Besluit afgifte verklaringen strategische goederen

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 29-04-2000 t/m 31-07-2008

Besluit van 10 juli 1986, houdende regelen ten aanzien van in het internationale handelsverkeer omtrent strategische goederen te bezigen verklaringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, F. Bolkestein, en Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 7 maart 1986, nr. 686/253 W.J.A., gehoord de Commissie Regelingen In- en uitvoerwet, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22);

Overwegende, dat naar Ons oordeel het belang van de internationale rechtsorde vereist regelen te stellen ten aanzien van in het internationale handelsverkeer omtrent strategische goederen te bezigen verklaringen, alsmede daarmee verband houdende regelen ten aanzien van de doorvoer van strategische goederen;

Gelet op de artikelen 2a en 2b van de In- en uitvoerwet (Stb. 1962, nr. 295);

De Raad van State gehoord (advies van 21 mei 1986, nr. W10.86.0145);

Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretaris, mede namens Onze voornoemde Minister, van 8 juli 1986, nr. 686/919 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. wet: de In- en uitvoerwet (Stb. 1962, 295);

 • b. internationaal importcertificaat: een in het internationale handelsverkeer met betrekking tot strategische goederen te bezigen verklaring, waaruit blijkt dat de aanvrager daarvan tegenover Onze Minister heeft verklaard die goederen te zullen invoeren dan wel een daarbij aangegeven andere douanerechtelijke handeling met betrekking tot die goederen te zullen verrichten;

 • c. internationaal bewijs van ontvangst: een in het internationale handelsverkeer met betrekking tot strategische goederen te bezigen verklaring, waaruit blijkt dat tegenover Onze Minister is aangetoond, dat bepaalde goederen zijn ingevoerd, dan wel een daarbij aangegeven andere douanerechtelijke handeling met betrekking tot die goederen is verricht;

 • d. strategische goederen: de goederen, aangewezen in de bijlage, behorende bij het In- en uitvoerbesluit strategische goederen

 • e. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken;

 • f. hoofd: het hoofd van de Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Een aanvraag tot afgifte van een internationaal importcertificaat wordt ingediend bij het hoofd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Onze Minister beslist op de aanvraag.

 • 2 De afgifte van een internationaal importcertificaat kan slechts worden geweigerd of van de aanvraag kan slechts anderszins worden afgeweken, indien Onze Minister het in onvoldoende mate gewaarborgd acht dat op het certificaat te vermelden invoer of andere douanerechtelijke handeling daadwerkelijk zal plaatsvinden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het internationaal importcertificaat wordt bij het afgeven voorzien van de dagtekening en gewaarmerkt.

 • 3 Op het certificaat wordt de naam van de aanvrager als "importeur" vermeld en de naam van de buitenlandse leverancier van de goederen als "exporteur".

 • 4 Aan de aanvrager wordt bij de afgifte tevens een afschrift van het certificaat verstrekt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het is degene aan wie het internationaal importcertificaat is verstrekt verboden dat certificaat af te geven:

 • a. aan een ander dan de bevoegde buitenlandse autoriteiten dan wel degene die op het certificaat als exporteur is vermeld;

 • b. later dan zes maanden na de op het certificaat vermelde dag van afgifte, tenzij op het certificaat een andere geldigheidsduur is vermeld; in het laatste geval geldt de op het certificaat aangegeven geldigheidsduur.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Degene aan wie een internationaal importcertificaat is verstrekt is verplicht:

  • a. indien een op dat certificaat aangeduide invoer of andere douanerechtelijke handeling plaatsvindt, het daartoe bestemde afschrift van het certificaat ter hand te stellen van de bij die invoer of handeling betrokken ambtenaar van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane;

  • b. het certificaat, zodra vaststaat dat dit niet zal worden afgegeven binnen de termijn, bedoeld in artikel 5, onder b, terstond terug te zenden aan het hoofd;

  • c. het eerderbedoelde afschrift van dat certificaat, zodra vaststaat, dat daarvan geen gebruik of geen verder gebruik zal worden gemaakt, terstond terug te zenden aan het hoofd;

  • d. aan Onze Minister of aan het hoofd binnen de daartoe gestelde termijn alle door hen gewenste inlichtingen te verschaffen omtrent het van het certificaat en het afschrift daarvan gemaakte gebruik en omtrent de bestemming van de goederen, waarop het certificaat betrekking heeft.

 • 2 Degene die een aan hem verstrekt internationaal importcertificaat heeft afgegeven aan de bevoegde buitenlandse autoriteiten dan wel aan degene, die op het certificaat als exporteur is vermeld, is voorts verplicht:

  • a. zodra voor hem aannemelijk is dat de goederen, waarop het certificaat betrekking heeft, een andere bestemming zullen volgen dan op het certificaat is vermeld, zulks onder opgave van redenen te melden aan het hoofd;

  • b. op daartoe strekkend verzoek van de bevoegde buitenlandse autoriteiten dan wel van degene, die op het certificaat als exporteur is vermeld, een internationaal bewijs van ontvangst aan te vragen en dit bewijs te doen toekomen aan die autoriteiten onderscheidenlijk de exporteur.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De in artikel 6, eerste lid, onder a, bedoelde ambtenaar vermeldt zijn bevindingen met de dagtekening op het ingevolge die bepaling ontvangen afschrift en stelt dit vervolgens wederom ter beschikking aan de houder.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de aanvraag om een internationaal bewijs van ontvangst.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Onze Minister beslist op de aanvraag, bedoeld in artikel 8.

 • 2 De afgifte van een internationaal bewijs van ontvangst kan slechts worden geweigerd indien niet ten genoegen van Onze Minister is aangetoond dat de in de aanvraag vermelde invoer of daarbij aangegeven andere douanerechtelijke handeling heeft plaatsgevonden.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Onze Minister stelt het model vast van het internationale importcertificaat en het internationale bewijs van ontvangst.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 11 treedt in werking met ingang van de dag, liggende twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. De overige artikelen van dit besluit treden in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit afgifte verklaringen strategische goederen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 10 juli 1986

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Heerma

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. van den Broek

Uitgegeven de veertiende augustus 1986

De Minister van Justitie a.i.,

C. P. van Dijk.

Naar boven