Warenwetbesluit spaanplaat

Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 21-01-2020 t/m heden

Besluit van 26 augustus 1986, houdende regelen met betrekking tot spaanplaat

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 6 december 1985, DGVGZ/VVP/P, nr. 84307, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van de Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zeil;

Overwegende dat het met het oog op de volksgezondheid wenselijk is eisen te stellen met betrekking tot spaanplaat;

Gelet op de artikelen 1, onder 1°, en 16 van de Warenwet (Stb. 1935, 793);

De Adviescommissie Warenwet gehoord (advies van 22 november 1979 nr. 12997/(24)15);

De Raad van State gehoord (advies van 18 februari 1986, nr. W13.85.0680/19.6.06);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 30 juli 1986, DGVGZ/VVP/P, nr. 213536, uitgebracht mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Economische Zaken A. J. Evenhuis;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder spaanplaat: een plaat, bestaande uit kleine deeltjes hout of andere lignocellulosehoudende materialen, die met een organisch bindmiddel zijn samengebonden.

Artikel 1a

Het is verboden spaanplaat te verhandelen of te vervaardigen anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing op spaanplaat en spaanplaat bevattende artikelen.

Artikel 3

Spaanplaat, met uitzondering van spaanplaat voorkomende in meubelen en spaanplaat die kennelijk is bestemd om bedrijfsmatig in meubelen te worden verwerkt, mag niet meer dan 10 mg formaldehyde per 100 g plaatmateriaal bevatten, gemeten volgens de door het Comité Européen de Normalisation uitgegeven norm EN 120 van januari 1984.

Artikel 4

Spaanplaat mag slechts schimmelwerende middelen bevatten, voor zover deze ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of vrijgesteld voor de toepassing in spaanplaat.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 26 augustus 1986

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

D. J. D. Dees

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. H. T. M. Nijpels

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

A. J. Evenhuis

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 1986

De Minister van Justitie a.i.,

C. P. van Dijk

Naar boven