Regeling afgifte duplikaten en vervanging van vaarbewijzen

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 03-12-2005 t/m 30-06-2009

Regeling afgifte duplikaten en vervanging van vaarbewijzen

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 28 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Met vaarbewijzen als bedoeld in artikel 2 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623) worden gelijkgesteld duplikaten van vaarbewijzen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Voor een verloren geraakt, versleten, geheel of ten dele onleesbaar of teniet gegaan vaarbewijs waarvan de geldigheidsduur niet langer dan een jaar verstreken is, kan onder handhaving van de oorspronkelijke geldigheidsduur een duplikaat worden afgegeven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Een aanvraag tot afgifte van een duplikaat wordt door de houder van het vaarbewijs ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, indien het een groot vaarbewijs betreft, en bij de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB te 's-Gravenhage, indien het een klein vaarbewijs betreft, onder vermelding van de reden en overlegging van het bewijs van betaling van het bedrag dat verschuldigd is voor de behandeling van de aanvraag.

  • 2 Indien het vaarbewijs verloren is geraakt, dient een bewijs van aangifte bij de plaatselijke politie te worden overgelegd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Voor zover het vaarbewijs nog aanwezig is, wordt dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van het duplikaat ingeleverd bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, indien het een groot vaarbewijs betreft, dan wel bij de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, indien het een klein vaarbewijs betreft.

  • 2 Indien de houder van een verloren geraakt vaarbewijs dit weer tot zijn beschikking heeft gekregen, dient hij dit vaarbewijs zo spoedig mogelijk in te leveren bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, indien het een groot vaarbewijs betreft, dan wel bij de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, indien het een klein vaarbewijs betreft.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het vaarbewijs waarvoor het duplikaat in de plaats komt, verliest zijn geldigheid met ingang van de dag van afgifte van het duplikaat.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

  • 1 De kosten van behandeling van een aanvraag tot afgifte van een duplikaat zijn gelijk aan die van behandeling van een aanvraag tot afgifte van een vaarbewijs.

  • 2 Geen kosten worden berekend, indien het duplikaat uitsluitend dient om te voldoen aan het vereiste van overlegging van een vaarbewijs ter verkrijging van een volgend vaarbewijs als bedoeld in artikel 4 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623), dan wel, indien naar het redelijk oordeel van de directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, indien het een groot vaarbewijs betreft, dan wel naar het redelijk oordeel van de directeur van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, indien het een klein vaarbewijs betreft, gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval, berekening van kosten ongewenst is.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Indien de eerste voornaam, de overige voorletter(s) of de familienaam van de houder van het vaarbewijs gewijzigd is, dan wel zijn, en de geldigheidsduur van het vaarbewijs niet langer dan een jaar verstreken is, kan onder handhaving van de oorspronkelijke geldigheidsduur een vaarbewijs voorzien van de gewijzigde gegevens worden afgegeven.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Een aanvraag tot afgifte van een vaarbewijs als bedoeld in artikel 7 wordt door de houder van het vaarbewijs ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, indien het een groot vaarbewijs betreft, en bij de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, indien het een klein vaarbewijs betreft, onder vermelding van de reden.

  • 2 Bij de aanvraag wordt het te vervangen vaarbewijs ingeleverd bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, indien het een groot vaarbewijs betreft, dan wel bij de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, indien het een klein vaarbewijs betreft.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het te vervangen vaarbewijs verliest zijn geldigheid met ingang van de dag van afgifte van het nieuwe vaarbewijs.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De behandeling van een aanvraag tot afgifte van een vaarbewijs als bedoeld in artikel 7 is kosteloos.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1986.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afgifte duplikaten en vervanging van vaarbewijzen.

's-Gravenhage, 14 juli 1986

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven