Regeling erkenning bewijzen vaarbekwaamheid voor niet-bedrijfsmatige vaart op binnenwateren

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-07-1986 t/m 30-06-2009

Regeling erkenning bewijzen vaarbekwaamheid voor niet-bedrijfsmatige vaart op binnenwateren

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 55, eerste lid, onder d, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De volgende bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren:

Afgegeven door

Soort bewijs van vaarbekwaamheid

Omroep Sport- en Ontspannings-vereniging te Hilversum

certificaat

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, afdeling Jeugdvorming en Volksontwikkeling

getuigschrift cursus voor scholing tot varensgezel te Dieren

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, afdeling Vorming Buiten Schoolverband

getuigschrift cursus voor scholing tot varensgezel te Dordrecht

Navigatieschool Blue Spirit B.V. te Birdaard

vaarbewijs Waddenzee, IJsselmeer on Zeeuwse Stromen

Provinciale Friese zeilscholenbond

zeildiploma A

Het Stekelbaarsje te Elahuizen

zeildiploma A

Vereniging van Zeilscholen Nederland

vaardigheidsverklaring

Visserij-Binnenvaartschool te Urk

getuigschrift ex artikel 29 van de Nijverheids onderwijswet

W.V.S. Biesbosch te Drimmelen

vaarbewijzen A en B

Koninklijke Rooi- en Zeilvereniging ‘De Maas’ te Rotterdam

diploma's B en C

Leidse Onderwijsinstellingen te Leiderdorp

diploma Scheepvaartmeester A

Eerste Friese Zeilschool

diploma A

Commissie onder voorzitterschap van de directeur van het Loodswezen, enz, in het district IJmond

proces-verbaal van behaald examen voor matroos/reserve schipper aan boord van een loodsafhaalvaartuig

Rijkswaterstaat, arrondissement Maas

verklaring vaarexamen

Directeur Maritiem district Rijnmond, DGSM

getuigschrift ter verkrijging van het diploma radarwaarnemer verkeersbegeleidingsdienst

Directeur Maritiem district Scheldemond, DGSM

diploma schipper rede-afhaalvaartuig

De Havenmeester te Curaçao

bewijs van bekwaamheid om als schipper van een motorsportmotor- of passagiersvaartuig op te treden als bedoeld in de Binnenvaartverordening Curaçao (A.B. 1957, nr. 11)

Zeil- en Skischool de Kaag

zeildiploma A.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1986.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 27 juni 1986

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven