Regeling beheer gegevens Wet ambulancevervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 01-08-1997 t/m 31-12-2012

Regeling beheer gegevens Wet ambulancevervoer

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 6 van het Besluit informatievoorziening artikel 19 Wet ambulancevervoer (Stb. 1984, 501);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. De minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. de gegevens:

de gegevens verstrekt overeenkomstig het Besluit informatievoorziening artikel 19 Wet ambulancevervoer (Stb. 1984, 501);

c. de registratie:

het al dan niet geautomatiseerde systeem waarin de gegevens zijn opgenomen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In de registratie mogen geen andere gegevens worden opgenomen dan die, bedoeld in artikel 1, onder b.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De gegevens dienen ten minste voor de duur van zes jaar te worden bewaard.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben uitsluitend:

 • a. de minister;

 • b. personen die door de minister daartoe zijn gemachtigd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De minister stelt gedeputeerde staten jaarlijks de gegevens voor zover die betrekking hebben op hun provincie ter beschikking.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De Minister stelt ambulancevervoerders op aanvraag gegevens ter beschikking.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister stelt de gegevens aan derden niet ter beschikking dan na ontvangst van een verklaring, ondertekend door verzoeker dat de gegevens niet zonder voorafgaande goedkeuring van de minister aan anderen ter beschikking of ter inzage worden gegeven en dat het in het volgende lid bepaalde zal worden nageleefd.

 • 2 Zodra de ingevolge de voorgaande leden verstrekte gegevens niet langer door de verzoeker benodigd zijn worden zij terstond vernietigd. Van de vernietiging moet zo spoedig mogelijk kennis worden gegeven aan de minister.

 • 3 De minister houdt van de verstrekking van gegevens overeenkomstig dit artikel een register bij.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een ieder omtrent wie gegevens in de registratie zijn opgenomen, kan de minister schriftelijk verzoeken:

  • a. inlichtingen te verstrekken over dan wel inzage te verlenen in de gegevens die met betrekking tot hem in de registratie zijn opgenomen;

  • b. wijziging in die gegevens aan te brengen. Verzoeker geeft daarbij gemotiveerd aan hoe de gegevens gewijzigd moeten worden.

 • 2 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid kan alleen gedaan worden ten aanzien van gegevens, verstrekt binnen een tijdvak van ten hoogste twee jaren vóór het tijdstip van het verzoek.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister willigt een verzoek als bedoeld in artikel 7 in, tenzij het verzoek kennelijk onredelijk of onvoldoende gemotiveerd is.

 • 2 Indien de minister een verzoek niet inwilligt, brengt hij zijn beslissing met redenen omkleed ter kennis van de verzoeker.

 • 3 Inlichtingen worden gegeven door het verstrekken van een door of namens de minister gewaarmerkt afschrift.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De minister beslist op een verzoek als bedoeld in artikel 7 binnen twee maanden na ontvangst.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Binnen dertig dagen na de dag waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel 8, tweede lid, is verzonden kan de verzoeker om herziening vragen bij de minister.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 januari 1987. Zij kan worden aangehaald als ‘Regeling beheer gegevens Wet ambulancevervoer’.

Rijswijk, 5 september 1986

De

staatssecretaris

voornoemd,

D. J. D. Dees

Naar boven