Wet ex artikel C 3 Algemene burgerlijke pensioenwet 1

[Regeling vervallen per 14-11-2007.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-01-1985 t/m 13-11-2007

Wet van 20 februari 1986, houdende voorlopige verlaging van de verschuldigde pensioenbijdrage als bedoeld in de Algemene burgerlijke pensioenwet in verband met verlaging van de invaliditeitspensioenen per 1 januari 1985

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat als gevolg van de wijziging van artikel F 9 van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1979, 679) ingevolge de Wet van 20 december 1984 (Stb. 657) een lastenverlichting is opgetreden voor het Algemeen burgerlijk pensioenfonds;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

De pensioenbijdrage bedoeld in artikel C 3, tweede lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet wordt, behoudens vermindering uit anderen hoofde, verminderd:

  • a. over het jaar 1985 met 0,5%;

  • b. met ingang van 1 januari 1986 met 0,8%;

van de som der bijdragegrondslagen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Deze wet treedt in werking met ingang van de twintigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1985.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 februari 1986

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

F. Korthals Altes

De Minister van Financiën,

H. O. C. R. Ruding

Uitgegeven de vijfentwintigste maart 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven