Regeling kavelruil

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2006

Regeling kavelruil

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 122 van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299);

Gehoord de Centrale Landinrichtingscommissie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 2 De in het eerste lid genoemde instemming wordt verleend onder de voorwaarde, dat de directeur van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij schriftelijk heeft verklaard met die overeenkomst in te stemmen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De minister kan op aanvraag een subsidie verstrekken aan de eigenaren die een ruilovereenkomst hebben gesloten, ter zake waarvan de in artikel 1, tweede lid, bedoelde schriftelijke verklaring is verkregen.

  • 2 De aanvraag wordt ingediend bij de directeur.

  • 3 De subsidie bedraagt 100% van de notariële kosten die ten behoeve van de kavelruil worden gemaakt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Deze regeling treedt in werking te rekenen vanaf de dag van inwerkingtreding van de Landinrichtingswet.

  • 2 Zij kan worden aangehaald als: Regeling kavelruil.

's-Gravenhage, 6 november 19895,

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven