Besluit bijzondere regeling Lloyd's Underwriters

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 20-05-1993 t/m 31-12-2006

Besluit van 21 december 1985, tot uitvoering van artikel 9 van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 december 1985, no. 185-6005, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;

Gelet op artikel 9 van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf;

Gezien het advies van de Verzekeringskamer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Lloyd's Underwriters te Londen, Verenigd Koninkrijk, worden voor de toepassing van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Stb. 1992, 442) te zamen als een verzekeraar beschouwd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In afwijking van het bepaalde in artikel 28, zesde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf, stelt de Verzekeringskamer, rekening houdende met het bepaalde in de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in dat lid, de modellen vast van de staten die Lloyd's Underwriters ingevolge artikel 28, eerste lid, eerste volzin, van die wet jaarlijks bij de Verzekeringskamer moeten indienen. De Verzekeringskamer stelt tevens vast, welke staten openbaar moeten worden gemaakt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Ter voldoening aan de in de artikelen 28, achtste lid, en 29, tweede lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf neergelegde verplichting tot indiening bij de Verzekeringskamer van de jaarrekening onderscheidenlijk het jaarverslag, dienen Lloyd's Underwriters een algemeen verslag betreffende hun gehele verzekeringsbedrijf in. Hierbij wordt een verklaring gevoegd dat voor ieder van Lloyd's Underwriters accountantsverklaringen zijn afgegeven, waaruit blijkt dat de uit de uitoefening van het verzekeringsbedrijf voortvloeiende aansprakelijkheid volledig door waarden wordt gedekt. Deze stukken moeten de Verzekeringskamer een duidelijk inzicht geven in de solvabiliteit van Lloyd's Underwriters.

  • 2 Bij het programma van werkzaamheden, genoemd in artikel 13, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf, voegen Lloyd's Underwriters de stukken, bedoeld in het eerste lid, over elk van de laatste drie boekjaren. Artikel 4, vierde lid, van het Besluit programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf (Stb. 1987, 312) is niet van toepassing.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf in werking treedt.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit bijzondere regeling Lloyd's Underwriters.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 december 1985

Beatrix

De Minister van Financiën,

O. Ruding

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1985

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven