Landbouwkwaliteitsregeling bloembollen 1986

[Regeling vervallen per 27-11-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 30-01-1994 t/m 26-11-2005

Landbouwkwaliteitsregeling bloembollen 1986

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 7, 8 en 13, tweede lid van het Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen (Stb. 1980, 632);

Gehoord het Produktschap voor Siergewassen, de Stichting Bloembollenkeuringsdienst en het Landbouwschap;

Besluit:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  ‘besluit’:

  Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen (Stb. 1980, 632);

  ‘BKD’:

  Stichting Bloembollenkeuringsdienst;

  ‘bloembollen’:

  bloembollen als bedoeld in artikel 1 van het besluit waarvoor krachtens artikel 2 van het besluit nadere regelen zijn gesteld;

  ‘plantgoed’:

  bloembollen, bestemd voor de voortbrenging van bloembollen;

  ‘monsterkeuring’:

  keuring van het voor de teelt te gebruiken plantgoed;

  ‘veldkeuring’:

  keuring van het te velde staande gewas;

  ‘droge keuring’:

  keuring van geoogste bloembollen.

 • 2 Waar in deze regeling wordt gesproken over verhandelen onderscheidenlijk bedrijfsmatig vervoeren, wordt daaronder niet verstaan het verhandelen aan onderscheidenlijk het bedrijfsmatig vervoeren naar de uiteindelijke verbruiker voor zijn persoonlijke behoefte.

 • 3 Voorts wordt in deze regeling onder bedrijfsmatig vervoeren niet begrepen het bedrijfsmatig vervoeren in Nederland door de teler naar een onderdeel van zijn bedrijf.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

Degene die bloembollen ter keuring aanbiedt, is verplicht alle personen, die door de B.K.D. zijn belast met de keuring, de inlichtingen omtrent zijn bedrijf en inzage van de boeken en bescheiden te geven, die redelijkerwijs van belang kannen zijn in verband met die taak, en hen toe te staan de redelijkerwijze voor de keuring noodzakelijke controle te verrichten, waaronder het nemen van monsters en het betreden van ruimten en percelen, alsmede alle gevraagde medewerking bij de controle te geven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

 • 1 Het is verboden bloembollen te telen zonder daarvan tijdens de teelt doch uiterlijk op 21 december voorafgaande aan de op die teelt betrekking hebbende veldkeuring op een daartoe door de B.K.D. beschikbaar te stellen formulier opgave te doen aan die instelling, waarbij, per ras, de volgende gegevens moeten worden verstrekt:

  • -

   locatie van de percelen, waarop de teelt plaatsvindt;

  • -

   oppervlakte van de teelt(en);

  • -

   partijnummer(s) en classificering van het voor de teelt te gebruiken of gebruikte plantgoed;

 • 2 De B.K.D. kan bij wege van ontheffing de in het eerste lid bedoelde datum vervangen door een latere.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

Degene die bloembollen teelt is verplicht in ieder geval vanaf de in artikel 3 bedoelde datum in voldoende mate zijn teelt of teelten te identificeren en de ter zake gegeven aanwijzingen van de B.K.D. op te volgen.

Hoofdstuk II. Regelen Inzake keuringen

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

§ 1. De veldkeuring

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

In Nederland voortgebrachte bloembollen worden gekeurd door middel van een veldkeuring.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

 • 1 De opgave van de veldkeuring geschiedt door middel van de in artikel 3, eerste lid, voor het betrokken gewas of ras voorgeschreven opgave van de teelt.

 • 2 Indien de in het eerste lid bedoelde opgave niet of niet overeenkomstig de voorschriften is gedaan, kan de B.K.D. besluiten geen veldkeuring te verrichten.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

 • 1 Indien het te velde staande gewas blijkens de veldkeuring voldoet aan de krachtens artikel 2 van het besluit gestelde vereisten worden de bloembollen goedgekeurd in de klasse, aan de vereisten waarvan is voldaan.

 • 2 Indien krachtens artikel 2 van het besluit voor het betrokken gewas of ras de identificering van de teelt of teelten is voorgeschreven, kan een onvoldoende identificering leiden tot het onthouden van de goedkeuring.

§ 2. De monsterkeuring

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

Voor de keuring in een andere klasse dan ‘Standaard’ is, naast de veldkeuring als bedoeld in artikel 5, een monsterkeuring verplicht.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

 • 1 De monsterkeuring vindt slechts plaats indien een daartoe strekkende aanvrage bij de B.K.D. is ingediend en daarbij opgave is gedaan van de classificering van het voor de teelt te gebruiken plantgoed.

 • 2 De aanvrage dient te geschieden voor een door het Produktschap te bepalen datum, welke van gewas tot gewas verschillend kan zijn.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

 • 1 De monsterkeuring wordt verricht aan de hand van een door de B.K.D. genomen monster.

 • 2 Indien het uitgangsmateriaal blijkens de monsterkeuring voldoet aan de krachtens artikel 2 van het besluit gestelde vereisten, worden de bloembollen goedgekeurd in de klasse, aan de vereisten waarvan is voldaan.

§ 3. De droge keuring

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

 • 1 Onverminderd het in artikel 5 en 8 bepaalde, geschiedt de keuring door middel van een droge keuring indien het betreft:

  • a. niet ingevoerd plantgoed, dat bestemd is om te worden afgeleverd;

  • b. ingevoerd plantgoed, dat bestemd is om, na aflevering aan de importeur, in Nederland te worden afgeleverd;

  • c. niet ingevoerde bloembollen, andere dan plantgoed, die bestemd zijn om voor de eerste maal na de oogst ervan dan wel na een wijziging van hun classificering ingevolge artikel 14 te worden afgeleverd in een andere klasse dan de klasse ‘Standaard’;

  • d. de ingevoerde bloembollen, andere dan plantgoed, die bestemd zijn om voor de eerste maal na hun aflevering aan de importeur te worden afgeleverd in Nederland;

  • e. andere dan onder a, b, c en d bedoelde bloembollen, waarvoor een droge keuring is aangevraagd.

 • 2 Indien de toestand van de bloembollen, die ingevolge het eerste lid voor de eerste maal een droge keuring moeten ondergaan, daartoe aanleiding geeft, wordt die keuring uitgesteld. Zij vindt in ieder geval plaats voordat de bloembollen voor de tweede maal worden afgeleverd.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

 • 1 De droge keuring vindt plaats: op een zo kort mogelijke termijn doch in ieder geval binnen vier werkdagen na de daartoe strekkende, bij de B.K.D. ingediende aanvrage.

 • 2 De bloembollen waarop de aanvrage betrekking heeft moeten zodanig worden aangeboden dat de keuring verantwoord kan worden uitgevoerd.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

 • 1 De B.K.D. kan de droge keuring verrichten mede aan de hand van een door haar uit de bloembollen genomen monster.

 • 2 Indien de bloembollen blijkens de droge keuring voldoen aan de krachtens artikel 2 van het besluit gestelde vereisten, worden zij goedgekeurd in de klasse, aan de vereisten waarvan is voldaan.

§ 4. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

Van bloembollen, die worden begeleid door een geldig leveringscertificaat, als bedoeld in artikel 17 eerste lid, onder b, en die niet meer dan één maal sinds het verstrekken van dat certificaat zijn afgeleverd, wordt de classificering gewijzigd indien zij blijkens een nadere droge keuring voldoen aan de vereisten van een andere klasse dan waarin zij waren goedgekeurd.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

B.K.D. deelt de uitslag van een keuring zo spoedig mogelijk mede aan degene, die de keuring heeft aangevraagd.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

 • 1 Op een met redenen omklede aanvrage, die uiterlijk 48 uur na ontvangst van de in artikel 15 bedoelde uitslag door betrokkene bij de B.K.D. moet worden ingediend, verricht de B.K.D. een herkeuring mits daardoor de klacht kan worden onderzocht.

 • 2 Indien met betrekking tot het voorwerp van de keuring handelingen worden of zijn verricht die de herkeuring kunnen beïnvloeden, kan de herkeuring geweigerd of beëindigd worden.

 • 3 De uitslag van de herkeuring vervangt de uitslag van de keuring, waarvoor herkeuring werd aangevraagd.

Hoofdstuk III. Regelen inzake bewijsstukken

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

 • 1 De B.K.D. geeft de volgende, krachtens artikel 8, eerste lid, van het besluit vastgestelde documenten af:

  • a. een certificaat, bij de goedkeuring en classificering van bloembollen naar aanleiding van de veldkeuring;

  • b. een leveringscertificaat, bij de goedkeuring en classificering van bloembollen alsmede de wijziging van de classificering, elk naar aanleiding van een droge keuring als bedoeld in artikel 11, eerste lid, a, b en c;

  • c. een vervoerbewijs, bij aflevering binnen Nederland van bloembollen, andere dan plantgoed, waarvan blijkens de veldkeuring het rasonzuiverheids- en vermengingspercentage hoger is dan toegestaan voor goedkeuring naar aanleiding van die keuring;

  • d. een geleidebiljet,

   • 1º. bij aflevering binnen Nederland van bloembollen, waarvan de droge keuring is uitgesteld als bedoeld in artikel 11, tweede lid, mits het resultaat van de veldkeuring een goedkeuring naar aanleiding van de droge keuring toelaat;

   • 2º. bij aflevering binnen Nederland van bloembollen die, enerzijds, zijn goedgekeurd naar aanleiding van de veldkeuring of blijkens die keuring voldoen aan de voor afgifte van een vervoerbiljet gestelde eisen, anderzijds, blijkens een droge keuring voldoen aan de krachtens artikel 2 van het besluit gestelde normen voor ‘telgoed’. Op aanvrage verstrekt de B.K.D. een of meer krachtens artikel 8, eerste lid, van het besluit vastgestelde Eigen Verklaringen.

 • 2 Het in het eerste lid, onder b, bedoelde leveringscertificaat heeft een door het Produktschap vast te stellen geldigheidsduur.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

 • 2 Wanneer uitgangsmateriaal, afkomstig van het eigen bedrijf, door bijzondere omstandigheden in klasse Standaard in plaats van klasse I of II werd goedgekeurd, kan de B.K.D., in verband met de goedkeuring in klasse I naar aanleiding van de monsterkeuring, ontheffing verlenen van de vereiste classificatie van het uitgangsmateriaal, mits het omstandigheden betreft die de hoedanigheid van de voort te brengen bloembollen niet nadelig kunnen beïnvloeden.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

De Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring bloembollen (Stcrt. 1981, 136) wordt ingetrokken.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

Het besluit van de minister van Landbouw en Visserij van 2 september 1982, nr. J 4785 tot vaststelling van bewijsstukken als bedoeld in artikel 8 van het Landbouwkwaliteitsbesluit bloembollen wordt ingetrokken.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 27-11-2005]

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Landbouwkwaliteitsregeling bloembollen 1986’.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 juni 1986.

's-Gravenhage, 20 mei 1986

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven