Regeling gegevens Wet ambulancevervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-08-1997 t/m 31-12-2012

Regeling gegevens Wet ambulancevervoer

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op de artikelen 2, 4, 5 en 8 van het Besluit informatievoorziening artikel 19 Wet ambulancevervoer (Stb. 1984, 501);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

De minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

De gegevens die de vervoerders en de centrale posten ambulancevervoer jaarlijks aan de Minister moeten verstrekken, zijn vermeld in de bijlage.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De vervoerders dienen de gegevens in bij de centrale posten ambulancevervoer.

  • 2 De centrale posten dienen de gegevens in de in de bijlage aangegeven vorm in bij een door de Minister aan te wijzen facilitair bedrijf.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

De Minister stelt jaarlijks de gegevens ter beschikking van gedeputeerde staten.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-01-2013]

De Minister stelt ambulancevervoerders op aanvraag gegevens ter beschikking in de vorm waarin zij die gegevens vragen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Het verwerken en ter beschikking stellen van de gegevens genoemd in de artikelen 3 en 4, eerste lid, van deze regeling wordt gefinancierd via de tarieven dan wel via het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ).

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 januari 1987. Zij kan worden aangehaald als ‘Regeling gegevens Wet ambulancevervoer’.

Rijswijk, 5 september 1986

De

staatssecretaris

voornoemd,

D. J. D. Dees

Terug naar begin van de pagina