Instelling Rijkskeuringsdienst van Waren

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1986 t/m 27-08-2004

Instelling Rijkskeuringsdienst van Waren

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Overwegende, dat op grond van een wijziging van de Warenwet het toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens die wet mede zal worden opgedragen aan ambtenaren die door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur daartoe zijn aangewezen

Overwegende, dat er behoefte bestaat om op landelijk niveau te komen tot een meer directe sturing en uniformering van de werkzaamheden van de Keuringsdienst van Waren;

Overwegende, dat het tevens gewenst is de werkzaamheden met betrekking tot de bescherming van de gezondheid in dit verband te verdiepen en te verbreden;

Overwegende, dat met het oog op het vorenstaande gewenst is een Rijkskeuringsdienst van Waren in te stellen;

Na overleg met de beheerders van de Keuringsdiensten van Waren;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Er is een Rijkskeuringsdienst van Waren;

  • 2 De Rijkskeuringsdienst van Waren ressorteert onder het directoraat-generaal van de Volksgezondheid van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Rijkskeuringsdienst van Waren heeft tot taak werkzaamheden te verrichten die betrekking hebben op:

  • a. het houden van toezicht op de naleving van wetten, besluiten en voorschriften voorzover zij bij of krachtens die wetten, besluiten en voorschriften daarmee wordt belast;

  • b. het opsporen van overtredingen van wettelijke regelingen voorzover zij daarmee zijn belast: alsmede;

  • c. andere werkzaamheden te verrichten, voorzover opgedragen door het bevoegd gezag, in hoofdzaak verband houdend met het onder a en b gesteld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De leiding van de Rijkskeuringsdienst van Waren berust bij een algemeen directeur, die daartoe wordt bijgestaan door een algemene directie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 De Rijkskeuringsdienst van Waren bestaat uit een aantal regionale diensten die onder leiding staan van een directeur, en van welke diensten het werkgebied wordt vastgesteld door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

  • 2 De indelingen van de werkgebieden wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1986.

  • 2 Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.

Rijswijk, 19 december 1985

De

minister

voornoemd,

L. C. Brinkman

Naar boven