Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel

Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Besluit van 29 januari 1986, houdende regelen met betrekking tot bepaalde ladders en trappen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 24 januari 1985, DG Vgz/VVP/P, nr. 80093, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zeil en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. Kappeyne van de Coppello;

Overwegende dat het wenselijk is met betrekking tot de veiligheid van bepaalde ladders en trappen regelen te stellen ter voorkoming van lichamelijk letsel;

Gelet op de artikelen 1, 14, 14a, 16 en 16a van de Warenwet (Stb. 1935, 793);

De Adviescommissie Warenwet gehoord (advies van 10 juni 1983, nr. 13451(11)15);

De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 1985, no. W13.85.0102/21.5.25);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 16 januari 1986, DG Vgz/VVP/P, nr. 82331, uitgebracht mede namens voornoemde Staatssecretaris van Economische Zaken en voornoemde Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. draagbaar klimmaterieel: de waar, bestaande uit bomen of stijlen en treden of sporten alsmede beslag en al dan niet voorzien van een daarmee één geheel uitmakend platform of standplaats, bedoeld om één gebruiker tegelijk de mogelijkheid te verschaffen een hoogteverschil te overbruggen dan wel een verhoogde c.q. verlaagde standplaats te bieden, en die bedoeld is om zonder mechanische hulpmiddelen te worden getransporteerd;

  • b. bomen of stijlen: de onderdelen van draagbaar klimmaterieel, die ten doel hebben de treden of sporten op een vaste afstand van elkaar te ondersteunen, het geheel de nodige stijfheid en stabiliteit te geven en tevens de gebruiker het nodige houvast te bieden;

  • c. treden of sporten: de op onderling gelijke afstand aanwezige horizontale onderdelen van het draagbare klimmaterieel, die als sta- en klimvlak dienst kunnen doen;

  • d. platform of standplaats: een onderdeel van draagbaar klimmaterieel als bedoeld onder c, met een vergroot oppervlak dat als hoogste standplaats kan fungeren;

  • e. beslag: alle onderdelen van het draagbare klimmaterieel niet genoemd onder b, c en d, die noodzakelijk zijn om het klimmaterieel te laten functioneren.

 • 2 In de zin van dit besluit wordt niet verstaan onder draagbaar klimmaterieel:

  • a. draagbaar klimmaterieel bedoeld om uitsluitend als speelgoed te worden gebruikt;

  • b. door Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen aan te wijzen draagbaar klimmaterieel.

Artikel 1a

Het is verboden draagbaar klimmaterieel te verhandelen, te vervaardigen of binnen Nederlands grondgebied te brengen anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

Artikel 2

 • 1 Draagbaar klimmaterieel moet:

  • a. voor wat betreft aard, samenstelling en andere eigenschappen van het gebezigde materiaal deugdelijk zijn;

  • b. een zodanige constructie hebben dat het gevaar voor de gebruiker om letsel op te lopen, dat bij gebruik van klimmaterieel aanwezig is, door de uitwendige staat, de stabiliteit of de sterkte van het draagbare klimmaterieel niet wordt vergroot.

 • 2 Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen kunnen omtrent het in het eerste lid bepaalde nadere regelen stellen. Deze regelen worden in de Staatscourant bekend gemaakt.

Artikel 3

 • 1 Draagbaar klimmaterieel moet zijn voorzien van de volgende aanduidingen:

  • a. type-aanduiding van de waar;

  • b. de naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant, importeur of verkoper;

  • c. een gebruiksaanwijzing welke, voor zover van toepassing, in ieder geval de voorschriften A5, B3, B10, C3 en C8 van de bij dit besluit behorende bijlage "Voorschriften inzake de inhoud van de gebruiksaanwijzing en de handleiding voor draagbaar klimmaterieel", of voorschriften van gelijke strekking bevat, alsmede een verwijzing naar een in het derde lid genoemde handleiding.

 • 2 De in het eerste lid genoemde aanduidingen moeten in de Nederlandse taal gesteld, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar op de waar zijn aangebracht waarbij de in het eerste lid onder c genoemde gebruiksaanwijzing zich op een in een gebruikssituatie goed zichtbare plaats dient te bevinden.

 • 3 Draagbaar klimmaterieel moet zijn vergezeld van een handleiding welke tenminste de in de bij dit besluit behorende bijlage "Voorschriften inzake de inhoud van de gebruiksaanwijzing en de handleiding voor draagbaar klimmaterieel" genoemde voorschriften bevat, of voorschriften van gelijke strekking, voorzover deze betrekking hebben op het betreffende materieel. Deze handleiding moet duidelijk leesbaar zijn en in de Nederlandse taal zijn gesteld.

Artikel 4

 • 1 Voor de beoordeling of draagbaar klimmaterieel voldoet aan het bij of krachtens dit besluit bepaalde, moet worden gebruik gemaakt van de terzake door Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde onderzoekingsmethoden voorzover deze daarvoor toereikend zijn.

 • 2 Deze onderzoekingsmethoden worden in de Staatscourant bekend gemaakt.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 29 januari 1986

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

P. H. van Zeil

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Kappeyne van de Coppello

Uitgegeven de twintigste maart 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Bijlage bij Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel

Voorschriften inzake de inhoud van de gebruiksaanwijzing en de handleiding voor draagbaar klimmaterieel als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, en derde lid

A. Inspectie en voorbereiding

A. 1. Controleer draagbaar klimmaterieel na ontvangst en voor ieder gebruik.

A. 2. Controleer vóór ieder gebruik alle onderdelen van draagbaar klimmaterieel op hun toestand en werking.

A. 3. Gebruik nooit beschadigd of gebroken draagbaar klimmaterieel.

A. 4. Breng geen tijdelijke reparaties aan aan draagbaar klimmaterieel.

Laat reparaties van draagbaar klimmaterieel over aan een terzake deskundige.

A. 5. Houd draagbaar klimmaterieel zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.

B. Toepassing en plaatsing

I. Algemeen

B. 1. Gebruik draagbaar klimmaterieel uitsluitend voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Maak geen oneigenlijk gebruik van draagbaar klimmaterieel.

B. 2. Stel draagbaar klimmaterieel zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats draagbaar klimmaterieel niet ondersteboven, achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen e.d..

B. 3. Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op tafels, kisten, kratten of een ander onstabiel stavlak.

B. 4. Plaats draagbaar klimmaterieel niet op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.

B. 5. Neem extra voorzorgen wanneer draagbaar klimmaterieel voor een deuropening, in een passage e.d. moet worden opgesteld.

B. 6. Pas op! Metalen draagbaar klimmaterieel is geleidend voor elektriciteit. Plaats metalen draagbaar klimmaterieel op minimaal 2 meter van niet-geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen.

B. 7. Gebruik bij harde wind - windkracht 6 - buitenshuis geen draagbaar klimmaterieel.

B. 8. Laat opgesteld draagbaar klimmaterieel nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.

B. 9. Beklim bij 3-delige reformladders, welke worden toegepast als vrijstaand draagbaar klimmaterieel, nooit het uitgeschoven derde ladderdeel boven het scharnierpunt.

II. Voor draagbaar klimmaterieel welk tegen een muur, wand of gevel wordt geplaatst

B. 10. Plaats draagbaar klimmaterieel zodanig, dat de afstand van de voet van het draagbaar klimmaterieel tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van het draagbaar klimmaterieel. (Het draagbare klimmaterieel behoort in deze stand onder een hoek van ± 75° ten opzichte van het horizontale vlak te staan).

B. 11. Stel draagbaar klimmaterieel op tegen een stevig dragend punt, nooit tegen een raam.

B. 12. Gebruik draagbaar klimmaterieel van de goede lengte. Het draagbaar klimmaterieel dient tenminste één meter uit te steken boven de plaats waartoe het toegang geeft.

B. 13. Plaats draagbaar klimmaterieel welk kan worden opgestoken zodanig, dat alleen beklimming mogelijk is aan de opgestoken zijde.

B. 14. Let er op dat bij meerdelig draagbaar klimmaterieel, welk in uitgeschoven of opgestoken stand wordt gebruikt, de haken goed over de sporten grijpen.

B. 15. Het optrektouw moet in de gebruiksstand van het draagbare klimmaterieel zijn vastgezet aan een sport.

C. Beklimming en gebruik

C. 1. Beklim draagbaar klimmaterieel altijd met het gezicht er naar toe.

C. 2. Beklim draagbaar klimmaterieel alleen, wanneer u minimaal één hand vrij hebt om het vast te houden.

C. 3. Beklim draagbaar klimmaterieel zonder platform nooit hoger dan de vierde standplaats van bovenaf.

C. 4. Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen.

C. 5. Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen schoeisel met gladde of vervuilde zolen.

C. 6. Zorg dat u bij het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op het draagbaar klimmaterieel staat.

C. 7. Ga nooit met één voet op draagbaar klimmaterieel en met de andere voet op bijvoorbeeld een raamkozijn staan.

C. 8. Leun niet te ver opzij. Verplaats draagbaar klimmaterieel wat vaker.

C. 9. Verplaats draagbaar klimmaterieel niet wanneer u er op staat.

D. Onderhoud en opslag

D. 1. Onderhoud draagbaar klimmaterieel volgens de voorschriften.

D. 2. Inspecteer draagbaar klimmaterieel geregeld op gebreken, zoals vervorming en slijtage.

D. 3. Laat iedere beschadiging aan draagbaar klimmaterieel zo spoedig mogelijk repareren door een terzake deskundige.

D. 4. Houd draagbaar klimmaterieel schoon en vrij van ongerechtigheden.

D. 5. Behandel houten draagbaar klimmaterieel minimaal één maal per jaar met een houtconserveringsmiddel of met blanke lak.

D. 6. Schilder houten draagbaar klimmaterieel nooit met verf.

D. 7. Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel.

D. 8. Berg draagbaar klimmaterieel zodanig op, dat doorhangen wordt voorkomen.

D. 9. Berg houten draagbaar klimmaterieel op in een koele en voldoende geventileerde ruimte.

Naar boven