Privacy-reglement MAB

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-06-1986 t/m 31-01-2005

Privacy-reglement MAB

De minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de Aanwijzingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met geautomatiseerde systemen waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, bij de Rijksoverheid (Stcrt. 1975, nr. 50),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. personeelsregistratie:

een systematische verzameling van persoonsgegevens over personeelsleden die gehouden wordt bij het Mobiliteitsadviesbureau (MAB) ten behoeve van de in artikel 2 omschreven doelstelling;

b. geregistreerde:

het personeelslid over wie de personeelsregistratie persoonsgegevens bevat, dan wel behoort te bevatten;

c. personeelslid:
 • -

  ambtenaar in de zin van het Algemeen Rijksambtenarenreglement werkzaam binnen de rijksdienst voor zover voor hem een der salarisschalen 11 tot en met 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit geldt en hij zich heeft aangemeld als gegadigde voor vacant komende beleids-, staf- en algemene beheersfuncties in de salarisschalen 11 tot en met 18 van het Bezoldigingsbesluit;

 • -

  ambtenaar in de zin van het Algemeen Rijksambtenarenreglement werkzaam binnen de rijksdienst voor zover voor hem een der salarisschalen 15 tot en met 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit geldt en hij voor een bepaalde periode in zijn betrekking is tewerkgesteld;

 • -

  ambtenaar in de zin van het Algemeen Rijksambtenarenreglement werkzaam binnen de rijksdienst aan wie buitengewoon verlof is verleend in verband met functieaanvaarding bij een internationale organisatie voor zover hij een salaris geniet overeenkomende met een der salarisschalen 11 tot en met 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit, die naar Nederland wil terugkeren en zich heeft aangemeld als gegadigde voor vacant komende beleids-, staf- en algemene beheersfuncties in de salarisschalen 11 tot en met 18 van het Bezoldigingsbesluit;

 • -

  sollicitant naar een beleids-, staf- of algemene beheersfunctie in de salarisschalen 11 tot en met 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit die voor die functie geschikt bleek te zijn, maar niet werd benoemd en heeft ingestemd met opneming in de personeelsregistratie;

d. persoonsgegeven:

een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

e. houder:

het hoofd van het MAB en diens plaatsvervanger;

f. verstrekken:

het bekend maken of ter beschikking stellen van één of meer persoonsgegevens uit de personeelsregistratie aan personen die geen toegang hebben tot die registratie;

g. rijksdienst:

ministeries en de daaronder ressorterende diensten, instellingen en bedrijven;

h. bezoldigingsbesluit:

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (Stb. 1983, 571).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De doelstelling van de personeelsregistratie is:

  • a. het kunnen beschikken over persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om geschikte kandidaten te kunnen noemen voor vacante beleids-, staf- en algemene beheersfuncties in de salarisschalen 11 tot en met 18 aan het tot aanstelling bevoegde gezag;

  • b. dienstverlening aan ambtenaren die plaatsing in een functie bedoeld onder a ambiëren.

 • 2 De nevendoelstelling van de personeelsregistratie is het kunnen beschikken over niet op de persoon herleidbare gegevens:

  • a. ten behoeve van het overheidspersoneelsbeleid in algemene zin;

  • b. voor statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De houder wijst de geregistreerden op de inhoud van artikel 12.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 In de registratie worden slechts die persoonsgegevens opgenomen welke in de bijlage zijn vermeld.

 • 2 De persoonsgegevens waarvoor zulks is aangegeven in de bijlage worden in het gesloten deel van de personeelsregistratie opgenomen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Persoonsgegevens in het gesloten deel van de registratie worden uiterlijk 2 jaar na opneming verwijderd.

 • 2 Persoonsgegevens worden verwijderd binnen twee maanden nadat de houder vernomen heeft dat de geregistreerde niet meer tot de in artikel 1 onder c omschreven doelgroep behoort.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De in de personeelsregistratie opgenomen persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van de in artikel 2 omschreven doelstelling.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Rechtstreeks toegang tot het open deel van de personeelsregistratie hebben de houder en de ambtenaren werkzaam bij de houder, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de hun opgedragen werkzaamheden.

 • 2 Rechtstreeks toegang tot het, gesloten deel van de personeelsregistratie heeft de houder en de door hem aan te wijzen ambtenaar, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de hem opgedragen werkzaamheden.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verstrekt ten behoeve van de selectie voor een vacature aan het tot aanstelling bevoegde gezag.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De geregistreerde heeft recht op kennisneming van zijn persoonsgegevens alsmede van de herkomst van deze persoonsgegevens.

 • 2 De procedure voor het recht op kennisneming is als volgt:

  • -

   de geregistreerde wendt zich tot de houder, legitimeert zich en geeft aan van welke persoonsgegevens hij kennis wil nemen;

  • -

   de houder geeft zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen dertig dagen gelegenheid tot kennisneming van de gevraagde persoonsgegevens.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid heeft de geregistreerde recht op verbetering, aanvulling of verwijdering van zijn persoonsgegevens, indien hij van mening is dat deze gegevens onjuist zijn of ten onrechte in de registratie zijn opgenomen dan wel gegevens ontbreken die daarin wel opgenomen hadden moeten zijn.

 • 2 De geregistreerde heeft geen recht op correctie indien het gaat om persoonsgegevens die door referenten zijn verstrekt of oordelen die de houder op grond van persoonsgegevens heeft gevormd. Indien hij dit wenst wordt zijn commentaar daarop in de registratie opgenomen. Bij referenten worden alleen inlichtingen ingewonnen nadat dit met de geregistreerde is overeengekomen.

 • 3 De procedure voor het recht op correctie is als volgt:

  • -

   de geregistreerde dient een met redenen omkleed schriftelijk verzoek in bij de houder;

  • -

   de houder zorgt ervoor dat de correctie zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen dertig dagen wordt aangebracht;

  • -

   van een aangebrachte correctie wordt melding gedaan aan hen die persoonsgegevens behandelen waarin de desbetreffende correctie is aangebracht.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De houder ziet erop toe dat de nodige voorzieningen aanwezig zijn ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit alsmede de bijlage ligt ter inzage bij:

 • -

  het Mobiliteitsadviesbureau (MAB);

 • -

  de Rijks Psychologische Dienst (RPD);

 • -

  alle ministeries en de daaronder ressorterende diensten, instellingen en bedrijven op een door het bevoegd gezag daartoe aangewezen plaats;

 • -

  de centrale bibliotheek van het ministerie van Justitie.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als Privacy-reglement MAB.

 • 2 Het besluit wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 juni 1986.

's-Gravenhage, 29 mei 1986

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

R. de Korte

BIJLAGE

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Persoonsgegevens

Gesloten deel van registratie

Open deel van registratie

Personalia

   

Naam

 

·

Adres

 

·

Postcode + woonplaats

 

·

Geslacht

 

·

Nationaliteit

 

·

     

Opleiding

   

Algemene vooropleiding

 

·

Cursussen intern

 

·

Cursussen extern

 

·

Talenkennis

 

·

     

Loopbaangegevens

   

Huidige functie met benoemingsdatum

 

·

Datum waarop benoemingstermijn afloopt

 

·

Salarisschaal

 

·

Plaats in de organisatie

(ministerie, onderdeel)

 

·

Voorheen vervulde functies:

   

– binnen de rijksdienst

 

·

– buiten de rijksdienst

 

·

     

Belangstelling

   

Gewenste functie(type)/werkterrein

 

·

Eventuele ervaring daarin

 

·

Standplaats of regio

 

·

Aantal uren

 

·

     

Matching

   

Vacatures waarvoor geregistreerde in principe in aanmerking kwam

·

 
     

Interview

   

Zelf-inschatting geregistreerde

·

 

Namen van personen bij wie inlichtingen kunnen worden ingewonnen

 

·

     

Referenties

   

Verstrekte inlichtingen door referenten

·

 

Commentaar op de inlichtingen door de geregistreerde

·

 
     

Conclusies

   

Oordeel houder

·

 

Uitgebracht advies houder

·

 
Naar boven