Regeling toepassing Europese farmacopee

[Regeling vervallen per 30-01-2004.]
Geldend van 01-05-1986 t/m 29-01-2004

Regeling toepassing Europese farmacopee

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij, in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 4, derde lid, onder c, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Gehoord de Dibevo, Fagrovet en de Fidin;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-01-2004]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Europese farmacopee:

farmacopee bedoeld in het Verdrag inzake de samenstelling van de Europese farmacopee (Trb. 1966, 115).

Artikel 2

[Vervallen per 30-01-2004]

Diergeneesmiddelen die substanties bevatten waarvan een monografie is opgenomen in de Europese farmacopee, komen slechts voor de registratie in aanmerking, indien die substanties tenminste voldoen aan de in de monografie gegeven specificaties ten aanzien van de werkzaamheid.

Artikel 3

[Vervallen per 30-01-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop artikel 2 van de wet in werking treedt.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling toepassing Europese farmacopee.

's-Gravenhage, 7 april 1986

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-Generaal,

G. J. van Dinter

Terug naar begin van de pagina