Collectieve Schadecompensatieregeling Marktkooplieden Centrummarkt Rotterdam

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 06-05-1986 t/m heden

Collectieve Schadecompensatieregeling marktkooplieden Centrummarkt Rotterdam

Gezien de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer d.d. 17 november 1983 kenmerk WBJ/V 305 (blz. 4);

Overwegende dat de op de Centrummarkt in Rotterdam handeldrijvende marktkooplieden in verband met de tijdelijke gedwongen verplaatsing van deze markt als gevolg van de bouw van de Willemsspoortunnel, de daarbij behorende werken of de in verband daarmee genomen bestuursmaatregelen een onevenredig financieel nadeel kunnen ondervinden;

Dat het wenselijk is voor deze groep marktkooplieden vast te leggen in welke gevallen en onder welke voorwaarden een financiële compensatie kan worden verstrekt en dat het wenselijk is voor deze groep marktkooplieden een speciale regeling te creëren die in de plaats treedt van de schadecompensatieregeling Willemsspoortunnel;

Stelt de volgende regeling vast.

Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

De minister:

de minister van Verkeer en Waterstaat.

Aanleg Willemsspoortunnel:

bouw van de Willemsspoortunnel en de daarbij behorende werken of genomen bestuursmaatregelen in verband met die werken ten behoeve van de bouw van de Willemsspoortunnel.

Schade:

onevenredig financieel nadeel welke de marktkooplieden lijden ingevolge de aanleg van de Willemsspoortunnel en de daarmee verband houdende verplaatsing van de centrummarkt en dat uitgaat boven hun normaal maatschappelijk risico en dat redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de marktkooplieden behoort te blijven.

Centrummarkt:

de markt die wekelijks op dinsdag en zaterdag in het centrum van Rotterdam gehouden wordt.

Marktkooplieden:

officieel bij de Dienst Midden en Kleinbedrijf, Marktwezen en Vrij-Entrepot van de gemeente Rotterdam ingeschreven ondernemers die op de Centrummarkt daadwerkelijk handel drijven.

Winst:

de winst die dient als grondslag voor de berekening van de winst uit onderneming (Wet op de inkomstenbelasting) of de bedrijfswinst (Wet op de vennootschapsbelasting) met dien verstande, dat indien de marktkoopman een rechtspersoon is, daaronder mede wordt verstaan de beloning van de bestuurder(s) en de daaraan verbonden ten laste van de rechtspersoon komende sociale lasten.

Hoofdstuk II. Bepalingen inzake de collectieve schadecompensatie

Artikel 2. Onafhankelijke deskundigen

De minister benoemt na overleg met de gemeente Rotterdam en de Nederlandse Spoorwegen, gehoord hebbend de ter plaatse opererende Verenigingen van ambulante handelaren, onafhankelijke deskundigen die geen enkel belang hebben bij of binding hebben met de aanleg van de Willemsspoortunnel en over de nodige deskundigheid en reputatie beschikken; zij hebben als taak de minister te adviseren over de hoogte van het bedrag der collectieve schadecompensatie, Daartoe maken deze deskundigen een taxatierapport op. De onafhankelijke deskundigen baseren zich bij de opstelling van het rapport op:

 • 1. De gegevens verstrekt door de Marktkooplieden of de gegevens van een representatieve groep van hen.

 • 2. Verkregen gegevens over de landelijke ontwikkelingen van de consumptieve bestedingen op de markt.

 • 3. Verkregen gegevens uit de branche(s).

 • 4. Kennis en ervaring.

 • 5. Eigen waarneming.

Artikel 3. Vaststelling van het bedrag der collectieve schadecompensatie

 • 1 De marktkooplieden welke voor een schadecompensatie in aanmerking wensen te komen zijn verplicht de omzetcijfers alsmede de fiscale winstcijfers van hun totale marktactiviteiten over de drie jaren voorafgaand aan het jaar van de gedwongen verplaatsing van de Centrummarkt in verband met de aanleg van de Willemsspoortunnel, alsmede het omzetcijfer en het fiscale winstcijfer van hun totale marktactiviteiten over het jaar waarop de aanvragen betrekking hebben ter beschikking te stellen van de deskundigen als genoemd in artikel 2.

 • 2 Het bedrag der collectieve financiële schadecompensatie wordt bepaald door de als gevolg van de aanleg van de Willemsspoortunnel door een vergelijkbaar aantal marktkooplieden behaalde jaaromzet en fiscale jaarwinst van hun totale marktactiviteiten in het jaar van aanvraag te vergelijken met de door hem behaalde gemiddelde jaaromzet en gemiddelde fiscale winst van hun totale marktactiviteiten over de drie jaren voorafgaand aan het jaar van de gedwongen verplaatsing van de Centrummarkt.

 • 3 De hoogte van het bedrag van de collectieve schadecompensatie, welke jaarlijks zal worden vastgesteld, bedraagt vijfenzeventig procent (75%) van de winstderving zijnde het gevonden bedrag, als bepaald in lid 2 met inachtneming van het gestelde in de leden 4 en 5, en mag het bedrag van tien procent (10%) van de geschatte gemiddelde jaaromzet op de centrummarkt prijsbasis 1985 niet te boven gaan.

 • 4 Het ingevolge het tweede lid gevonden bedrag der winstderving zal in ieder geval worden gecorrigeerd met een inflatie correctie en voor zover aanwezig gecorrigeerd met een toepasbare branche correctie.

 • 5 De winstcijfers en de omzetcijfers van de eerste twee jaren van de drie jaren voorafgaande aan het jaar van de gedwongen verplaatsing van de Centrummarkt zullen ten opzichte van het laatste derde jaar (= 100) gecorrigeerd worden met de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde prijsindexcijfers voor de gezinsconsumptie, reeks voor werknemersgezinnen met in 1985 een gezinsinkomen beneden de loongrens van de ziekenfondsverzekering. Het aldus verkregen gecorrigeerde gemiddelde winst- en omzetcijfer van de drie jaren voorafgaande aan het jaar van de gedwongen verplaatsing van de Centrummarkt wordt herleid tot het jaar waarin aanspraak wordt gemaakt op een schadecompensatie met behulp van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van het jaar waarin aanspraak wordt gemaakt op een schadecompensatie.

Artikel 4. Advies onafhankelijke deskundigen, vaststelling bedrag minister.

 • 1 De onafhankelijke deskundigen adviseren binnen vijftien maanden na 31 december van het jaar waarvoor het collectieve bedrag zal worden vastgesteld de minister over de hoogte van het bedrag der collectieve schadecompensatie.

 • 2 De onafhankelijke deskundigen delen indien niet binnen de in lid 1 genoemde termijn een advies gegeven kan worden de minister mede, waarom deze termijn wordt overschreden en delen tevens mede de termijn, welke maximaal twee maanden zal bedragen waarbinnen de advisering in ieder geval kan plaatsvinden.

 • 3 Binnen een maand na ontvangst van het advies van de onafhankelijke deskundigen stelt de minister het bedrag van de voor dat jaar geldende collectieve schadecompensatie vast.

 • 4 De minister deelt, indien niet binnen een maand het vaststellingsbesluit genomen kan worden het Advies College als bedoeld in artikel 5 mede, waarom deze termijn overschreden wordt en geeft daarbij tevens een termijn aan welke maximaal een maand zal bedragen waarbinnen in ieder geval de vaststelling van de hoogte van het bedrag der collectieve schadecompensatie zal plaatsvinden.

Hoofdstuk III. Bepalingen inzake de individuele schadecompensatie

Artikel 5. Het Advies College

 • 1 Er is een Advies College dat zal worden ingesteld door de minister na overleg met de gemeente Rotterdam, de Nederlandse Spoorwegen en de ter plaatse opererende Verenigingen van ambulante handelaren. Het college bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigers van de Dienst Midden- en Kleinbedrijf, Marktwezen en Vrij-Entrepot van de gemeente Rotterdam, vertegenwoordigers van de ter plaatse opererende Verenigingen van Ambulante Handelaren en één vertegenwoordiger van de Nederlandse Spoorwegen.

 • 2 Het Advies College heeft als taak de minister te adviseren over de verdeling van het door de minister vastgestelde bedrag der collectieve schadecompensatie onder de marktkooplieden. Daartoe maakt het Advies College een rapport op.

 • 3 De minister wijst uit de vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in dit Advies College de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 4 De minister voegt aan het Advies College een secretaris toe.

 • 5 Het Advies College vergadert zo dikwijls zijn voorzitter dit nodig oordeelt, of ten minste twee leden van dit College, met opgave van redenen, daartoe de wens te kennen geven.

 • 6 De vergaderingen worden gehouden te Rotterdam tenzij de voorzitter het nodig acht die elders te houden.

Artikel 6. Indiening van een verzoek om schadecompensatie

 • 1 Een marktkoopman, die in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft handel heeft gedreven op de Centrummarkt, kan gedurende het jaar na 31 december van het jaar waarop het verzoek tot schadecompensatie betrekking heeft een aanvraag indienen voor een individuele schadecompensatie.

 • 2 Een verzoek om een schadecompensatie wordt gericht aan de minister en ingediend bij de voorzitter van het Advies College.

 • 3 Het verzoek moet, voor zover de minister een formulier heeft vastgesteld, geschieden met gebruikmaking van dit formulier.

 • 4 Het verzoek wordt geacht te zijn ontvangen indien het formulier, als bedoeld in lid 3, correct en volledig door de marktkoopman ingevuld, bij de voorzitter van het Advies College is ingediend.

 • 5 Een marktkoopman die een verzoek om een schadecompensatie heeft ingediend is verplicht aan het Advies College, of door hem aangewezen personen, alsmede aan de deskundigen als bedoeld in artikel 2, mondeling of schriftelijk, zonder enig voorbehoud alle inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in de boeken en desgevraagd bescheiden te overleggen die het College alsmede de deskundigen nodig oordelen om hun taak naar behoren te vervullen.

 • 6 Het Advies College bevestigt aan de marktkoopman de ontvangst van het verzoek tot schadecompensatie onder mededeling van de te volgen procedure.

 • 7 Een aanvraag die bij het Advies College wordt ingediend na verloop van de termijn als genoemd in lid 1 zal door het Advies College niet meer in behandeling worden genomen.

Artikel 7. Behandeling van de verzoeken om een schadecompensatie door het Advies College

 • 1 Binnen drie maanden nadat de minister het bedrag der Collectieve schadecompensatie heeft vastgesteld adviseert het Advies College de minister over de verdeling van het collectieve bedrag der schadecompensatie onder de marktkooplieden.

 • 2 De voorzitter van het Advies College deelt, indien niet binnen drie maanden een advies wordt uitgebracht, de individuele kooplieden gemotiveerd mede waarom deze termijn overschreden wordt en geeft daarbij tevens een termijn aan welke maximaal een maand zal bedragen waarbinnen de advisering in ieder geval zal plaatsvinden.

 • 3 Tot het nemen van het advies moet ten minste de helft van de leden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn ter vergadering van het College.

 • 4 Een advies van het College wordt opgesteld overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden of hun plaatsvervangers. Van afwijkende gevoelens wordt desverlangd in het advies melding gemaakt. Bij het staken der stemmen wordt het nemen van een advies aangehouden tot de volgende vergadering. Wanneer de stemmen ook dan staken, beslist de voorzitter.

Artikel 8. De financiële compensatie

Aan marktkooplieden die schade lijden, welke niet geacht moet worden te behoren tot hun normaal maatschappelijk risico, en welke redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van hen behoren te blijven wordt, indien voldaan is aan de in deze regeling gestelde voorwaarden een naar billijkheid te bepalen individuele financiële schadecompensatie verstrekt, indien en voor zover de vergoeding niet anderszins is verzekerd.

Artikel 9. Gevallen waarin geen individuele schadecompensatie wordt verstrekt

De minister beslist in ieder geval geheel of gedeeltelijk afwijzend op een verzoek om een schadecompensatie indien en voor zover naar zijn oordeel:

 • a. Het financieel nadeel veroorzaakt is door andere omstandigheden dan de aanleg van de Willemsspoortunnel.

 • b. De marktkoopman geldelijke aanspraken heeft ontleend of kan ontlenen aan andere regelingen van welke aard dan ook die voorzien in de door deze regeling beoogde schadecompensatie.

 • c. De marktkoopman verwijtbaar lijdelijk de gevolgen van de verplaatsing van de centrummarkt in verband met de aanleg van de Willemsspoortunnel heeft afgewacht terwijl door het treffen van bepaalde maatregelen de financieel nadelige gevolgen ervan hadden kunnen worden beperkt of voorkomen.

 • d. De marktkoopman weigert de cijfers en gegevens als bedoeld in artikel 3 lid 1 en artikel 6 te verstrekken.

 • e. De marktkoopman de aanvraag niet binnen de in artikel 6 lid 1 genoemde termijn heeft ingediend bij de voorzitter van het Advies College.

Artikel 10. Verdeling van het bedrag der collectieve schadecompensatie onder de individuele marktkooplieden

 • 1 Het Advies College stelt een rapport op inhoudende een verdeling van de door de minister vastgestelde collectieve financiële compensatie onder de individuele marktkooplieden. De verdeling zal plaatsvinden op basis van de geleden schade en op grond van collectieve correcties.

 • 2 In bijzondere gevallen kan het Advies College individuele correcties toepassen.

Artikel 11. De beslissing op de verzoeken om schadecompensatie

 • 1 Binnen een maand na ontvangst van het advies van het Advies College beslist de minister op het ingediende verzoek om een schadecompensatie.

 • 2 De minister deelt, indien niet binnen een maand een besluit genomen kan worden, de individuele marktkooplieden gemotiveerd mede, waarom deze termijn overschreden wordt en geeft daarbij tevens een termijn aan welke maximaal een maand zal bedragen waarbinnen in ieder geval het besluit zal plaatsvinden.

 • 3 De beslissing wordt schriftelijk aan de individuele marktkooplieden medegedeeld en van een motivering voorzien bij een gehele of gedeeltelijke afwijzing.

Hoofdstuk IV. Overige bepalingen

Artikel 12. Hardheidsclausule

Indien een strikte toepassing van deze collectieve schadecompensatieregeling zou leiden tot een beslissing die onmiskenbaar als onredelijk moet worden aangemerkt kan de minister in bijzondere gevallen van het gestelde in deze regeling afwijken.

Artikel 13. Geheimhouding

 • 1 Allen die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van deze regeling, tevens allen die zitting hebben of hebben gehad in het Advies College, alsmede anderen die vergaderingen van het Advies College bijwonen of hebben bijgewoond dan wel optreden of zijn opgetreden als adviseurs van de leden van het Advies College en allen die zijn opgetreden als onafhankelijke deskundigen en de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding ervan.

  De minister zal er voor zorgdragen dat ter realisering van onderhavige geheimhoudingsplicht daartoe strekkende afspraken zullen worden gemaakt.

 • 2 De in het vorige lid bedoelde geheimhoudingsplicht bestaat niet tegenover degenen die bevoegd zijn van de inhoud van het door hun uitgebrachte advies kennis te nemen.

Artikel 14. Voorschot hangende een verzoek om een financiële compensatie

 • 1 De minister kan gehoord het Advies College op verzoek van een marktkoopman die naar redelijkerwijs te verwachten valt in aanmerking komt voor een individuele schadecompensatie een voorschot verstrekken op de uiteindelijk vast te stellen schadecompensatie. De marktkoopman kan zijn verzoek om een voorschot bij de minister indienen gelijktijdig met de indiening van zijn verzoek om een schadecompensatie bij de voorzitter van het Advies College.

 • 2 Met het verstrekken van het voorschot wordt geen recht op financiële compensatie nadeel erkend.

 • 3 Het voorschot wordt alleen verleend indien de marktkoopman schriftelijk de verplichting aanvaardt tot zijnerzijds gehele of gedeeltelijke terugbetaling wanneer op grond van latere definitieve gegevens blijkt dat het voorschot geheel of gedeeltelijk ten onrechte is verstrekt.

Artikel 15. Bijdrage in de deskundigenkosten van de marktkoopman.

Aan de marktkoopman die een verzoek om een financiële compensatie op grond van onderhavige regeling indient, kan door de minister op advies van het Advies College een bijdrage in de door hem gemaakte deskundigenkosten, dienende om zijn verzoek om een financiële compensatie correct en volledig te kunnen behandelen, worden toegekend.

Artikel 16. Verhouding Collectieve Schadecompensatieregeling tot Schade-compensatieregeling Willemsspoortunnel.

De marktkoopman kan geen rechten ontlenen aan, dan wel aanspraak doen gelden op de Schadecompensatieregeling Willemsspoortunnel ingevolge het gestelde in artikel 9, sub b van die regeling.

Artikel 17

Deze regeling kan worden aangehaald als: Collectieve Schadecompensatieregeling Marktkooplieden Centrummarkt Rotterdam.

's-Gravenhage, 6 mei 1986

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Naar boven