Naamswijziging permanente krijgsraad Nederlandse Antillen voor de zeemacht

Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 26-06-1986 t/m heden

Naamswijziging permanente krijgsraad Nederlandse Antillen voor de zeemacht

De minister van Defensie,

Overwegende, dat bij rijkswet van 22 juli 1985 (Stb. 452) het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden is gewijzigd ter losmaking van Aruba uit het Staatsverband van de Nederlandse Antillen;

dat bij koninklijk besluit van 30 augustus 1985 (Stb. 476) is bepaald dat genoemde rijkswet van 22 juli 1985 in werking treedt met ingang van 1 januari 1986;

dat het in verband met het vorenstaande gewenst is de benaming ‘permanente krijgsraad Nederlandse Antillen voor de zeemacht’ te wijzigen;

Besluit:

Artikel 1

De benaming ‘permanente krijgsraad Nederlandse Antillen voor de zeemacht’ wordt gewijzigd in: permanente krijgsraad Nederlandse Antillen en Aruba voor de zeemacht.

Artikel 2

De voorschriften, waarin de benaming van voornoemde permanente krijgsraad voorkomt, worden aangepast.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden volgens de als bijlage bij deze beschikking gevoegde verzendlijst.

's-Gravenhage, 26 juni 1986

De

minister

voornoemd,

J. de Ruiter

Naar boven