Invoeringswet W.W.O.

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2005. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 31-08-1993 t/m heden

Wet van 26 juni 1986, houdende vaststelling van het invoerings- en overgangsrecht voor de Wet op het wetenschappelijk onderwijs en van het tijdstip van inwerkingtreding van die wet alsmede wijziging van die wet en van enige andere wetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het invoerings- en overgangsrecht voor de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1985, 562), en het tijdstip van inwerkingtreding van die wet bij wet dienen te worden vastgesteld;

dat voorts wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, in het bijzonder ten aanzien van de planning en bekostiging met betrekking tot de universiteiten, wenselijk is gebleken;

dat in verband met de inwerkingtreding van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs wijzigingen in enige andere wetten dienen te worden aangebracht;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel C. Inwerkingtreding van de W.W.O.

Artikel C.2. Intrekking enige wetten en overgangsbepalingen

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2005. Zie het overzicht van wijzigingen]

Voor zover bij deze wet niet anders is bepaald, worden op het tijdstip van inwerkingtreding van de W.W.O. ingetrokken:

  • a. de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1975, 729), uitgezonderd de artikelen XIII, XIV, zoals gewijzigd bij deze wet, en XXIII;

  • b. de ingevolge het bepaalde in artikel I van de onder a genoemde wet gehandhaafde bepalingen van de hoger-onderwijswet 1876 (Stb. 102) en van wetten tot wijziging van de laatstgenoemde wet, voor zover die bepalingen niet reeds zijn vervallen, uitgezonderd de artikelen 2 en 4 van de Wet van 5 november 1948 (Stb. I 489), artikel II, leden XIII, XIV en XVI, van de Wet van 7 juni 1956 (Stb. 310), artikel V van de Wet van 28 juli 1958 (Stb. 385) en artikel III, onder B, van de Wet van 30 oktober 1958 (Stb. 494);

Titel D. Invoerings- en overgangsrecht

§ 2. Het onderwijs en de wetenschapsbeoefening

§ 3. Het bestuur en de inrichting der openbare universiteiten

Titel E. Wijzigingen in andere wetten

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage , 26 juni 1986

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

W. J. Deetman

De Minister van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

Uitgegeven de negenentwintigste juli 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Inhoudsopgave

Titel A

Algemene bepalingen

Artikel A.1.

Begrip W.W.O.

Artikel A.2.

Begripsbepaling

Artikel A.3.

Aard bepalingen titel D

Titel B

Wijzigingen in de W.W.O.

Artikel B.

Wijzigingen in de W.W.O.

Titel C

Inwerkingtreding van de W.W.O.

Artikel C.1.

Inwerkingtreding W.W.O.

Artikel C.2.

Intrekking enige wetten en overgangsbepalingen

Artikel C.3.

Tijdelijke handhaving voorschriften, intrekking van enige koninklijke besluiten, voorziening in verband met opgeheven Academische Raad

Artikel C.4.

Tijdelijke handhaving rechtspositieregelingen

Artikel C.5.

Intrekking Wet aanpassing vormgeving tweede fase

Titel D

Invoerings- en overgangsrecht

§ 1

Algemene bepaling

Artikel D.1.

Betekenis besluiten organen op grond van oude regelingen

§ 2

Het onderwijs en de wetenschapsbeoefening

Artikel D.2.

Graden, hoedanigheden en getuigschriften oude stijl

Artikel D.3.

Vrijstelling ten behoeve van bezitters getuigschriften Nijenrode en I.I.S.S.

Artikel D.4.

Toegang tot universitaire examens op grond van oude regelingen

Artikel D.5.

Toegang propedeutisch examen voor h.b.o.-afgestudeerden oude stijl

Artikel D.6.

Handhaving voorschriften inzake beroepen

Artikel D.7.

Handhaving voorschriften tot inwerkingtreding Wet op de studiefinanciering

§ 3

Het bestuur en de inrichting der openbare universiteiten

Artikel D.8.

Verschuiving taken en bevoegdheden van bestuursorganen van de universiteiten

Artikel D.9.

Verschuiving taken en bevoegdheden van bestuursorganen van de faculteiten

Artikel D.10.

Uitoefening taken en bevoegdheden W.U.B. door zittende raden en besturen van subfaculteiten en onderafdelingen

Artikel D.11.

Rechtskracht bepalingen reglementen

Artikel D.12.

Nieuw bestuursreglement en kiesreglement

Artikel D.13.

Nieuwe universiteits- en faculteitsraden

Artikel D.14.

Benoeming nieuw college van bestuur

Artikel D.15.

Verkiezing nieuw faculteitsbestuur

Artikel D.16.

Voorziening voor universiteit met één faculteit

Artikel D.17.

Nieuw faculteitsreglement

Artikel D.18.

Nieuw beheersreglement

Artikel D.19.

Nieuw promotiereglement

Artikel D.20.

Tijdelijke gelding machtiging ex artikel 55 W.U.B.

Artikel D.21.

Aanstelling bij de universiteit

Artikel D.22.

Tijdelijke handhaving oude regeling nevenwerkzaamheden

Artikel D.23.

Lectoren

Artikel D.24.

Wetenschappelijke assistenten

Artikel D.25.

Rijksuniversiteit Limburg

§ 4

Het bestuur en de inrichting van de bijzondere universiteiten

Artikel D.26.

Nieuwe structuurregeling, faculteit der godgeleerdheid

§ 5

College van beroep voor het wetenschappelijk onderwijs

Artikel D.27.

Overgang leden Universitaire Kiesraad naar College van beroep W.O.

Artikel D.28.

Afhandeling beroepen Universitaire Kiesraad

§ 6

Interuniversitaire instituten

Artikel D.29.

Opheffing interuniversitaire instituten

§ 7

Planning en bekostiging

Artikel D.30.

Vaststelling bekostigde taken

§ 8

Bijzonder onderwijs aan of bij openbare universiteiten

Artikel D.31.

Privaatdocenten

§ 9

De begeleidingscommissie

Artikel D.32.

Commissie begeleiding invoering W.W.O.

Titel E

Wijzigingen in andere wetten

Artikel E.1.

Spoorwegwet

Artikel E.2.

Wetboek van Strafrecht

Artikel E.3.

Marinescheepsongevallenwet

Artikel E.4.

Luchtvaartrampenwet

Artikel E.5.

Kieswet

Artikel E.6.

Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie

Artikel E.7.

Beroepswet

Artikel E.8.

Pachtwet

Artikel E.9.

Wet op de registeraccountants

Artikel E.10.

Visserijwet

Artikel E.11.

Rechtspleging bij de Land- en Luchtmacht

Artikel E.12.

Rechtspleging bij de Zeemacht

Artikel E.13.

Zaaizaad- en plantgoedwet

Artikel E.14.

Experimentenwet onderwijs

Artikel E.15.

Wet op de rechterlijke organisatie

Artikel E.16.

Colportagewet

Artikel E.17.

Wet van 3 juli 1974 (Stb. 421)

Artikel E.18.

Wet op de bibliotheekraad

Artikel E.19.

Overgangsbepaling Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1975, 729)

Artikel E.20.

Wet op de Raad van State

Artikel E.21.

Wet op de huurcommissies

Artikel E.22.

Wet tarieven gezondheidszorg

Artikel E.23.

Overgangsbepaling Wet tweefasenstructuur w.o.

Artikel E.24.

Advocatenwet

Artikel E.25.

Wet op de Open Universiteit

Artikel E.26.

Wet op het hoger beroepsonderwijs

Artikel E.27.

Wet voorzieningen gezondheidszorg

Artikel E.28.

Machtigingswet inschrijving studenten

Artikel E.29.

Wet op de studiefinanciering

Artikel E.30.

Horizontale doorstroming h.b.o.-w.o.

Artikel E.31.

Wet op de erkende onderwijsinstellingen

Titel F

Slotbepalingen

Artikel F.1.

Inwerkingtreding Invoeringswet W.W.O.

Artikel F.2.

Gewijzigde tekst W.W.O. en Invoeringswet W.W.O. in Staatsblad

Naar boven