Regeling tijdelijke vrijstelling van de verplichting tot inhouding ziekenfondspremie

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2005

Regeling tijdelijke vrijstelling van de verplichting tot inhouding ziekenfondspremie

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op de artikelen 14, vierde lid, onder b, en 14a, derde lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1965, 638);

Besluit:

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het orgaan dat niet direct in staat is ziekenfondspremie in te houden over de door dat orgaan betaalbaar gestelde uitkering, bedoeld in artikel 14, vierde lid, onder a en b, en 14a, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, is voor ten hoogste zes maanden nadat de verzekering ingevolge de Ziekenfondswet is ontstaan, dan wel na toekenning van die uitkering niet belast met de inhouding van de verschuldigde ziekenfondspremie.

Artikel 1b

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Gedurende de periode dat een orgaan krachtens artikel 1a niet met de inhouding van de ziekenfondspremie over de door dat orgaan betaalbaar gestelde uitkering is belast, geschiedt de inning van de hierbedoelde premie bij de verzekerde door het ziekenfonds waarbij de verzekerde staat ingeschreven.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen in werking treedt.

Leidschendam, 27 maart 1986

De

staatssecretaris

voornoemd,

J. P. van der Reijden

Naar boven