Beschikking aanvulling superheffing

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 05-04-1986 t/m 23-01-2004

Beschikking aanvulling superheffing

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze regeling neemt over de begrippen van de Beschikking superheffing (Stcrt. 1984, 79) en de Beschikking superheffing 1985 (Stcrt. 1985, 118) en verstaat voorts onder ‘beschikking’: Beschikking superheffing.

 • 2 In de gevallen waarin deze regeling van toepassing is kan met ingang van de heffingsperiode 1986/1987 aanspraak worden gemaakt op een bijzondere heffingvrije hoeveelheid, die afwijkt van de hoeveelheid, bedoeld in artikel 5, eerste of tweede lid, van de Beschikking superheffing 1985.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Artikel 11, tweede lid, onderdeel b, van de beschikking is van overeenkomstige toepassing op investeringsverplichtingen voor een bedrag tussen de vijftigduizend en honderdduizend gulden ten behoeve van vervanging van, of uitbreiding tot een totaal aantal van meer dan 60 standplaatsen met meer dan 25%. De toewijzing van een bijzondere heffingvrije hoeveelheid wordt alsdan berekend op basis van een uitbreiding tot een totaal van 60 standplaatsen.

 • 2 Degene, wiens produktie in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de investeringsverplichtingen als bedoeld in artikel 11 van de beschikking zijn aangegaan, ten gevolge van een buitengewone omstandigheid, als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de beschikking, minder dan 90% heeft bedragen van de produktie in een van de twee aan dat jaar voorafgaande jaren, kan verzoeken één van die twee jaren als referentiejaar als bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de beschikking in aanmerking te nemen.

 • 3 Artikel 11 van de beschikking en het eerste lid zijn van overeenkomstige toepassing voor degene, die tussen 1 september 1979 en 1 september 1981 investeringsverplichtingen heeft aangegaan en die in 1983 ten gevolge van een buitengewone omstandigheid als bedoeld in artikel 12 van de beschikking, minder dan 90% heeft afgeleverd van de uiteindelijke hoeveelheid, die berekend zou zijn ingevolge de formule van artikel 11, vierde lid, van de beschikking.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Artikel 12, eerste lid, van de beschikking is van overeenkomstige toepassing, indien de melkafleveringen in 1983 minder dan 100% hebben bedragen van die in 1981, en het aantal melk- of kalfkoeien in 1983 ten opzichte van 1981 is uitgebreid, met dien verstande dat de som van de vermindering van de melkafleveringen en de uitbreiding van het aantal melk- of kalfkoeien, elk uitgedrukt in een percentage, 20 of meer dient te bedragen.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Artikel 13 van de beschikking is van overeenkomstige toepassing voor degene, die ten gevolge van een buitengewone omstandigheid als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de beschikking in 1981 minder dan 90% heeft geproduceerd van de produktie in 1980 en tevens in 1983 ten opzichte van 1980 ten hoogste 3% meer melk en ten hoogste 10% minder melk heeft afgeleverd.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Artikel 5, zevende lid, van de beschikking, is van overeenkomstige toepassing op grondverwerving, ter zake waarvan onomstotelijk is aangetoond dat de verplichting binnen de aldaar genoemde periode is aangegaan, maar de inschrijving in de openbare registers tussen 1 april 1984 en 1 april 1985 heeft plaatsgevonden. Een toekenning op grond van dit artikel kan niet samengaan met een toekenning op grond van artikel 16 van de beschikking indien het dezelfde grond betreft.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Een toekenning op grond van artikel 2 kan niet samengaan met een toekenning op grond van de artikelen 3, 4 en 5.

 • 2 Toekenning op grond van de artikelen 3 en 4 kunnen niet samengaan.

 • 3 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 en het vierde lid kan een toekenning op grond van deze regeling niet samengaan met een toekenning van een bijzondere heffingvrije hoeveelheid op grond van

 • 4 Indien op grond van deze regeling een aanspraak kan worden gemaakt op een hogere heffingvrije hoeveelheid dan op grond van één van de in het derde lid genoemde regelingen, kan een toekenning plaatsvinden op grond van deze regeling; alsdan vervalt de toekenning gebaseerd op de in het derde lid genoemde regelingen.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Degene, die op grond van de artikelen 2 tot en met 5 voor een andere hoeveelheid dan bedoeld in artikel 5, eerste of tweede lid, van de Beschikking superheffing 1985, een aanspraak wenst geldend te maken, dient vanaf 7 april en vóór 15 juni 1986 op een daartoe voorgeschreven formulier een daartoe strekkend verzoek in bij de DBH, volgens de daartoe gestelde voorschriften.

 • 2 Een verzoek, als bedoeld in het eerste lid, is met redenen omkleed. Het bevat een, met daartoe strekkende bewijsstukken, onderbouwde verklaring omtrent de onderscheidene gronden, als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5 welke ter staving van het verzoek worden aangevoerd.

 • 3 Het verzoek is niet ontvankelijk, indien de voorschriften, bedoeld in het eerste lid, of het bepaalde in het tweede lid niet in acht zijn genomen dan wel indien kennelijk niet aan de voorwaarden, gesteld in bedoelde artikelen, wordt voldaan.

Artikel 8

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De DBH legt een verzoek, bevattende de gronden als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5 zo nodig vergezeld van zijn advies, aan de directeur voor.

 • 2 Indien een verzoek moet worden afgewezen beslist de directeur. Indien de directeur van oordeel is dat zodanig verzoek voor toewijzing in aanmerking komt, legt hij dit voor aan de minister, vergezeld van zijn advies, en beslist de minister.

 • 3 Tegen een beslissing van de directeur, als bedoeld in het tweede lid, kan de verzoeker binnen 30 dagen, nadat deze hem schriftelijk is meegedeeld, een bezwaarschrift indienen bij de minister.

Artikel 9

[Vervallen per 24-01-2004]

Bij producenten aan wie op grond van deze regeling een heffingvrije hoeveelheid is toegewezen vindt verrekening van de eventueel over de heffingsperiode 1985/1986 geïnde heffing plaats op basis van de op grond van deze regeling toegekende bijzondere heffingvrije hoeveelheid.

Artikel 10

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

 • 2 Zij kan worden aangehaald als: Beschikking aanvulling superheffing.

's-Gravenhage, 4 april 1986

De

minister

van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

Terug naar begin van de pagina