Vaststelling rooster van waarneming voorzitters van huurcommissies

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 28-08-1986 t/m 31-07-2003

Vaststelling rooster van waarneming voorzitters van huurcommissies

De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 4, derde lid, Wet op de huurcommissies (Stb. 1979, 16);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

  • 1 Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter van een huurcommissie treedt desverzocht de voorzitter van een huurcommissie in een van de aangrenzende ressorten, als waarnemend voorzitter op.

  • 2 Bij verhindering van ieder der voorzitters van een huurcommissie in een aangrenzend ressort treedt desverzocht de voorzitter van een huurcommissie in een van de niet-aangrenzende ressorten als waarnemend voorzitter op.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift toegezonden aan de voorzitters van de huurcommissies, de secretarissen van de huurcommissies en Gedeputeerde Staten van de provincies.

's-Gravenhage, 8 juli 1986

De

staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

G. Ph. Brokx

Naar boven