Besluit landinrichtingsrente

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 31-12-2006

Besluit van 3 maart 1986, houdende regels betreffende de heffing en de invordering van de verschuldigde kosten en rente, ingevolge de Landinrichtingswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 15 januari 1986, nr. 086-41, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij;

Gelet op de artikelen 223 en 229 van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299);

De Raad van State gehoord (advies van 7 februari 1986, nr. W06.86.0034/12.6.05);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 20 februari 1986, nr. 086-387, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het bedrag, bedoeld in artikel 223, eerste lid, onderdeel a, van de Landinrichtingswet, wordt gesteld op f 333,50.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit landinrichtingsrente.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 3 maart 1986

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

H. E. Koning

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

A. Ploeg

Uitgegeven de vijfentwintigste maart 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven