Regeling typekeuring uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-07-2008 t/m 31-12-2015

Regeling typekeuring uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 2, onder a en c, 3, 5 en 10 van het Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen (Stb. 1985, 474);

Besluiten:

Hoofdstuk I. Keuringsinstantie

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

De Dienst Wegverkeer te Zoetermeer te 's-Gravenhage wordt aangewezen als instantie, belast met de keuringen van typen uitlaatsystemen, bedoeld in de artikelen 2, onder a, en 3, onder a, van het Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen (Stb. 1985, 474).

Hoofdstuk II. Keuringsreglement

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

De keuringsaanvraag voor een uitlaatsysteem wordt ingediend door de fabrikant van het voertuig, de fabrikant van het uitlaatsysteem of door hun respectievelijke gevolmachtigde in Nederland.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Voor ieder type uitlaatsysteem waarvoor de keuring wordt aangevraagd, moet de keuringsaanvraag vergezeld gaan van de hierna te noemen bescheiden en gegevens:

 • a. een beschrijving van het voertuigtype of de voertuigtypen waarvoor het uitlaatsysteem is bestemd, met vermelding van het nummer van de goedkeuring van dat voertuigtype of die voertuigtypen;

 • b. een beschrijving van het uitlaatsysteem met aanduiding van de plaatsen van de onderdelen ten opzichte van elkaar in het systeem, alsmede de montagevoorschriften;

 • c. gedetailleerde tekeningen van ieder onderdeel, zodat dit gemakkelijk kan worden geïdentificeerd, met vermelding van de gebruikte materialen; op deze tekeningen moet duidelijk de plaats worden aangegeven waar het goedkeuringsnummer zal worden aangebracht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Van ieder type uitlaatsysteem waarvoor de keuring wordt aangevraagd, wordt het exemplaar, bestemd voor de keuring, afgeleverd op de door de keuringsinstantie aangewezen plaats in een zodanige staat dat de keuring onmiddellijk en ononderbroken kan plaatsvinden.

 • 2 Indien de keuringsinstantie daarom verzoekt, stelt de aanvrager voorts voor de duur van de keuring het volgende materieel ter beschikking:

  • a. een tweede exemplaar van het uitlaatsysteem waarvoor keuring wordt aangevraagd;

  • b. een uitlaatsysteem, overeenstemmend met het uitlaatsysteem waarmee het voertuig bij de typegoedkeuring was uitgerust;

  • c. een voertuig dat representatief is voor het uit te rusten type, voorzien van het uitlaatsysteem waarmee het voertuig bij de typegoedkeuring was uitgerust, en dat in een zodanige toestand verkeert, dat

   • -

    voor wat betreft het geluidsniveau tijdens het rijden, aan de grenswaarden, geldend bij de typekeuring, wordt voldaan en de waarden die bij de typegoedkeuring zijn verkregen met niet meer dan 3 dB(A) worden overschreden, en dat

   • -

    voor wat betreft het geluidsniveau bij stilstand, wordt voldaan aan de waarde die bij de typegoedkeuring is verkregen;

  • d. een afzonderlijke motor, overeenkomend met die van het onder c beschreven voertuigtype.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De voor een keuring te betalen vergoeding wordt vastgesteld als volgt:

  • a. voor een uitlaatsysteem met vezelachtige stoffen bestemd voor een motorvoertuig op ten minste vier wielen: € 499,16;

  • b. voor een niet onder a bedoeld uitlaatsysteem bestemd voor een motorvoertuig op ten minste vier wielen: € 408,40;

  • c. voor een uitlaatsysteem bestemd voor een motorvoertuig op minder dan vier wielen of voor een bromfiets: € 272,27.

 • 2 Indien gebruik wordt gemaakt van de apparatuur van de fabrikant wordt de vergoeding vastgesteld op de helft van het onder lid 1 genoemde bedrag.

 • 3 Het ingevolge het eerste of het tweede lid verschuldigde bedrag dient te worden voldaan voor de aanvang van de keuring.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Indien het type uitlaatsysteem wordt goedgekeurd, gaat het besluit, bedoeld in artikel 8 van het Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen, vergezeld van een door de keuringsinstantie overeenkomstig Bijlage I bij deze regeling opgesteld keuringscertificaat, waarop het goedkeuringsnummer is vermeld.

Hoofdstuk III. Keuringsvoorschriften

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

§ 1. Uitlaatsystemen voor motorvoertuigen op ten minste vier wielen

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De keuring, bedoeld in artikel 2, onder a, van het Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen, van uitlaatsystemen voor motorvoertuigen, bestemd voor personenvervoer, met ten hoogste negen zitplaatsen, die van de bestuurder inbegrepen, of bestemd voor het vervoer van goederen, met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3,5 ton, wordt met ingang van 1 april 2000 verricht aan de hand van de voorschriften van Richtlijn 70/157/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen (PbEG L 42), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2007/34/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 2007 (PbEG L 155).

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de keuring op verzoek van de aanvrager tot 1 oktober 2000 verricht aan de hand van de voorschriften van Richtlijn 70/157/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen (PbEG L 42), als gewijzigd bij Richtlijn 96/20/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 maart 1996 (PbEG L 92).

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid wordt de keuring van uitlaatsystemen, bestemd voor montage in voor 1 april 2000 in gebruik zijnde motorvoertuigen, verricht aan de hand van de voorschriften van richtlijn 70/157/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen (PbEG L 42), die van toepassing waren op het tijdstip waarop die motorvoertuigen voor de eerste maal tot het verkeer zijn toegelaten.

Artikel 7a

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Met uitzondering van de uitlaatsystemen waarop artikel 7, derde lid, van toepassing is, houdt ten aanzien van het vervaardigen of invoeren een goedkeuring als bedoeld in artikel 2, onder a, van het Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen, met ingang van 1 oktober 2000 op te gelden indien daaraan niet ten grondslag hebben gelegen de voorschriften van Richtlijn 70/157/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen (PbEG L 42), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2007/34/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 2007 (PbEG L 155).

§ 2. Uitlaatsystemen voor motorvoertuigen op minder dan vier wielen of voor bromfietsen

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

De keuring, bedoeld in artikel 3, onder a, van het Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen wordt wat betreft uitlaatsystemen voor motorvoertuigen op minder dan vier wielen of voor bromfietsen verricht aan de hand van de voorschriften, vervat in Richtlijn 97/24, hoofdstuk 9.

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

De keuring, bedoeld in artikel 3, onder a, en het certificaat, bedoeld in artikel 3, onder b, van het Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen mogen wat betreft uitlaatsystemen voor motorvoertuigen op minder dan vier wielen of voor bromfietsen tot 17 juni 1999 worden verricht en verleend aan de hand van de voorschriften vervat in richtlijn 87/56.

Artikel 8b

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van het vervaardigen, invoeren, in voorraad hebben, te koop aanbieden, afleveren of vervoeren houden een goedkeuring als bedoeld in artikel 3, onder a, en een mededeling als bedoeld in artikel 3, onder b, van het Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen, waaraan de voorschriften van richtlijn 87/56 ten grondslag hebben gelegen, met ingang van 18 december 2000 op te gelden.

Hoofdstuk IV. Goedkeuring door de ministers

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 2 Goedkeuring als bedoeld in het eerste lid, wordt in elk geval verleend aan typen uitlaatsystemen die gekeurd zijn bij een keuring door:

  • a. een keuringsinstantie als bedoeld in onderdeel 12 van Reglement 59 van de Economische Commissie voor Europa, en goedgekeurd volgens de voorschriften, opgenomen in onderdeel 6 van dat Reglement;

  • b. – de Technische Überwachungs Verein (TÜV) in Duitsland, dan wel:

   • -

    de Union Technique de l'Automobile du motocycle et du Cycle (UTAC), en die tevens zijn voorzien van een nummer van de Traveaux Publics Silencieux (TP SI) en zijn goedgekeurd door het Ministère des Transports in Frankrijk,

    indien uit genoemde keuringen blijkt dat het uitlaatsysteem ten minste dezelfde geluidreductie verschaft als het oorspronkelijk onder het voertuig aangebrachte uitlaatsysteem en dit is vastgesteld overeenkomstig de meetmethode beschreven in:

   • -

    bijlage II, onder 5, van de richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 april 1981, nr. 81/334/EEG, houdende aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 70/157/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen, dan wel:

   • -

    hoofdstuk 6 van Reglement 59 van de Economische Commissie voor Europa.

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 1986.

Leidschendam, 2 juni 1986

De

minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. Winsemius

De

staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J. F. Scherpenhuizen

De

minister

van Economische Zaken,

G. M. V. van Aardenne

Bijlage I. Keuringscertificaat voor een uitlaatsysteem

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Goedkeuringsnummer van de technische eenheid:

 • 1. Fabrieks- of handelsmerk:

 • 2. Type:

 • 3. Naam en adres van de fabrikant:

 • 4. Eventueel naam en adres van de gevolmachtigde van de fabrikant:

 • 5. Samenstelling van de technische eenheid:

 • 6. Fabrieks- of handelsmerk van het (de) type(n) voertuigen waarvoor het uitlaatsysteem is bestemd:

 • 7. Voertuigtype(n) van chassisnr.:

  tot en met nr.:

 • 8. Motor:

  8.1. Aard (met elektrische ontsteking, diesel):

  8.2. Cyclus: tweetakt, viertakt:

  8.3. Cilinderinhoud:

  8.4. Maximum vermogen van de motor: kW 1 bij omw/min.

 • 9. Aantal overbrengingsverhoudingen van de versnellingsbak:

 • 10. Gebruikte overbrengingsverhoudingen:

 • 11. Overbrengingsverhouding(en) achteras:

 • 12. Geluidniveau:

  • -

   rijdend voertuig: dBA, constante snelheid voor accelaratie tot km/h

  • -

   stilstaand voertuig: dBA, bij omw/min.

 • 13. Variatie van het weerstandsverlies:

 • 14. Eventuele beperkingen bij het gebruik en montagevoorschriften:

 • 15. Tijdstip van aanbieding van het model voor afgifte van de goedkeuring van de technische eenheid:

 • 16. Technische dienst:

 • 17. Datum van het door de technische dienst afgegeven rapport:

 • 18. Nummer van het door de technische dienst afgegeven rapport:

 • 19. De goedkeuring voor de technische eenheid wordt verleend/geweigerd

 • 20. Plaats:

 • 21. Datum:

 • 22. Handtekening:

 • 23. Bij dit certificaat zijn de volgende stukken gevoegd waarop bovenstaand nummer van de goedkeuring van de technische eenheid is vermeld (eventueel invullen):

 • 24. Opmerkingen:

Bijlage II. Typekeuring van uitlaatsystemen bestemd voor motorvoertuigen op minder dan vier wielen en voor bromfietsen

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Voorschriften 1

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

1.1. Algemene voorschriften

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1.1.1 Het uitlaatsysteem moet zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd, en moet zo kunnen worden bevestigd, dat:

  • -

   het voertuig onder normale bedrijfsomstandigheden, en met name bij eventuele blootstelling aan trillingen, kan voldoen aan de bepalingen van deze regeling;

  • -

   het in redelijke mate bestand is tegen de corroderende invloeden waaraan het bij het gebruik van het voertuig wordt blootgesteld.

1.2. Voorschriften met betrekking tot de geluidsniveaus

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1.2.1 Voor het controleren van de doeltreffende akoestische werking van het uitlaatsysteem wordt gebruik gemaakt van de wettelijk voorgeschreven methoden die tijdens de typekeuring van het oorspronkelijke voertuig golden.

  Wanneer het uitlaatsysteem is gemonteerd op het in artikel 4, onder c, van de regeling genoemde voertuig, moeten de geluidniveauwaarden die zijn verkregen volgens de twee voorgeschreven meetmethoden (meting aan een stilstaand en aan een rijdend voertuig), voldoen aan één van de onderstaande voorwaarden:

 • 1.2.1.1 – zij mogen de geluidswaarden niet overschrijden die bij de typegoedkeuring van het desbetreffende type voertuig zijn verkregen.

 • 1.2.1.2 – zij mogen de geluidswaarden niet overschrijden die zijn gemeten bij het in artikel 4, tweede lid, onder c, van de regeling bedoelde voertuig, dat is uitgerust met een uitlaatsysteem van het type waarmee het voertuig tijdens de typekeuring was uitgerust.

1.3. Meting van de prestaties van het motorvoertuig

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1.3.1 Met het uitlaatsysteem moet het voertuig prestaties kunnen leveren die vergelijkbaar zijn met die welke zijn geleverd met het oorspronkelijke uitlaatsysteem.

 • 1.3.2 Het uitlaatsysteem wordt vergeleken met een oorspronkelijk uitlaatsysteem, dat eveneens nieuw is en dat gemonteerd wordt op het in artikel 4, onder c, van de regeling bedoelde voertuig.

 • 1.3.3 Beproevingsmethoden

 • 1.3.3.1 Beproeving op een motor

  De metingen worden verricht aan de in artikel 4, onder d, genoemde motor die aan een dynamometerrem is gekoppeld. Bij volledig geopende gasklep moet de dynamometerrem zodanig worden afgesteld, dat het toerental van de motor (S) gelijk is aan het toerental waarbij het maximumvermogen wordt geleverd.

 • 1.3.3.2 Beproeving op een voertuig

  De metingen worden verricht aan het in artikel 4, onder c, genoemde voertuig.

  De beproeving moet worden uitgevoerd:

  • -

   hetzij op een weg,

  • -

   hetzij op een rollenbank.

  Bij geopende gasklep moet de motor zodanig belast worden dat het toerental (S) gelijk is aan dat bij maximumvermogen.

Aanvullende voorschriften voor uitlaatsystemen met uit vezelstof bestaande vulling 1.4

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Vezelstof mag voor uitlaatsystemen alleen dan worden toegepast, wanneer door geschikte constructieve en fabricagetechnische maatregelen gegarandeerd is, dat het vereiste geluidreducerend effect wordt bereikt. Een dergelijk uitlaatsysteem is aanvaardbaar indien de vezelstof niet in contact komt met uitlaatgassen, of indien, na verwijdering van de vezelstof, het geluidsniveau, bij beproeving van het uitlaatsysteem op een voertuig overeenkomstig de bij de typekeuring gevolgde methoden, in overeenstemming is met de voorschriften ter zake.

2. Opschriften

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

2.1.

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Op het uitlaatsysteem, met uitzondering van bevestigingsstukken en buizen, moeten de volgende vermeldingen zijn aangebracht:

2.1.1.

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

– het fabrieks- of handelsmerk van de fabrikant van het uitlaatsysteem;

2.1.2.

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

– de door de fabrikant opgegeven typeaanduiding;

2.1.3.

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

– het goedkeuringsnummer, bedoeld in artikel 6 van de regeling.

2.2.

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

De merktekens moeten duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn aangebracht.

 1. EEG/ECE/DIN/ISO. ^ [1]
Naar boven