Regeling gebruik CS-traangas in de inrichtingen van justitie

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 03-02-1986 t/m 01-01-2005

Regeling gebruik CS-traangas in de inrichtingen van justitie

De staatssecretaris van Justitie,

Overwegende dat het gewenst is het gebruik van CS-traangas door ambtenaren bij de inrichtingen en diensten van het gevangeniswezen, alsmede de justitiële rijksinrichtingen voor verpleging van terbeschikkinggestelden bij ongeregeldheden te reguleren c.q. dat te beperken;

Gelet op artikel 22 van de Beginselenwet gevangeniswezen, artikel 12 c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 11, tweede lid, van het Arbeidsovereenkomstenbesluit;

Besluit vast te stellen de volgende richtlijnen:

Artikel 1. Algemeen criterium voor het gebruik van CS-traangas

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Het gebruik van CS-traangas bij ongeregeldheden in een inrichting als bedoeld in de Beginselenwet gevangeniswezen of op het bij deze inrichting behorende terrein is slechts geoorloofd als naar het oordeel van de directeur van die inrichting andere middelen – het gebruik van vuurwapens daaronder niet begrepen – falen of naar redelijkheid te verwachten is zullen falen en het in het belang van de veiligheid of de orde volstrekt noodzakelijk is.

Artikel 2. Toestemmingsprocedure

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Het gebruik van CS-traangas is, behalve in een situatie waarin een beroep kan worden gedaan op hetgeen in artikel 41 in het Wetboek van Strafrecht is bepaald, slechts geoorloofd na vooraf verkregen toestemming van het bevoegd gezag.

Artikel 3. Aanwijzingen met betrekking tot het daadwerkelijk gebruik van CS-traangas

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 De verspreiding van CS-traangas geschiedt door middel van het schieten of werpen van traangasgranaten. De staatssecretaris van Justitie kan bepalen dat het CS-traangas op een andere wijze wordt verspreid.

 • 2 Het gebruik van CS-traangas is slechts toegestaan aan die ambtenaren bij het gevangeniswezen die zijn opgeleid om in het verband van een mobiele eenheid op te treden en uit dien hoofde geoefend zijn in het gebruik van dat gas.

 • 3 Voorafgaand aan het gebruik van CS-traangas dienen de betrokken ambtenaren zich ervan te vergewissen dat voor degenen die aan dat gas worden blootgesteld, de mogelijkheid bestaat de ruimte of het gebied waar het CS-traangas wordt gebruikt te verlaten.

 • 4 Voorafgaand aan het gebruik van CS-traangas dient overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Geweldinstructie gestichtspersoneel een duidelijke waarschuwing gegeven te worden dat traangas zal worden gebruikt.

 • 5 Bij het vaststellen van de hoeveelheid te gebruiken CS-traangas in gesloten ruimten in de inrichting dient rekening gehouden te worden met de afmetingen van de betreffende ruimte en het aantal daarin aanwezige personen.

 • 6 Bij het vaststellen van de te gebruiken hoeveelheid CS-traangas in halfopen, ommuurde of overdekte ruimten en in de open lucht moet rekening gehouden worden met de volgende factoren:

  • a. de mate van openheid van de ruimte of het gebied;

  • b. de weersomstandigheden;

  • c. het aantal personen dat zich in die ruimte of binnen dat gebied bevinden.

Artikel 4. Rapportage

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De directeur van de inrichting en de directeur Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening brengen, in gevallen waarin CS-traangas is gebruikt, daaromtrent onverwijld schriftelijk rapport uit aan de staatssecretaris van Justitie.

Artikel 5. Slotartikel

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 De staatssecretaris van Justitie kan ter uitvoering van deze beschikking nadere regels geven.

 • 2 Deze beschikking die kan worden aangehaald als ‘Regeling gebruik CS-traangas in de inrichtingen van justitie’ zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en treedt op de zevende dag na publikatie in werking.

's-Gravenhage, 17 december 1985

De

staatssecretaris

voornoemd,

V. N. M. Korte-van Hemel

Naar boven