Wet bodembescherming

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen WBB
Wbb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0003994
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
 3. Activiteitenbesluit milieubeheer
 4. Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 5. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 6. Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming
 7. Besluit bodemkwaliteit
 8. Besluit financiële bepalingen bodemsanering
 9. Besluit gebruik meststoffen
 10. Besluit lozen buiten inrichtingen
 11. Besluit lozing afvalwater huishoudens
 12. Besluit mandaat, volmacht en machtiging artikel 75 lid 7 Wet bodembescherming
 13. Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering
 14. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
 15. Besluit uniforme saneringen
 16. Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen
 17. Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen
 18. Infiltratiebesluit bodembescherming
 19. Invoeringsbesluit Waterwet
 20. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 21. Mijnbouwbesluit
 22. Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006
 23. Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming
 24. Regeling wijziging Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006
 25. Stortbesluit bodembescherming
 26. Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen
 27. Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
 28. Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998
 29. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 30. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
 31. Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing, enz. (aanwijzing Sittard-Geleen als rechtstreekse gemeente)
 32. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)
 33. Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)
 34. Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)
 35. Wijzigingsregeling Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten
  Bijlage: 1
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 147
 3. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 4. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
  Bijlage: bij de artikelen 1a en 2
 5. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 3.1
 6. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 8. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Bijlage: 1
 9. Beleidsregels voor lozing op oppervlaktewater door storting van baggerspecie in Wm-vergunningplichtige winputten
  Tekst: tekst
 10. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: II
 11. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikelen: 1, 7, 11, 13, 15, 17, 17a
 12. Besluit financiële bepalingen bodemsanering
  Artikelen: 1, 2, 3, 11, 21, 27, 34, 37
 13. Besluit inrichting landelijk gebied
  Artikel: 13
 14. Besluit lozen buiten inrichtingen
  Artikel: 3.1
 15. Besluit lozing afvalwater huishoudens
  Artikel: 2
 16. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk
  Bijlage: 2
 17. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2a
 18. Besluit uniforme saneringen
  Artikel: 1
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 20. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 21. Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen
  Artikel: 8
 22. Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen
  Tekst: tekst
 23. Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 5, 6, 7
 24. Circulaire schadevergoedingen
  Bijlage: Werkingssfeer van de schadevergoedingsregelingen
 25. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2.3, 2.4
 26. Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen
  Artikel: 1
 27. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 28. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.30
 29. Kadasterregeling 1994
  Bijlage: 6d
 30. Kaderbesluit subsidies I en M
  Artikel: 31
 31. Mijnbouwwet
  Artikel: 153
 32. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012
  Artikel: 2
 33. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 34. Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006
  Artikel: 41
  Hoofdstuk: 3
 35. Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming
  Artikel: 1
 36. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
  Artikel: 2
 37. Regeling herverkaveling
  Artikel: 14
 38. Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014
  Artikel: 18
 39. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Bijlage: bijlage
 40. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen 2016
  Bijlage: bijlage
 41. Saneringsregeling Wet bodembescherming; tarief beoordeling onderzoeken en saneringsplannen
  Tekst: tekst
 42. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 43. Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
  Bijlage: bijlage
 44. VROM intrekkingsregeling 2004
  Artikel: 3
 45. Waterwet
  Artikelen: 5.14c, 5.14d, 5.17, 5.18
 46. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 5.1, 6.2c
 47. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 20
 48. Wet milieubeheer
  Artikelen: 8.47, 13.1, 20.3
  Bijlage: 1
 49. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 50. Wet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (gevolgen gesloten stortplaatsen voor het milieu)
 51. Wet uitbreiding Wet bodembescherming met bijzondere regels inzake sanering van de waterbodem
  Artikel: II
 52. Wijzigingswet Grondwaterwet, enz. (infiltraties)
 53. Wijzigingswet Waterleidingwet, enz. (Versobering en harmonisatie externe adviesorganen VROM)
  Artikel: XV
 54. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wet milieubeheer)
  Artikelen: XIX, XXII
 55. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
  Artikelen: XXII, XXIII
 56. Wijzigingswet Wet bodembescherming
  Artikel: VII
 57. Wijzigingswet Wet bodembescherming (overgang taken Service Centrum Grond)
  Artikel: II
 58. Wijzigingswet Wet bodembescherming (terugbrengen administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering)
 59. Wijzigingswet Wet bodembescherming (wijziging financiële bepalingen in verband met de decentralisatie-uitkering)
 60. Wijzigingswet Wet bodembescherming, enz. (beleid inzake bodemsaneringen)
  Artikel: II
 61. Wijzigingswet Woningwet (tegengaan van bouwen op verontreinigde grond)
 62. Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1998)
  Artikel: X
Terug naar begin van de pagina