Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-2014 t/m 30-06-2014

Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende,

 • dat door de buitenlandse autoriteiten een bewijs van het recht tot het voeren van de Nederlandse vlag kan worden verlangd voor pleziervaartuigen die buiten Nederland worden gebruikt;

 • dat het gewenst is vlaggebrieven af te kunnen geven ten bewijze van het recht tot het voeren van de Nederlandse vlag door pleziervaartuigen waarvoor geen zeebrief is afgegeven;

 • dat het voorts gewenst is de afgifte van vlaggebrieven mogelijk te maken door daartoe aan te wijzen organisaties;

Besluit

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. aangewezen organisaties:

  de organisaties, genoemd in het tweede lid;

  b. aangewezen organisatie:

  een van de in het tweede lid genoemde organisaties.

 • 2 Op de voet van het bepaalde in deze regeling worden vlaggebrieven afgegeven ten bewijze van het recht tot het voeren van de Nederlandse vlag door pleziervaartuigen door de volgende organisaties;

  • a. de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club te Utrecht;

  • b. de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB te 's-Gravenhage en

  • c. het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond te Amsterdam.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Vlaggebrieven worden afgegeven voor pleziervaartuigen die toebehoren:

  • a. voor méér dan de helft aan binnen het Koninkrijk woonachtige Nederlanders,

  • b. voor méér dan de helft aan buiten het Koninkrijk woonachtige Nederlanders, die zich hebben aangemeld bij een Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging,

  • c. voor de helft of meer aan niet-Nederlanders, die direct voorafgaande aan het moment dat de vlaggebrief wordt aangevraagd, reeds gedurende ten minste vijf aaneengesloten volle jaren in Nederland hun woonplaats hebben, of

  • d. voor de helft of meer aan een rechtspersoon of vennootschap die niet voldoet aan de vereisten, bedoeld in het tweede lid, waarvan de statutaire zetel of de plaats van waaruit het bedrijf wordt uitgeoefend, blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel, in Nederland is gelegen, met dien verstande dat de rechtspersoon of vennootschap direct voorafgaande aan het moment dat de vlaggebrief wordt aangevraagd reeds gedurende ten minste vijf aaneengesloten volle jaren in voornoemd register is ingeschreven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Ter verkrijging van een vlaggebrief dient de aanvrager over te leggen:

  • a. een door hem ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, verkrijgbaar gesteld door de aangewezen organisaties;

  • b. één exemplaar van een duidelijke kleurenfoto van het pleziervaartuig in zijaanzicht, met een afmeting van 9 bij 13 cm;

  • c. een bewijs van betaling van het bedrag dat verschuldigd is op grond van artikel 9, eerste lid en

  • d. de eerder aan hem voor hetzelfde pleziervaartuig ingevolge deze regeling verstrekte vlaggebrief, indien deze niet reeds ingevolge artikel 7 is ingeleverd.

 • 2 Voorts dient de aanvrager over te leggen:

  • a. een bewijs van eigendom van het pleziervaartuig en

  • b. een uittreksel uit het persoonsregister van zijn woonplaats, waarin vermeld zijn: naam, voornemen en adres.

   Indien de aanvrager buiten het Koninkrijk woonachtig is, kan worden volstaan met een bewijs van aanmelding bij een Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging, waarin vermeld zijn naam voornemen en adres. Indien de aanvrager een rechtspersoon of vennootschap is, dient tevens te worden overgelegd een bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan dertig dagen.

  • c. een bewijsstuk, gesteld in de Nederlandse, Engelse of Franse taal, waaruit de nationaliteit blijkt van de aanvrager, zijnde een natuurlijk persoon, dan wel indien het betreft een rechtspersoon of vennootschap: de bestuurders of beherende vennoten.

 • 3 De aangewezen organisaties kunnen overlegging vragen van andere bescheiden, die naar hun oordeel nodig zijn voor de behandeling van de aanvraag.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De vlaggebrief wordt afgegeven volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

 • 2 De vlaggebrief is eigendom van de Staat der Nederlanden.

 • 3 De vlaggebrief is geldig voor een periode van twee jaren, gerekend van de dag van afgifte.

 • 4 De vlaggebrief vervalt van rechtswege, indien de gegevens in de vlaggebrief betreffende het pleziervaartuig of de eigendom niet meer in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De periode van geldigheid van de vlaggebrief kan ten hoogste eenmaal worden verlengd.

 • 2 De verlenging geldt voor een periode van twee jaren, direct aansluitend op de afgelopen periode van geldigheid van de vlaggebrief.

 • 3 Verlenging van de periode van geldigheid van de vlaggebrief is slechts mogelijk, indien in de gegevens daarvan sedert de datum van afgifte geen wijziging is gekomen of indien de wijziging slechts betrekking heeft op een wijziging van adres.

 • 4 Ter verkrijging van de verlenging dient de aanvrager bij de aangewezen organisatie die de vlaggebrief heeft afgegeven een schriftelijk verzoek in, uiterlijk een maand vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de vlaggebrief. Daarbij dient hij te verklaren dat in de gegevens van de vlaggebrief geen wijziging is gekomen of dat de wijziging slechts betrekking heeft op wijziging van het adres.

 • 5 Hij legt tevens over een bewijs van betaling van het bedrag, dat verschuldigd is op grond van artikel 9, eerste lid.

 • 6 De verlenging en, waar nodig, de wijziging van adres worden aangetekend op de vlaggebrief.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Indien gebleken is of het redelijk vermoeden gerezen is dat een gegeven of een bewijsstuk, verstrekt door de aanvrager, niet overeenstemt met de feitelijke toestand, wordt geen vlaggebrief afgegeven, noch een verlenging aangetekend.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De houder dient de vlaggebrief in te leveren bij de aangewezen organisatie die de vlaggebrief heeft afgegeven, indien de gegevens in de vlaggebrief niet meer in overeenstemming zijn met de werkelijkheid of indien de geldigheidsduur van de vlaggebrief verstreken is.

 • 2 De vlaggebrief wordt aan de houder teruggegeven, nadat de gegevens in de vlaggebrief in overeenstemming zijn gebracht met de werkelijkheid, behoudens indien de geldigheidsduur van de vlaggebrief verstreken is.

 • 3 De houder die ten genoegen van de in het eerste lid bedoelde organisatie aantoont de vlaggebrief niet te kunnen inleveren, wordt geacht aan het vereiste van inlevering te hebben voldaan.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Indien een vlaggebrief onleesbaar of onbruikbaar is geworden, wordt na terugzending van de vlaggebrief aan de aangewezen organisatie die de vlaggebrief heeft afgegeven, een duplicaat van de vlaggebrief afgegeven onder handhaving van de oorspronkelijke geldigheidsduur.

 • 2 Het duplicaat wordt eveneens onder handhaving van de oorspronkelijke geldigheidsduur afgegeven, wanneer de vlaggebrief verloren is gegaan en hiervan melding is gedaan aan de in het eerste lid bedoelde organisatie alsmede bewijs van aangifte bij de plaatselijke politie is overgelegd.

 • 3 Indien de voorletter(s) of de achternaam van de houder van de vlaggebrief gewijzigd is respectievelijk zijn en bewijs van deze wijziging geleverd wordt aan de aangewezen organisatie die de vlaggebrief heeft afgegeven, wordt zonder kosten een nieuwe vlaggebrief voorzien van de gewijzigde gegevens afgegeven onder handhaving van de oorspronkelijke geldigheidsduur.

 • 4 Bij toepassing van de voorgaande leden dient de aanvrager één exemplaar van een duidelijke kleurenfoto als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, in.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De kosten van behandeling van een aanvraag tot afgifte van een vlaggebrief bedragen € 29,50 en die van een aanvraag voor een verlenging € 13,61. De kosten van behandeling van een aanvraag tot afgifte van een duplikaat bedragen € 4,54.

 • 2 Betaling van de verschuldigde bedragen dient te geschieden aan de aangewezen organisaties, tot wie de aanvraag is gericht.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Door de aangewezen organisaties wordt een register aangelegd en bijgehouden van afgegeven vlaggebrieven.

 • 2 De vlaggebrieven worden onder nummer geregistreerd, welk nummer tevens wordt vermeld op de vlaggebrief.

 • 3 Het nummer bestaat uit het jaar van afgifte van de vlaggebrief, gevolgd door een volgnummer dat aan de vlaggebrief in volgorde van afgifte wordt toegekend, waaraan toegevoegd:

  • de letter M voor vlaggebrieven, afgegeven door de Koninklijke Nederlandsche Motorbootclub;

  • de letter A voor vlaggebrieven, afgegeven door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, ANWB en

  • de letter W voor vlaggebrieven, afgegeven door het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.

Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Nederlandse Staatscourant.

Deze regeling wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 11 juli 1986

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven