Regeling Bescherming persoonlijke levenssfeer bij de geautomatiseerde registratie van persoonsgegevens in het kader van de Wet effectenhandel

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-05-1986 t/m heden

Regeling Bescherming persoonlijke levenssfeer bij de geautomatiseerde registratie van persoonsgegevens in het kader van de Wet effectenhandel

De minister van Financiën;

Gelet op de aanwijzingen van de minister-president van 7 maart 1975 (Stcrt. 50) inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met geautomatiseerde systemen, waarin persoonsgegevens zijn opgenomen bij de Rijksoverheid,

Besluit:

vast te stellen de volgende regeling met betrekking tot de geautomatiseerde registratie van persoonsgegevens betreffende personen die uit hoofde van de toepassing van de Wet effectenhandel door de minister van Financiën worden aangemerkt als aanbieder van effecten, effectenbemiddelaar dan wel beheerder van een fonds voor gemene rekening als bedoeld in voornoemde wet.

Algemene bepaling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Registratie:

de geautomatiseerde administratie van gegevens betreffende personen die uit hoofde van de toepassing van de Wet effectenhandel door de minister van Financiën worden aangemerkt als aanbieder van effecten, effectenbemiddelaar dan wel beheerder van een fonds voor gemene rekening als bedoeld in voornoemde wet;

houder van de registratie:

degene die als zodanig is aangewezen krachtens artikel 5, eerste lid;

geregistreerde:

degene over wie de registratie gegevens bevat;

uitvoerder:

degene die door de houder van de registratie is aangewezen en die belast is met de uitvoering van de werkzaamheden verbonden aan de registratie.

Doelstelling registratie

Artikel 2

De doelstelling van de registratie is het systematisch vastleggen, opslaan, en ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de Wet effectenhandel.

Geregistreerde personen en gegevens

Artikel 3

 • 1 In de registratie worden gegevens opgenomen betreffende natuurlijke personen en rechtspersonen die, gelet op het bepaalde in de Wet effectenhandel, door de Minister van Financiën worden aangemerkt als aanbieder van effecten, effectenbemiddelaar dan wel beheerder van een fonds voor gemene rekening als bedoeld in voornoemde wet.

 • 2 Ter zake van de in het eerste lid bedoelde natuurlijke personen worden in de registratie de volgende gegevens opgenomen:

  • a. invoerdatum;

  • b. naam;

  • c. adres;

  • d. postcode en woonplaats;

  • e. nationaliteit;

  • f. justitiële antecedenten;

  • g. ingesteld justitieel onderzoek naar aanleiding van klachten en overtredingen en het resultaat hiervan;

  • h. datum van de verleende vergunning of ontheffing dan wel datum van de verleende vrijstelling aan de categorie waaronder de natuurlijke persoon wordt begrepen;

  • i. datum van intrekking van de vergunning, ontheffing dan wel vrijstelling;

  • j. datum laatste mutatie.

  Ter zake van de in het eerste lid bedoelde rechtspersonen worden in de registratie de volgende gegevens opgenomen:

  • a. invoerdatum;

  • b. naam van de rechtspersoon;

  • c. plaats en land van vestiging;

  • d. aard van de rechtspersoon;

  • e. wetgeving volgens welke de rechtspersoon is opgericht;

  • f. naam, adres en woonplaats van de bestuurders;

  • g. justitiële antecedenten van de bestuurders;

  • h. ingesteld justitieel onderzoek naar aanleiding van klachten en overtredingen en het resultaat hiervan;

  • i. datum van de verleende vergunning of ontheffing dan wel datum van de verleende vrijstelling aan de categorie waartoe de rechtspersoon behoort;

  • j. datum van intrekking van de vergunning, ontheffing dan wel vrijstelling;

  • k. datum laatste mutatie;

 • 3 De in het vorige lid bedoelde gegevens bestaan met uitzondering van de gegevens onder h en i respectievelijk i en j, uit gegevens die worden verstrekt bij de aanvraag voor een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 6, tweede lid dan wel artikel 8, eerste lid respectievelijk artikel 9, tweede lid dan wel artikel 11, eerste lid van de Wet effectenhandel alsmede uit gegevens die de minister van Financiën uit anderen hoofde heeft verkregen of doen verkrijgen.

Verwijdering van gegevens

Artikel 4

 • 1 De gegevens van de geregistreerde worden uit de registratie verwijderd:

  • a. ingeval de geregistreerde een aanbieding van effecten heeft gedaan voor welke aanbieding hij ontheffing heeft verkregen als bedoeld in artikel 5 van de Wet effectenhandel in de maand januari van het tweede jaar volgende op het kalenderjaar waarin de aanbieding heeft plaatsgehad;

  • b. ingeval de geregistreerde als effectenbemiddelaar, dan wel beheerder van een fonds voor gemene rekening een vergunning heeft verkregen als bedoeld in artikel 6, tweede lid respectievelijk artikel 9, tweede lid van de Wet effectenhandel, in de maand januari van het vijfde jaar volgende op het kalenderjaar waarin de vergunning is ingetrokken ingevolge artikel 12 van de Wet effectenhandel;

  • c. ingeval de geregistreerde als effectenbemiddelaar, dan wel beheerder van een fonds voor gemene rekening een ontheffing heeft verkregen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, respectievelijk artikel 11, eerste lid, van de Wet effectenhandel, in de maand januari van het vijfde jaar volgende op het kalenderjaar waarin de ontheffing is verlopen dan wel is ingetrokken ingevolge artikel 12 van de Wet effectenhandel;

  • d. ingeval de geregistreerde als effectenbemiddelaar dan wel als beheerder van een fonds voor gemene rekening behoort tot een categorie die een vrijstelling heeft verkregen ingevolge artikel 8, eerste lid respectievelijk 11, eerste lid van de Wet effectenhandel, in de maand januari van het vijfde jaar volgende op het kalenderjaar waarin de vrijstelling voor de categorie waartoe de geregistreerde behoort, is ingetrokken.

Functionering registratie

Artikel 5

 • 1 Het hoofd van de Afdeling Financiële Markten en Instellingen van de Directie Binnenlands Geldwezen van het Ministerie van Financiën wordt aangewezen als houder van de registratie.

 • 2 De houder van de registratie is belast met de aanwijzing van de ambtenaren van de Afdeling Financiële Markten en Instellingen die als uitvoerder van de registratie zorg dragen voor de technische verwerking, aanvulling en wijziging van de in artikel 3 bedoelde gegevens. De verwerking, aanvulling en wijziging van voornoemde gegevens in de registratie zal geschieden op een wijze die de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde voldoende waarborgt.

 • 3 De houder van de registratie verschaft de uitvoerder de in de registratie op te nemen gegevens, alsmede de wijzigingen die daarin dienen te worden aangebracht.

Verstrekking van gegevens

Artikel 6

 • 1 De gegevens uit de registratie kunnen uitsluitend worden verstrekt aan:

  • a. de thesaurier-generaal en plaatsvervangend thesaurier-generaal van het Ministerie van Financiën;

  • b. de directeur en plaatsvervangend directeur van de Directie Binnenlands Geldwezen van het Ministerie van Financiën;

  • c. de directeur en plaatsvervangend directeur van de Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken van het Ministerie van Financiën;

  • d. het hoofd van de Economische Controledienst;

  • e. het hoofd van de Centrale Recherche Informatiedienst;

  • f. de geregistreerde of diens gemachtigde.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is in het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Toegang tot de registratie

Artikel 7

De toegang tot de registratie is uitsluitend voorbehouden aan de houder van de registratie en de ambtenaren van de Afdeling Financiële Markten en Instellingen die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden verbonden aan de registratie.

Kennisneming van geregistreerde gegevens door de geregistreerde

Artikel 8

 • 1 De houder van de registratie doet op verzoek van de geregistreerde of diens gemachtigde opgave van de op de geregistreerde betrekking hebbende gegevens die in de registratie zijn opgenomen.

 • 2 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid moet schriftelijk bij de houder van de registratie worden ingediend onder vermelding van de persoonsgegevens van de verzoeker. Indien de verzoeker geen opgave van alle gegevens wenst, geeft hij in het verzoek aan van welke gegevens hij kennis wil nemen.

Artikel 9

De houder van de registratie verstrekt aan de geregistreerde op zijn verzoek een opgave waarin wordt aangegeven welke van de op hem betrekking hebbende gegevens in de registratie zijn verstrekt aan de in artikel 6 a tot en met e genoemde personen, gedurende een periode van zes maanden voorafgaand aan het verzoek.

Verzoeken tot verbetering of aanvulling van gegevens

Artikel 10

 • 1 De geregistreerde kan de houder van de registratie schriftelijk en gemotiveerd verzoeken verbetering of verwijdering te bewerkstelligen van zijn gegevens die naar het oordeel van de geregistreerde onjuist of ten onrechte in de registratie zijn opgenomen alsmede om aanvulling verzoeken van gegevens die naar de mening van de geregistreerde in de registratie ontbreken.

 • 2 De houder beslist binnen twee maanden op het verzoek. Hij deelt zijn beslissing schriftelijk aan de verzoeker mede.

 • 3 Binnen een maand na verzending van de in het tweede lid bedoelde brief kan de verzoeker van deze beslissing een bezwaarschrift indienen bij de minister van Financiën.

Artikel 11

Het bepaalde in de artikelen 8, 9 en 10 is niet van toepassing, voor zover het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten zich naar het oordeel van de houder van de registratie tegen het inwilligen van verzoeken als bedoeld in voornoemde artikelen verzet.

Inzage in de regeling

Artikel 12

Dit besluit ligt voor iedereen ter inzage bij:

 • 1. de Centrale Directie Voorlichting van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7, 's-Gravenhage;

 • 2. de Centrale Bibliotheek van het Ministerie van Justitie, Schedeldoekshaven 100, 's-Gravenhage.

Slotbepaling

Artikel 13

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Regeling Bescherming persoonlijke levenssfeer bij de geautomatiseerde registratie van persoonsgegevens in het kader van de Wet effectenhandel.

 • 2 Dit besluit, dat wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift wordt gezonden aan de Minister van Justitie, treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet effectenhandel in werking treedt.

's-Gravenhage, 21 april 1986

De

minister

van Financiën,

H. O. C. R. Ruding

Naar boven