Besluit ex artikel 160d en 160h Provinciewet

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-12-1990 t/m 03-05-2007

Besluit van 19 juni 1986, tot uitvoering van de artikelen 160d, derde lid, en 160h, tweede lid, van de Provinciewet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 20 december 1985, nr. BMV85/U1242, directoraat-generaal Binnenlands Bestuur, directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie;

Gelet op artikel 160d, derde lid, en artikel 160h, tweede lid, van de Provinciewet;

Gezien de adviezen van gedeputeerde staten van de provincies;

De Raad van State gehoord (advies van 10 maart 1986, nr. W04.86.0008/04.6.09);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 30 mei 1986, nr. BMV86/293, directoraat-generaal Binnenlands Bestuur, directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder Onze Ministers: Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Voor de toepassing van de artikelen 160c en 160d van de Provinciewet (Stb. 1962, 17) worden:

 • a. in aanmerking genomen de vaarwegen voor zover de kosten van onderhoud hiervan per 1 januari 1978 geheel of nagenoeg geheel ten laste van de provincie kwamen;

 • b. de lengten van de vaarwegen per provincie gewogen met de, naar de oppervlakten van de grondsoorten in elke provincie gewogen, gemiddelde waarde voor de draagkracht van de ondergrond;

 • c. de lengten van de in onderdeel a van dit artikel bedoelde vaarwegen, alsmede de in onderdeel b van dit artikel bedoelde weging daarvan, vastgesteld zoals in de, bij dit besluit behorende, bijlage is aangegeven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Voor de toepassing van artikel 160h, eerste lid, van de Provinciewet wordt zo spoedig mogelijk na afloop van het begrotingsjaar aan gedeputeerde staten van de provincies een ontwerp gezonden van de beschikking tot vaststelling van de uitkeringen, bedoeld in artikel 160b, eerste lid en artikel 160e, eerste lid, van de Provinciewet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 Binnen een maand na de dag na die van verzending van de ontwerp-beschikking, bedoeld in artikel 3, kunnen gedeputeerde staten daartegen bezwaar maken bij Onze Ministers.

  Het bezwaarschrift wordt ingediend bij Onze Minister van Binnenlandse Zaken.

 • 2 Het bezwaarschrift kan geen betrekking hebben op de algemeen geldende bedragen per eenheid en de meetregels van de verdeelmaatstaven, bedoeld in artikel 160c van de Provinciewet.

 • 3 Onze Ministers nemen op het bezwaarschrift een met redenen omklede beslissing, die aan gedeputeerde staten schriftelijk wordt meegedeeld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Zo spoedig mogelijk na verstrijken van de in artikel 4, eerste lid, bedoelde termijn zenden Onze Ministers de beschikking tot vaststelling van de uitkeringen, bedoeld in artikel 160b, eerste lid, en artikel 160e, eerste lid, van de Provinciewet, aan gedeputeerde staten van de provincies. Afwijkingen bij de vaststelling van uitkeringen ten opzichte van de uitkeringen genoemd in de ontwerp-beschikking worden door Onze Ministers met redenen omkleed.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 Binnen een maand na de dag na die van verzending van de beschikking, bedoeld in artikel 5, kunnen gedeputeerde staten die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de ontwerp-beschikking, bedoeld in artikel 3, bij Onze Ministers bezwaar maken tegen eventuele afwijkingen bij de vaststelling van uitkeringen ten opzichte van de uitkeringen genoemd in de ontwerp-beschikking. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij onze minister van Binnenlandse Zaken.

 • 2 Onze Ministers nemen op het bezwaarschrift een met redenen omklede beslissing, die aan gedeputeerde staten schriftelijk wordt meegedeeld.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 Binnen een maand na de dag na die van verzending van de beschikking, bedoeld in artikel 5, dan wel indien gedeputeerde staten een bezwaar hebben ingediend als bedoeld in artikel 5a, binnen een maand na de dag van verzending van de beslissing op het bezwaarschrift, bedoeld in artikel 5a, tweede lid, kunnen gedeputeerde staten daartegen beroep instellen bij de Kroon. Een afschrift van het beroepschrift wordt gezonden aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken.

 • 2 Het beroep kan alleen betrekking hebben op zaken waarover bij Onze Minister van Binnenlandse Zaken een bezwaarschrift is ingediend. Het beroep kan geen betrekking hebben op de algemeen geldende bedragen per eenheid en de meetregels van de verdeelmaatstaven bedoeld in artikel 160c van de Provinciewet.

 • 3 Van de beslissing doen Onze Ministers schriftelijk mededeling aan de colleges van gedeputeerde staten.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Het koninklijk besluit van 22 mei 1981, Stb. 413, wordt ingetrokken met ingang van het uitkeringsjaar 1983.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking twee maanden na plaatsing in het Staatsblad, met dien verstande dat het voor het eerst wordt toegepast voor het uitkeringsjaar 1983.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Lage Vuursche, 19 juni 1986

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Van Amelsvoort

De Staatssecretaris van Financiën,

H. E. Koning

Uitgegeven de eenendertigste juli 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Bijlage bij het koninklijk besluit van 19 juni 1986, Stb. 400 tot uitvoering van de artikelen 160d, derde lid, en 160h, tweede lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 17).

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Lengte der provinciale vaarwegen in Nederland, alsmede weging daarvan Toestand per 1 januari 1978

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Vaarwegklasse volgens CEMT1–indeling

Provincie

I

II

III

IV

V

VI

Totaal I t/m VI

Gecorrigeerde ongewogen lengte2

Wegingsfactor

Gewogen lengte3

Groningen

10,6

28,5

82,5

29,0

150,6

60,2

4,772

12,6

Friesland

88,7

40,8

109,6

239,1

137,1

5,710

24,0

Drenthe

76,7

8,4

85,1

85,1

9,748

8,7

Overijssel

23,1

28,6

51,7

51,7

8,807

5,9

Gelderland

8,747

Utrecht

19,5

19,5

29,9

5,949

6,4

Noord–Holland

7,8

50,3

5,7

9,7

73,5

73,5

3,520

20,9

Zuid–Holland

10,7

23,3

44,9

28,1

107,0

96,6

3,390

28,5

Zeeland

3,468

Noord–Brabant

9,685

Limburg

7,359

Flevoland

3,301

 

217,6

158,6

91,4

220,2

38,7

726,5

534,1

 

107,0

1 Vastgesteld in de commissie van Europese ministers van Verkeer en Waterstaat in 1954,

2 De voorgaande kolom is voor Groningen en Friesland gecorrigeerd wat betreft de zogenoemde hoofdkanalen waarvoor het Rijk (minister van Verkeer en Waterstaat) een (bijna) integrale kostenvergoeding geeft.

De hoofd kanalen zijn in Groningen:

 • Eemskanaal (klasse V, lengte 26,4 km)

 • Van Starkenborghkanaal, (klasse IV, lengte 27,3 km)

 • Winschoterdiep (klasse IV, lengte 35,4 km)

In Friesland:

 • Prinses Margrietkanaal (klasse IV, lengte 64,3 km)

 • Van Harinxmakanaal (klasse IV, lengte 37,7 km)

De lengte van de vaarwegen in Zuid–Holland en Utrecht zijn aangepast naar aanleiding van de Herindelingswet Utrecht-West (Stb. 1988, 426).

3 Gecorrigeerde ongewogen lengten gedeeld door de wegingsfactor, met uitzondering van Utrecht. Zie nota van toelichting.

Naar boven