Vrijstellingsregeling gemedicineerd voeder.

[Regeling vervallen per 13-01-2006.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 30-01-2005 t/m 12-01-2006

Vrijstellingsregeling gemedicineerd voeder

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 32, eerste lid, en artikel 45, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Gehoord het Produktschap voor Veevoeder;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

besluit:

Besluit uitzonderingen registratieregime diergeneesmiddelen (Stb. 1986, 228).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Voor diergeneesmiddelen welke ingevolge artikel 5, eerste lid, onder c van het besluit niet behoeven te worden geregistreerd wordt vrijstelling verleend van het in artikel 32, eerste lid, van de wet gestelde verbod ten behoeve van de bereiding van gemedicineerd voerder.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel 32 van de wet in werking treedt.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Vrijstellingsregeling gemedicineerd voeder.

's-Gravenhage, 1 mei 1986

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven