Vrijstellingsregeling partijkeuring

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-05-1986 t/m 23-01-2004

Vrijstellingsregeling partijkeuring

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 14, eerste lid, artikel 59, eerste lid en artikel 45 van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Gehoord de fidin, de Nefato, de Fagrovet en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

‘wet’:

Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410).

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor sera, entstoffen en biologische diagnostica waarvoor in de periode van zes maanden aansluitend aan de termijn genoemd in artikel 59, eerste lid van de wet een aanvraag tot registratie is ingediend, totdat de beslissing op de aanvraag tot registratie onherroepelijk is geworden.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 2 van de wet in werking treedt. Deze regeling kan worden aangehaald als: Vrijstellingsregeling partijkeuring.

's-Gravenhage, 17 april 1986

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Terug naar begin van de pagina