Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 januari 1986 en per 1 juli 1986

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-01-1986 t/m 09-05-2006

Wet van 19 december 1985, tot het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1986 en per 1 juli 1986

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, in verband met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector, om de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1986 en per 1 juli 1986 achterwege te laten, alsmede op grond van inkomenspolitieke overwegingen de tweede fase van de overgangsregeling herziening minimumdagloonbepalingen op te schorten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

  • 2 In afwijking van de in het eerste lid genoemde artikelen wordt bij de herziening per 1 januari 1987 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1986 en 30 april 1986.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1986.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 19 december 1985

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. de Koning

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1985

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven