Vaststelling modellen behorende bij de stemming over ruilverkaveling

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 15-10-1985 t/m 31-12-2006

Vaststelling modellen behorende bij de stemming over ruilverkaveling

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 65 van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299) en artikel 57 van het besluit van 11 september 1985, nr. 51, houdende nadere regelen betreffende de stemming (Stb. 1985, 525);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling verstaat onder ‘besluit’: besluit van 11 september 1985, nr. 51, houdende nadere regelen betreffende de stemming (Stb. 1985, 525).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De oproeping, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het besluit wordt ingericht overeenkomstig het bij deze regeling behorende model A.

 • 2 Zo nodig kan de rangschikking van de daarin voorgeschreven gegevens worden gewijzigd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het stembiljet, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van het besluit wordt ingericht overeenkomstig het bij deze regeling behorende model B.

 • 2 Het stembiljet heeft een rechthoekige vorm en is vervaardigd van wit papier.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het stempel, bedoeld in artikel 24, vijfde lid, van het besluit, stelt voor de handtekening van de voorzitter van het hoofdstembureau, dat overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het besluit is ingesteld ten behoeve van de stemming.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De processen-verbaal, bedoeld in de artikelen 33, tweede lid, en 40, eerste lid, van het besluit worden ingericht overeenkomstig het bij deze regeling behorende model C.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het proces-verbaal, bedoeld in artikel 52, eerste lid, van het besluit wordt ingericht overeenkomstig het bij deze regeling behorende model D.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking te rekenen vanaf de dag van inwerkingtreding van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299).

's-Gravenhage, 12 november 1985

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Model A

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Voorzijde

Bijlage 36368.png

Achterzijde

Ondergetekende (naam volmachtgever):

Geeft machtiging tot het uitbrengen van zijn stem aan mede-ondergetekende (naam en adres gemachtigde):

die verklaart dat hij geen andere aanwijzing als gemachtigde heeft aangenomen of zal aannemen voor deze stemming.

...............

(Handtekening volmachtgever) (Handtekening gemachtigde)

De volmachtgever dient er zorg voor te dragen dat bericht van deze machtiging tenminste twee dagen vóór de stemming door Gedeputeerde Staten is ontvangen.

De voorzitter van het stembureau kan weigeren personen, die de volle ouderdom van achttien jaar niet hebben bereikt, of die onder curatele zijn gesteld, als gemachtigde toe te laten.

Model C. PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING VAN HET STEMBUREAU EN VAN EEN MOGELIJKE SCHORSING VAN DIE ZITTING

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De artikelen 33 en 40 van het besluit van 11 september 1985 ter uitvoering van artikel 65 van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299).

Gemeente ...............

Aanduiding van het stembureau ...............

Dag der stemming ...............

Stemming over de ruilverkaveling ...............

I. Aanvang van de zitting van het stembureau en van de stemming tot de beëindiging van de stemming.

 • A. Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen te ..... uur.

 • B. Vastgesteld is dat de stembus ledig was. Zij is met een sleutel gesloten, waarna deze terstond door de voorzitter in bewaring is genomen.

 • C. Het stembureau heeft het/de verzegelde pak/pakken met stembiljetten geopend en het aantal stembiljetten vastgesteld.

  (Aantal invullen bij punt T, sub a en b).

 • D. Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:

  • a. een exemplaar van de Landinrichtingswet;

  • b. een exemplaar van het besluit; 1

  • c. een afschrift van de lijst van stemgerechtigden.

 • E. De stemming heeft te acht uur een aanvang genomen en geduurd tot .......... uur.

  De voorzitter heeft op laatstgenoemd tijdstip aangekondigd:

  • a. dat de voor de stemming bepaalde tijd was verstreken; ja / nee 2

   (voorts na F het onderdeel III invullen);

  • b. dat naar bevinding van het stembureau wanorde in het stemlokaal of zijn toegangen de behoorlijke voortgang der stemming onmogelijk maakte. ja / nee

   (Voorts na F het onderdeel II invullen)

 • F. De samenstelling van het stembureau is na de opening der zitting onveranderd gebleven. ja / nee

  In de samenstelling is/zijn de volgende verandering(en) voorgekomen:

  ...............

  ...............

  Tijdstip van verandering ...............

  Reden van verandering ...............

  II. Schorsing van de stemming, hervatting van de zitting van het stembureau en van de stemming tot de beëindiging van de hervatte stemming.

 • G. De stemming is terstond na de mededeling van de voorzitter (zie E, sub b) geschorst tot de .......... te acht uur. Onmiddellijk daarop is in tegenwoordigheid der in het stemlokaal aanwezige stemgerechtigden de sleuf der stembus op de voorgeschreven wijze gesloten en de stembus verzegeld. Vervolgens is aan de deur van het stemlokaal een kennisgeving bevestigd, dat de stemming is geschorst tot de .......... te acht uur.

 • H. Vervolgens zijn in afzonderlijke pakken gesloten:

  • a. de sleutel waarmede de stembus is gesloten;

  • b. de niet gebruikte stembiljetten;

  • c. de ingevolge artikel 28, derde lid, van het besluit teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten;

  • d. de ingevolge artikel 13, tweede lid onder a, van het besluit onbruikbaar gemaakte stembiljetten;

  • e. de ingevolge artikel 26 van het besluit teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten;

  • f. de ingeleverde oproepingen en schriftelijke volmachten;

  • g. de in artikel 22 van het besluit bedoelde afschriften van schriftelijke berichten;

  • h. de van de stembiljetten gescheurde kopie-oproepingen;

  • i. het afschrift van de lijst van stemgerechtigden.

  Alle pakken zijn verzegeld met het zegel der gemeente.

 • I. Het stembureau heeft met betrekking tot de tijd, liggende tussen de aanvang van de stemming en de schorsing van de stemming, vastgesteld:

  • a. het aantal ingevolge artikel 13, derde lid, van het besluit binnengekomen stembiljetten; ..........

  • b. het aantal ingevolge artikel 24, vijfde lid, van het besluit door de voorzitter gewaarmerkte stembiljetten; ..........

   (door de voorzitter bijgehouden aantal vermelden)

  • c. het aantal ingevolge artikel 26 van het besluit door de voorzitter gewaarmerkte uitgereikte stembiljetten; ..........

   (door de voorzitter bijgehouden aantal vermelden)

  • d. het aantal stembiljetten van stemgerechtigden die geweigerd hebben het aan hen uitgereikte stembiljet terug te geven; ..........

   (door de voorzitter bijgehouden aantal vermelden)

  • e. het aantal in de stembus gestoken stembiljetten; ..........

   (door het derde lid van het stembureau bijgehouden aantal vermelden)

 • J. Door de in het stemlokaal aanwezige stemgerechtigden zijn op grond van artikel 30, tweede lid, van het besluit de volgende bezwaren ingebracht: ja / nee

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  Gedaan te .........., de ..........

  ..............., voorzitter

  ...............,

  leden

  ...............

 • K. Bij hervatting van de stemming heeft het stembureau de ..... te ..... uur zitting genomen in het stemlokaal.

 • L. De zegels van de stembus, die bij de geschorste stemming is gebruikt, zijn bij onderzoek ongeschonden bevonden. ja / nee

 • M. Vastgesteld is dat de stembus, die bij de hervatte stemming is gebruikt, ledig was. Zij is met een sleutel gesloten, waarna deze terstond door de voorzitter in bewaring is genomen.

 • N. Het stembureau heeft tijdig voor de aanvang van de hervatte stemming de pakken, die bij de geschorste zitting zijn ingepakt en verzegeld, geopend.

 • O. Op de tafel zijn neergelegd:

  • a. een exemplaar van de Landinrichtingswet;

  • b. een exemplaar van het besluit;

  • c. een afschrift van de lijst van stemgerechtigden.

 • P. De hervatte stemming heeft te acht uur een aanvang genomen.

  De stemming heeft geduurd tot ..... uur.

  De voorzitter heeft op dat tijdstip aangekondigd:

  • a. dat de voor de stemming bepaalde tijd was verstreken; ja / nee

   (voorts na Q het onderdeel III invullen)

  • b. dat naar bevinding van het stembureau wanorde in het stemlokaal of zijn toegangen de behoorlijke voortgang der stemming onmogelijk maakte. ja / nee

   (In geval van een tweede schorsing een nieuw exemplaar van dit proces-verbaal invullen)

 • Q. De samenstelling van het stembureau is na de opening der zitting onveranderd gebleven. ja / nee

  In de samenstelling is/zijn de volgende verandering(en) voorgekomen:

  ...............

  ...............

  Tijdstip van verandering ...............

  Reden van verandering ...............

  III. Werkzaamheden van het stembureau na de beëindiging van de stemming

 • R. Nadat de voor de stemming bepaalde tijd was verstreken, is aan de op dat tijdstip in het stemlokaal of aan de deur daarvan aanwezige stemgerechtigden nog gelegenheid geboden hun stem uit te brengen.

  Nadat de laatste van deze stemgerechtigden aan de stemming heeft deelgenomen, is de sleuf van de stembus op de voorgeschreven wijze gesloten en de stembus verzegeld.

 • S. Bij het stembureau heeft zich het volgende aantal stemgerechtigden, die in het bezit waren van een oproeping, aangemeld:

  (door het tweede lid van het stembureau bijgehouden aantal vermelden). .....

 • T.
  AANTAL STEMBILJETTEN

  a.

  de beginvoorraad stembiljetten, waarop de oppervlakte reeds is vermeld:

  (vóór de aanvang van de stemming vastgestelde voorraad vermelden)

  .....

  In geval van schorsing de onder I vermelde getallen vermelden

  Totaal

  b.

  de beginvoorraad stembiljetten, waarop geen oppervlakte is vermeld;

  (vóór de aanvang van de stemming vastgestelde voorraad vermelden)

  .....

     

  c.

  het aantal ingevolge artikel 13, derde lid, van het besluit binnengekomen stembiljetten;

  .....

  .....

  .....

  d.

  de eindvoorraad niet gebruikte stembiljetten, waarop de oppervlakte reeds is vermeld;

  (overgehouden stembiljetten tellen)

  .....

     

  e.

  de eindvoorraad niet gebruikte stembiljetten, waarop geen oppervlakte is vermeld;

  (overgehouden stembiljetten tellen)

  .....

     

  f.

  het aantal ingevolge artikel 24, zesde lid, van het besluit door de voorzitter gewaarmerkte uitgereikte stembiljetten;

  (door de voorzitter bijgehouden aantal vermelden)

  .....

  .....

  .....

  g.

  het aantal ingevolge artikel 26 van het besluit door de voorzitter gewaarmerkte uitgereikte stembiljetten;

  (door de voorzitter bijgehouden aantal vermelden)

  .....

  .....

  .....

  h.

  het aantal ingevolge artikel 26 van het besluit teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten;

  .....

     

  i.

  het aantal ingevolge artikel 28, derde lid, van het besluit teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten;

  .....

  In geval van schorsing de onder I vermelde getallen vermelden

  Totaal

  j.

  het aantal stembiljetten van stemgerechtigden, die geweigerd hebben het aan hen uitgereikte stembiljet terug te geven;

  (door de voorzitter bijgehouden aantal vermelden)

  .....

  .....

  .....

  k.

  het aantal ingevolge artikel 13, tweede lid onder a, van het besluit onbruikbaar gemaakte stembiljetten;

  .....

     

  l.

  het aantal in de stembus gestoken stembiljetten.

  .....

  .....

  .....

 • U. Het aantal van de stembiljetten gescheurde kopie-oproepingen bedraagt .....

 • V. De onder S, T en U aangegeven aantallen zijn door het stembureau aan de aanwezige stemgerechtigden bekend gemaakt.

 • W. Vervolgens is op de door het tweede lid gebruikte lijst van stemgerechtigden vermeld:

  • a. het aantal der daarop gestelde parafen;

  • b. het aantal keren dat het stembureau de lijst van stemgerechtigden ingevolge artikel 13, tweede lid onder a, van het besluit heeft aangepast;

  • c. het aantal keren dat het stembureau de lijst van stemgerechtigden ingevolge artikel 13, tweede lid onder b, van het besluit heeft aangepast.

  Deze lijst is door het stembureau gewaarmerkt en in een pak gesloten.

 • X. Ten slotte zijn in een pak gesloten:

  • a. de niet gebruikte stembiljetten;

  • b. de ingevolge artikel 26 van het besluit teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten;

  • c. de ingevolge artikel 28, derde lid, van het besluit teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten;

  • d. de ingevolge artikel 13, tweede lid onder a, van het besluit onbruikbaar gemaakte stembiljetten;

  • e. de ingeleverde oproepingen en schriftelijke volmachten;

  • f. de in artikel 22 van het besluit bedoelde afschriften van schriftelijke berichten;

  • g. de van de stembiljetten gescheurde kopie-oproepingen.

 • Y. De onder W en X bedoelde pakken zijn verzegeld met het zegel der gemeente.

 • Z. Door de in het stemlokaal aanwezige stemgerechtigden, zijn op grond van artikel 30, tweede lid, van het besluit de volgende bezwaren ingebracht: ja / nee

  ...............

  ...............

  ...............

  Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

  ...............

  ...............

  ...............

  Gedaan te ..............., de ...............

  ..............., voorzitter

  ...............

  ..............., leden

Model D

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING VAN HET HOOFDSTEMBUREAU TOT HET OPNEMEN VAN DE STEMMEN EN TOT HET VASTSTELLEN VAN DE UITSLAG DER STEMMING

Artikel 52 van het besluit van 11 september 1985 ter uitvoering van artikel 65 van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299)

Dag der zitting van het hoofdstembureau ...............

Stemming over de ruilverkaveling ...............

 • A. Het hoofdstembureau heeft ten behoeve van de stemopneming en de vaststelling van de uitslag van de stemming de zitting heropend te ..... uur.

 • B. Onmiddellijk nadat de voorzitter van het hoofdstembureau van alle stembureaus de processenverbaal, de verzegelde pakken en de stembussen heeft ontvangen, zijn na controle van de verzegeling de stembussen geopend.

 • C. de stembiljetten zijn dooreengemengd en geteld.

  Het aantal bedroeg. .....

  Dit aantal is vergeleken met de som van de totaal-aantallen vermeld in de door de stembureaus opgemaakte processen-verbaal onder T sub 1.

 • D. De leden van het hoofdstembureau hebben op de in artikel 45, eerste lid, van het besluit voorgeschreven wijze de stembiljetten geopend en stapelsgewijs bijeengevoegd. De voorzitter heeft onder vermelding van de oppervlakte, waarvoor de stem is uitgebracht, stapelsgewijs ten aanzien van elk stembiljet medegedeeld, welke van de twee witte stippen is roodgemaakt.

 • E. Het hoofdstembureau heeft:

  • a. ten aanzien van de stapel met stembiljetten, waarop vóór de ruilverkaveling is gestemd, vastgesteld dat:

   het aantal uitgebrachte stemmen bedraagt .........

   de oppervlakte waarvoor deze stemmen zijn uitgebracht bedraagt .....

  • b. ten aanzien van de stapel met stembiljetten, waarop tegen de ruilverkaveling is gestemd, vastgesteld dat:

   het aantal uitgebrachte stemmen bedraagt .....

   de oppervlakte waarvoor deze stemmen zijn uitgebracht bedraagt .....

   De som van de onder a en b vermelde aantallen stemmen bedraagt: .....

   De som van de onder a en b vermelde oppervlakten bedraagt: .....

 • Het hoofdstembureau heeft overeenkomstig artikel 47 van het besluit van onwaarde verklaard:

  aantal

  oppervlakte

  a.

  andere stembiljetten dan die, welke door Gedeputeerde Staten dan wel door het stembureau zijn verstrekt;

  .....

  .....

  b.

  stembiljetten, waarop in geen stemvak de witte stip is roodgemaakt;

  .....

  .....

  c.

  stembiljetten, waarop in beide stemvakken de witte stip is roodgemaakt;

  .....

  .....

  d.

  stembiljetten, waarop de stemgerechtigden hun stem hebben uitgebracht anders dan met rood potlood;

  .....

  .....

  e.

  stembiljetten, ongeacht of zij overigens al dan niet op de juiste wijze zijn ingevuld, waarop bijvoegingen geplaatst zijn en die een aanduiding door stemgerechtigde bevatten;

  .....

  .....

  f.

  stembiljetten, die niet zijn voorzien van het voorgeschreven stempel.

  .....

  .....

     

  ———

  ———

  Het totale aantal van onwaarde verklaarde stembiljetten bedraagt:

  .....

  .....

  De reden van ongeldigverklaring en van twijfel over de geldigheid, alsmede de beslissing daaromtrent zijn ten aanzien van elk in aanmerking komend stembiljet door de voorzitter onmiddellijk bekend gemaakt.

 • G. In het zittingslokaal aanwezigen hebben verlangd dat van onwaarde verklaarde stembiljetten worden getoond. ja / nee 3

  Deze biljetten zijn daarop getoond.

 • H. Door de in het zittingslokaal aanwezige stemgerechtigden zijn op grond van artikel 48, vierde lid, van het besluit de volgende bezwaren ingebracht: ja / nee

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  Deze bezwaren geven het hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken:

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

 • Het hoofdstembureau heeft vastgesteld:

  aantal

  oppervlakte

  a.

  de in de stembussen aangetroffen stembiljetten

  (zie onder C); ..... .....

  .....

  .....

  b.

  de van onwaarde verklaarde stembiljetten

  (zie het totaal onder F); ..... .....

  .....

  .....

     

  ———

  ———

  c.

  de geldige stembiljetten ..... .....

  .....

  .....

  De onder c vermelde getallen zijn door de voorzitter bekend gemaakt.

 • J.

  De voorzitter van het hoofdstembureau heeft aansluitend daarop het volgende bekend gemaakt:

  aantal

  oppervlakte

  a.

  de stemgerechtigden, die zich vóór de ruilverkaveling hebben uitgesproken;

  .....

  .....

  b.

  de stemgerechtigden, die zich tegen de ruilverkaveling hebben uitgesproken;

  .....

  .....

  c.

  de stemgerechtigden, die geen stem dan wel een van onwaarde zijnde stem hebben uitgebracht.

  (invullen de som van het onder F vermelde totaal en van de aantallen, vermeld in de door de stembureaus opgemaakte processen-verbaal onder T, sub d, i en j).

  .....

  .....

 • K. Door de in het zittingslokaal aanwezige stemgerechtigden zijn op grond van artikel 49, tweede lid, van het besluit de volgende bezwaren ingebracht: ja / nee

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  Deze bezwaren geven het hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken.

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

 • L. Het hoofdstembureau heeft een nieuwe opneming van de stemmen bevolen. ja / nee

  (In geval van een nieuwe opneming van de stemmen dient gebruik gemaakt te worden van een nieuw exemplaar van dit proces-verbaal).

 • M.
   

  Het hoofdstembureau heeft tenslotte het volgende vastgesteld;

  aantal

  oppervlakte

  a.

  alle stemgerechtigden, die een geldige stem hebben uitgebracht;

  .....

  .....

  b.

  alle stemgerechtigden, die zich vóór de ruilverkaveling hebben uitgesproken;

  .....

  .....

  c.

  alle stemgerechtigden, die zich tegen de ruilverkaveling hebben uitgesproken;

  .....

  .....

  d.

  alle stemgerechtigden, die geen stem dan wel een van onwaarde zijnde stem hebben uitgebracht.

  .....

  .....

 • N. De voorzitter van het hoofdstembureau heeft onverwijld de uitslag der stemming bekend gemaakt

 • O. Door de in het zittingslokaal aanwezige stemgerechtigden zijn op grond van artikel 51, tweede lid, van het besluit de volgende bezwaren ingebracht: ja / nee

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

  ...............

 • P. Tenslotte zijn in afzonderlijke pakken gesloten:

  • a. de van onwaarde verklaarde stembiljetten;

  • b. de geldige stembiljetten.

De pakken zijn daarna verzegeld met het zegel der gemeente.

Gedaan te .........., de ..........

..............., voorzitter

................... ,

leden

...............

 1. Waar in dit proces-verbaal wordt gesproken van besluit, wordt daaronder verstaan het besluit van 11 september 1985 ter uitvoering van artikel 65 van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299). ^ [1]
 2. Telkens doorhalen hetgeen niet van toepassing is. ^ [2]
 3. Telkens doorhalen hetgeen niet van toepassing is. ^ [3]
Naar boven