

Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking met ingang van de tweede dag volgende op die van haar bekendmaking.

Rijswijk, 28 oktober 1986

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

De

minister

van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

De

staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. J. Evenhuis

Naar boven